Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2001
Hovedtabell 17g, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med sauehold

 

Landsdeler  Østlandet  Vestlandet  Trøndelag  Nord-Norge
  

 

 

 

 

 

 

 

   Andre bygder     Andre bygder   
  

 

    

 

   
Størrelsesgrupper  daa  50-100  100-200  Alle  50-100  Alle  100-200  Alle  100-200  Alle

 

Antall bruk    7 14  24 12 18 8 13 11  18
Produksjonsinntekter i alt NOK  171387 287245  265080 174222 191127 474723 478012 348240  312107
  Planteprodukter NOK  3157 6854  5390 2437 3050 12828 10378 2135  4998
  Husdyrprodukter NOK  64585 110804  100930 59672 64484 213908 219636 129002  111268
  Tilskudd NOK  100257 158991  151080 110752 121752 242151 239747 208361  185328
  Andre inntekter NOK  3388 10597  7680 1361 1841 5837 8251 8742  10513
Variable kostnader i alt NOK  35967 59829  56499 38245 45389 87015 89206 87380  73313
  Såvarer NOK  2024 1356  1439 1095 1288 2784 3585 2532  1780
  Handelsgjødsel og kalk NOK  6752 11621  10322 6604 8479 15033 17208 18382  15270
  Plantevernmidler NOK  177 358  260  108 716 619 63  113
  Konserveringsmidler NOK  1183 1052  1659 3175 2755 1394 2129 4058  2980
  Fôrmidler NOK  16367 27450  26808 14632 19103 43165 44713 43952  37287
  Diverse til husdyrholdet NOK  5142 8184  7661 6392 5856 9746 8581 7271  6406
  Innkjøp av dyr NOK  429 2155  1449 904 1158 2325 1646 1630  2422
  Andre forbruksartikler NOK  3894 7653  6900 5445 6642 11853 10725 9493  7054
Faste kostnader, registrerte:              
  Leid arbeid NOK  14624 35148  31868 23656 25338 56418 50691 41065  37016
  Maskiner og redskaper NOK  8979 14125  12120 8567 9283 10936 15810 18790  14299
  Traktor NOK  5566 5004  5592 3737 3384 10810 10971 11002  8898
  Driftsbygninger NOK  3385 11538  9577 8989 9119 10779 8825 8813  7109
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  3360 4658  4109 1035 1696 1546 1431 961  1043
  Drivstoff NOK  5725 8242  7193 3516 4477 11803 11703 10153  9093
  Maskinleie NOK  2818 6938  5730 2214 4524 7223 6408 1996  1886
  Jordleie NOK  214 1596  2032 90 986 1250 3454 934  893
  Andre faste kostnader NOK  31266 44149  39405 29120 28127 50831 48610 39792  37084
Registrerte kostnader i alt NOK  111904 191227  174125 119171 132322 248611 247108 220886  190634
Resultat før avskrivning NOK  59484 96018  90955 55051 58805 226113 230903 127353  121473
Avskrivninger:              
  Maskiner og redskaper NOK  4864 8231  6769 7069 7747 9747 10652 14930  11106
  Traktor NOK  6248 11597  9325 7754 8257 21726 20372 19661  15763
  Driftsbygninger NOK  11467 18456  14694 13857 12471 16932 17678 14214  11707
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  693 667  591 1532 1621 288 464 738  472
Kalkulert rente 7,0 % NOK  31492 42234  36047 34728 38533 49281 46929 43751  36342
  Driftsoverskudd jordbruk NOK  36211 57067  59576 24839 28710 177420 181737 77810  82425
+Driftsoverskudd skogbruk NOK  5811 21499  14281 -182 22 10702 28413 14429  7858
+Driftsoverskudd tilleggsnæring NOK  15682 24746  20234 7295 12437 15904 18258 5715  5517
+Driftsoverskudd annen næring NOK  53754 1527  31096 9210 23116 31590 31518 13281  18704
+Aksjeutbytte NOK  7493 590  2592 84 1178 13129 11925 93  90
+Lønnsinntekter NOK  160428 279337  220753 375068 347889 80735 97869 181549  173935
+Pensjoner/sykepenger NOK  23212 15276  15731 41839 34605 47864 40607 28579  53642
+Familiens arbeid på nyanlegg NOK   2459  2758 8048 6754   16193  9896
+Renteinntekter NOK  9476 18442  15047 9146 10649 9641 16865 13556  20000
-Gjeldsrenter og kår NOK  32538 31356  28862 33877 29993 31862 31478 28227  24433
=Nettoinntekt NOK  279529 389588  353207 441469 435368 355122 395715 322979  347634
Endring i egenkapital (sparing) NOK  -13112 48824  30420 57849 22257 113169 106613 24654  25421
  Arbeidskapital pr 31/12 NOK  262140 492424  396312 280665 289856 487822 519921 390793  460264
  Endring i arbeidskapital NOK  -32544 -97961  -65924 -7837 -7724 37521 49894 16316  5355
Balanse pr 31/12:              
  Jordbruk NOK  456022 614621  522111 504263 556531 701308 667372 633600  520818
  Skogbruk NOK  100727 145240  115227 11417 8778 28602 50621 42748  26993
  Annen næring + tilleggsnæring NOK  76177 171741  126335 63598 112052 150273 116624 133466  108244
  Hovedbygning og privat NOK  427246 543890  498376 624038 709536 302615 308807 252567  259456
  Krav og kontanter NOK  207501 490777  378001 258833 229489 348481 417647 300952  385395
  Eiendeler i alt NOK  1267673 1966268  1640050 1462149 1616386 1531279 1561071 1363333  1300906
  Kortsiktig gjeld NOK  28077 130331  88852 42804 51064 86626 87307 16531  18317
  Langsiktig gjeld NOK  341254 316719  294722 322070 290221 357406 344522 355099  277616
  Egenkapital NOK  898342 1519218  1256476 1097275 1275101 1087247 1129242 991703  1004973

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015