Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2005
Hovedtabell 17g, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med sauehold

 

Landsdeler  Østlandet  Vestlandet  Trøndelag  Nord-Norge
  

 

 

 

 

 

 

 

   Andre bygder     Andre bygder   
  

 

    

 

   
Størrelsesgrupper  daa  50-100  100-200  Alle  100-200  Alle  100-200  Alle  100-200  200-300  Alle

 

Antall bruk    6 21  32 10 18 6 14 9  6 16
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  219,5 327,1  337,2 265,8 270,9 439,8 529,0 463,2  489,2 457,3
  Planteprodukter 1000 NOK  6,1 6,8  7,3 2,9 5,3 11,4 11,4 7,2  15,4 9,8
  Husdyrprodukter 1000 NOK  80,0 114,3  122,3 86,6 89,7 173,4 214,5 173,0  170,6 165,6
  Tilskudd 1000 NOK  128,7 192,9  193,0 173,6 173,3 243,5 285,8 279,2  300,5 278,7
  Andre inntekter 1000 NOK  4,7 13,1  14,6 2,6 2,7 11,5 17,3 3,9  2,7 3,3
Variable kostnader i alt 1000 NOK  48,1 68,3  77,3 58,7 60,3 80,8 111,0 105,1  111,9 104,8
  Såvarer 1000 NOK  3,3 1,9  2,1 0,5 0,9 2,6 3,6 0,8  2,6 1,5
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  8,8 13,7  15,0 11,2 8,7 15,9 21,4 16,7  22,7 18,7
  Plantevernmidler 1000 NOK   0,1  0,3 0,2 0,2 0,4 0,8   0,9 0,4
  Konserveringsmidler 1000 NOK  0,5 1,8  1,8 3,3 2,5 1,4 2,1 3,3  6,9 4,4
  Fôrmidler 1000 NOK  23,6 33,5  38,0 28,6 28,4 36,8 56,8 57,9  53,2 54,5
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  6,3 9,3  10,1 6,5 7,6 12,4 14,7 13,6  11,7 12,7
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  2,5 1,7  1,7 1,1 2,8 0,5 0,3 3,4  4,7 3,7
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  3,1 6,3  8,4 7,3 9,1 11,0 11,2 9,3  9,2 9,0
Faste kostnader, registrerte:               
  Leid arbeid 1000 NOK  21,7 30,9  29,6 32,6 29,8 49,4 51,5 70,6  47,5 58,2
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  12,4 13,6  15,3 14,4 15,2 24,8 22,1 19,5  24,8 21,5
  Traktor 1000 NOK  9,7 6,8  9,8 3,5 4,6 13,2 11,7 13,7  12,7 12,5
  Driftsbygninger 1000 NOK  8,9 13,6  12,3 8,0 10,6 11,5 14,4 14,6  17,3 16,5
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  3,6 3,7  4,2 2,6 1,7 1,0 1,9 3,1  0,3 2,2
  Drivstoff 1000 NOK  6,6 10,9  10,7 8,5 7,3 10,7 15,7 9,8  9,2 9,7
  Maskinleie 1000 NOK  10,7 16,7  16,8 3,6 3,7 9,5 15,3 5,0  26,2 12,7
  Jordleie 1000 NOK   1,7  2,5 2,6 2,4  3,7 0,4  1,9 0,9
  Andre faste kostnader 1000 NOK  39,7 46,9  45,4 34,7 35,3 54,2 63,1 50,8  50,4 50,4
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  161,3 213,2  224,0 169,1 170,9 255,0 310,3 292,7  302,3 289,5
Resultat før avskrivning 1000 NOK  58,2 113,9  113,2 96,7 100,0 184,8 218,8 170,6  186,9 167,8
Avskrivninger:               
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  5,1 9,9  10,4 7,2 10,6 15,1 15,6 9,1  13,6 10,3
  Traktor 1000 NOK  7,1 12,9  11,8 9,1 10,7 18,4 21,4 10,4  8,7 10,0
  Driftsbygninger 1000 NOK  15,0 17,8  18,3 15,5 16,1 19,4 19,4 17,4  23,6 19,1
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  0,7 0,5  0,6 1,5 1,8 0,4 0,3 0,6  0,3 0,4
Kalkulert rente 3,0 % 1000 NOK  15,4 21,6  21,0 14,3 16,7 22,7 24,6 19,2  22,0 19,7
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  30,3 72,9  72,1 63,4 60,9 131,4 162,1 133,1  140,7 128,1
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  2,1 29,8  20,2 -2,7 -1,5 31,3 11,4 15,9  0,8 9,4
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  16,5 64,1  55,0 15,0 30,9 427,6 193,8 -0,3  4,0 1,5
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  53,5 8,5  15,8 7,5 24,0 23,7 26,7 28,6   16,1
+Aksjeutbytte 1000 NOK  0,4 4,1  3,6 2,8 1,3 27,5 13,9 0,2  0,3 0,2
+Lønnsinntekter 1000 NOK  376,1 302,0  309,4 379,4 354,8 136,8 179,8 171,2  172,2 186,8
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  41,8 28,2  29,9  10,8 78,5 42,8 58,0  63,6 68,5
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK   5,5  3,6 2,2 1,2     2,2 0,8
+Renteinntekter 1000 NOK  12,0 5,9  6,9 1,0 2,8 8,2 4,3 10,4  2,4 7,1
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  16,2 26,8  23,7 24,3 20,7 21,0 34,6 15,1  12,1 13,1
=Nettoinntekt 1000 NOK  516,6 494,0  492,7 444,3 464,5 843,9 600,2 401,8  374,0 405,4
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  78,5 41,5  34,1 -65,7 -7,0 355,5 155,1 73,9  49,9 64,8
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  827,6 571,8  607,7 281,8 339,4 1310,3 632,8 461,9  359,7 439,5
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -19,4 -17,7  -15,6 -35,8 -22,3 -41,9 -52,6 -4,2  -16,8 -6,0
Balanse pr 31/12:               
  Jordbruk 1000 NOK  512,6 729,4  707,5 497,0 575,7 791,8 847,6 635,8  726,4 649,4
  Skogbruk 1000 NOK  107,0 119,7  107,2 11,6 10,3 157,4 84,7 69,2  16,2 45,0
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  102,5 212,0  169,3 289,5 211,6 427,9 195,3 247,3  20,7 146,9
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  705,1 527,4  595,0 799,8 692,3 414,2 493,6 288,4  318,5 316,5
  Krav og kontanter 1000 NOK  773,5 487,2  537,8 262,8 327,5 904,8 503,0 379,7  369,5 395,9
  Eiendeler i alt 1000 NOK  2200,6 2075,7  2116,8 1860,7 1817,4 2696,1 2124,3 1620,3  1451,2 1553,6
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  44,5 66,8  63,8 80,3 59,9 64,5 117,4 44,3  63,9 49,5
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  331,2 491,6  444,5 615,6 488,5 624,5 662,5 384,6  305,7 331,0
  Egenkapital 1000 NOK  1824,9 1517,2  1608,4 1164,8 1269,0 2007,1 1344,3 1191,4  1081,6 1173,2

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015