Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2007
Hovedtabell 17g, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med sauehold

 

Landsdeler  Østlandet  Agd./Rog.  Vestlandet  Trøndelag  Nord-Norge
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Andre bygder  A. bygd.     A. bygd.   
  

 

 

 

    

 

   
Størrelsesgrupper  daa  50-100  100-200  Alle  Alle  100-200  Alle  Alle  100-200  200-300  Alle

 

Antall bruk    8 15  30 11 12 19 10 7  12 20
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  234,4 369,1  386,5 537,8 339,8 339,6 687,3 506,6  576,0 535,6
  Planteprodukter 1000 NOK  5,4 6,6  8,2 8,7 3,0 3,1 15,2 1,9  11,3 7,4
  Husdyrprodukter 1000 NOK  86,1 140,7  147,4 274,7 117,7 120,8 307,6 201,5  217,7 205,6
  Tilskudd 1000 NOK  137,3 215,9  212,3 247,6 212,1 208,9 360,9 301,2  338,3 316,6
  Andre inntekter 1000 NOK  5,6 5,8  18,7 6,7 7,0 6,8 3,5 2,0  8,7 6,0
Variable kostnader i alt 1000 NOK  55,1 68,8  82,5 205,8 76,8 78,1 124,5 100,1  147,3 126,7
  Såvarer 1000 NOK  1,3 3,4  2,3 2,0 0,6 1,1 5,3 2,0  4,9 3,8
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  13,6 14,7  17,0 30,0 16,5 13,9 24,0 20,4  25,0 22,6
  Plantevernmidler 1000 NOK  0,7 0,1  0,3 1,3 0,3 0,4 1,0 0,3  1,5 1,0
  Konserveringsmidler 1000 NOK  0,7 2,3  2,3 2,3 3,2 2,8 3,5 2,3  3,9 3,7
  Fôrmidler 1000 NOK  25,7 28,8  39,0 88,2 37,9 38,4 60,5 51,0  69,1 60,6
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  7,3 9,9  10,5 29,6 7,1 8,4 13,0 10,3  10,4 10,1
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  1,2 1,5  1,5 42,3 1,9 1,7 1,8 4,5  16,6 11,6
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  4,7 8,1  9,6 10,2 9,4 11,4 15,3 9,3  15,9 13,2
Faste kostnader, registrerte:               
  Leid arbeid 1000 NOK  27,4 42,2  39,1 48,0 33,0 31,6 61,9 58,4  52,7 53,0
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  14,4 10,9  14,6 14,5 22,9 19,0 28,5 12,9  24,1 20,2
  Traktor 1000 NOK  9,1 10,1  11,8 11,7 9,1 6,7 13,1 6,6  6,1 6,1
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  10,3 11,3  13,3 16,1 10,6 13,7 23,9 13,5  18,4 16,5
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  5,0 3,3  4,1 3,7 3,1 4,0 5,4 1,2  0,6 1,0
  Drivstoff 1000 NOK  6,5 10,6  12,0 6,4 11,9 10,0 19,1 8,6  16,3 13,3
  Maskinleie 1000 NOK  8,2 18,2  14,8 17,3 16,3 11,5 21,6 8,8  38,3 26,3
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK   0,9  1,9 11,2 2,0 2,4 9,0 0,5  3,1 2,0
  Andre faste kostnader 1000 NOK  39,7 56,8  53,0 47,0 37,6 35,8 68,9 44,6  59,1 53,2
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  175,7 233,2  247,1 381,9 223,5 212,9 375,8 255,2  366,0 318,4
Resultat før avskrivning 1000 NOK  58,7 135,9  139,4 155,9 116,3 126,7 311,5 251,4  210,1 217,2
Avskrivninger:               
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  5,5 8,8  10,8 8,5 8,2 11,0 17,2 9,1  14,2 11,8
  Traktor 1000 NOK  8,0 14,8  14,1 17,6 14,0 13,9 27,1 8,4  10,5 9,9
  Driftsbygninger 1000 NOK  9,5 25,0  19,9 36,6 16,7 17,3 22,5 14,2  24,7 20,2
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  0,7 0,3  0,6 2,2 1,1 1,6 0,2 0,4  0,2 0,2
Kalkulert rente 5,0 % 1000 NOK  21,8 41,1  38,0 64,4 32,3 33,2 49,2 27,7  42,8 36,1
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  35,0 87,0  94,1 91,0 76,3 82,8 244,5 219,3  160,4 175,1
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  1,7 21,2  16,9 28,9 0,8 0,8 81,4 -0,3  0,7 0,4
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  45,6 21,5  39,1 120,7 16,2 24,4 5,3 9,3  12,2 10,7
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  54,4 3,2  20,7 49,8 36,6 49,2 1,7 5,3  18,9 13,2
+Aksjeutbytte 1000 NOK  2,2 1,3  2,4 1,1 6,3 4,1 13,5 -68,3  2,2 -22,6
+Lønnsinntekter 1000 NOK  318,1 397,7  350,8 295,8 474,6 458,5 244,5 219,9  193,0 212,9
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  58,9 21,1  37,7 11,8 1,3 10,5 52,3 66,7  69,1 77,0
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK   7,9  7,7  9,4 6,7 4,2    
+Renteinntekter 1000 NOK  9,3 16,5  15,4 5,8 9,6 12,2 12,8 12,9  5,4 9,2
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  13,6 39,7  28,4 60,6 40,2 29,5 59,4 8,4  49,3 32,5
=Nettoinntekt 1000 NOK  511,7 537,8  556,4 544,3 590,7 619,6 600,7 456,6  412,7 443,3
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  102,9 85,4  117,8 363,9 95,0 113,3 160,8 41,5  22,2 39,1
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  417,8 713,8  702,2 573,1 385,2 474,5 814,2 480,9  246,7 372,5
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  3,3 -29,3  3,6 -237,0 -0,6 -0,2 -21,8 0,1  -12,4 -8,2
Balanse pr 31/12:               
  Jordbruk 1000 NOK  432,0 860,6  781,7 1370,2 649,5 664,3 996,7 570,6  848,2 724,0
  Skogbruk 1000 NOK  90,9 73,4  80,6 114,4 38,7 27,6 59,6 16,8  40,8 30,3
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  149,2 139,9  146,9 477,5 340,7 250,1 386,5 145,8  84,3 101,6
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  570,6 847,5  697,5 608,9 1113,0 908,8 529,4 260,1  424,8 365,0
  Krav og kontanter 1000 NOK  409,0 712,9  677,4 794,4 247,0 385,1 502,5 468,8  304,2 402,8
  Eiendeler i alt 1000 NOK  1651,7 2634,3  2384,1 3365,5 2388,9 2236,0 2474,7 1462,2  1702,3 1623,7
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  36,4 84,2  65,4 394,8 54,5 47,2 99,9 51,0  121,4 91,8
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  277,3 767,0  536,1 1231,8 852,3 630,3 759,6 116,4  761,3 497,6
  Egenkapital 1000 NOK  1338,1 1783,1  1782,6 1738,8 1482,2 1558,5 1615,2 1294,7  819,5 1034,4

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015