Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2008
Hovedtabell 17g, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med sauehold

 

Landsdeler  Østlandet  Agd./Rog.  Vestlandet  Trøndelag  Nord-Norge
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Andre bygder  A. bygd.     A. bygd.   
  

 

 

 

    

 

   
Størrelsesgrupper  daa  50-100  100-200  200-300  Alle  Alle  100-200  Alle  Alle  100-200  200-300  Alle

 

Antall bruk    9 13  6 30 10 9 19 11  6 8 19
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  285,1 363,3  511,3 403,4 521,4 423,1 375,4 721,2  421,3 761,6 645,8
  Planteprodukter 1000 NOK  5,0 9,6  8,0 7,9 16,4 5,7 7,7 18,2  5,9 19,8 13,4
  Husdyrprodukter 1000 NOK  99,3 141,2  208,5 158,7 218,3 151,6 135,3 315,3  160,6 332,5 260,5
  Tilskudd 1000 NOK  169,2 205,4  270,9 223,6 276,7 227,6 210,8 383,4  254,5 405,1 360,6
  Andre inntekter 1000 NOK  11,5 7,2  23,9 13,3 9,9 38,1 21,6 4,2  0,4 4,2 11,2
Variable kostnader i alt 1000 NOK  62,7 61,2  113,2 85,4 144,8 81,5 70,2 122,9  103,9 184,4 152,6
  Såvarer 1000 NOK  1,4 2,7  1,9 2,2 3,9 0,8 0,7 4,0  1,5 2,2 2,3
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  14,2 14,0  27,6 18,7 40,2 18,9 13,7 27,4  22,6 31,4 29,1
  Plantevernmidler 1000 NOK   0,1  0,1  0,2 0,1 0,3 1,2  0,1 0,5 0,4
  Konserveringsmidler 1000 NOK  0,1 1,1  2,1 1,1 2,3 4,0 3,3 3,2  2,1 4,2 3,3
  Fôrmidler 1000 NOK  29,2 23,1  56,9 40,8 61,8 37,7 32,5 56,2  53,6 95,5 74,3
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  8,9 7,8  11,4 10,0 18,4 10,3 8,8 13,9  11,4 19,4 14,6
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  1,2 3,7  1,6 2,3 6,0 2,0 2,0 0,4  2,4 9,6 6,4
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  7,6 8,8  11,6 10,3 12,0 7,8 8,9 16,6  10,1 21,7 22,2
Faste kostnader, registrerte:                
  Leid arbeid 1000 NOK  39,4 28,0  36,4 35,0 43,7 38,7 32,9 57,5  54,1 63,3 57,1
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  10,9 11,5  29,5 16,4 19,5 18,5 18,0 30,4  14,7 35,8 24,5
  Traktor 1000 NOK  5,7 12,2  9,7 10,3 6,1 7,4 5,9 13,0  10,8 11,7 10,9
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  11,8 17,6  10,7 14,2 20,9 14,3 13,3 18,8  13,2 24,6 19,4
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  4,2 1,3  2,5 2,5 2,9 3,9 4,6 7,8  1,2 3,4 2,6
  Drivstoff 1000 NOK  9,1 15,4  22,2 16,0 17,1 10,0 12,1 21,5  11,4 25,1 17,8
  Maskinleie 1000 NOK  12,2 11,0  37,0 17,2 18,8 29,3 17,8 31,4  10,8 23,0 33,8
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK   2,8  2,6 3,1 6,7 1,5 1,9 8,1  0,9 2,6 3,1
  Andre faste kostnader 1000 NOK  52,1 62,7  56,3 57,5 49,8 43,1 37,7 80,6  55,3 67,9 61,7
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  208,1 223,6  320,0 257,3 330,2 248,1 214,4 392,0  276,1 441,6 383,6
Resultat før avskrivning 1000 NOK  77,0 139,7  191,3 146,1 191,2 174,9 161,0 329,1  145,2 320,0 262,2
Avskrivninger:                
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  6,1 10,9  9,0 10,5 13,0 6,3 9,5 19,2  8,0 17,9 14,1
  Traktor 1000 NOK  7,4 15,9  20,8 14,4 19,1 9,2 12,1 27,1  13,1 9,9 12,6
  Driftsbygninger 1000 NOK  11,2 25,0  27,9 20,3 25,1 16,8 18,9 33,0  13,8 26,8 21,9
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  0,6 0,6  0,6 0,6 2,5 0,9 1,4 0,2  0,3 0,3 0,2
Kalkulert rente 6,0 % 1000 NOK  27,2 51,5  57,9 45,0 59,6 32,1 40,4 74,8  37,8 54,2 51,7
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  51,7 87,3  133,1 100,3 131,5 141,7 119,2 249,7  110,1 265,1 213,4
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  5,9 10,5  16,9 10,2 2,6 -0,6 0,2 26,4  -0,5 2,1 16,2
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  40,0 30,9  60,8 43,5 256,4 18,4 37,5 11,3  -1,8 4,1 10,4
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  66,1 9,2  15,1 26,9 78,8 46,7 22,1 11,0  -1,4 75,8 41,1
+Aksjeutbytte 1000 NOK  1,1 1,6  4,0 2,4 0,4 30,3 14,6 -54,8   0,2 0,1
+Lønnsinntekter 1000 NOK  262,4 494,3  452,4 396,4 257,2 398,4 407,8 392,7  257,6 203,2 232,6
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  73,7 41,6  21,9 44,5  33,8 47,7 36,0  63,4 46,6 55,7
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK   0,7  10,2 2,3    29,7   0,6 1,8
+Renteinntekter 1000 NOK  21,8 32,7  23,9 25,7 25,8 4,7 12,0 19,0  12,0 7,4 11,4
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  19,1 51,7  53,6 39,1 96,4 41,4 29,0 90,4  14,8 65,8 50,2
=Nettoinntekt 1000 NOK  503,6 656,9  684,6 613,1 656,3 632,0 632,0 630,5  424,6 539,3 532,5
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  43,9 252,3  81,9 149,7 65,9 101,9 179,8 146,5  75,0 131,4 138,9
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  580,2 1098,7  642,8 840,3 725,9 325,4 527,9 675,4  371,5 111,1 314,2
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -20,6 0,5  -41,6 -16,7 -28,3 -69,8 -27,6 -53,1  15,8 -25,6 -18,0
Balanse pr 31/12:                
  Jordbruk 1000 NOK  460,6 861,3  988,9 757,6 1002,7 538,3 678,8 1390,3  669,1 932,2 900,6
  Skogbruk 1000 NOK  97,5 94,2  102,8 91,9 116,4 26,1 27,7 111,6  6,0 36,4 51,1
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  131,7 199,1  134,6 156,1 985,4 318,4 249,9 241,4  41,0 147,5 83,2
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  463,1 1012,0  617,6 747,1 576,0 751,0 936,5 533,9  164,6 497,8 393,1
  Krav og kontanter 1000 NOK  564,4 1019,0  643,2 800,0 826,2 350,8 464,3 522,1  342,4 217,6 360,7
  Eiendeler i alt 1000 NOK  1717,4 3185,5  2487,1 2552,8 3506,7 1984,5 2357,2 2799,3  1223,0 1831,5 1788,8
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  47,7 62,8  111,7 71,4 311,6 156,5 81,5 145,3  17,7 193,9 117,4
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  199,8 818,9  755,4 576,4 1347,3 780,5 553,4 1051,0  238,7 827,0 611,6
  Egenkapital 1000 NOK  1469,8 2303,8  1620,1 1905,0 1847,8 1047,5 1722,4 1603,0  966,6 810,7 1059,7

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015