Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2018
Hovedtabell 17g, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med melk fra geit

 

Landsdeler  Nord-Norge  Alle
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  Alle  100-200  Alle

 

Antall bruk    5 13  9 19
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  1150,1 1618,7  1268,9 1646,3
  Planteprodukter 1000 NOK  2,4 8,6  5,7 9,5
  Husdyrprodukter 1000 NOK  368,6 579,1  447,5 605,7
  Tilskudd 1000 NOK  725,9 963,7  777,4 974,2
  Andre inntekter 1000 NOK  53,2 67,2  38,2 56,9
Variable kostnader i alt 1000 NOK  239,8 361,1  272,3 379,1
  Såvarer 1000 NOK   1,6  0,8 2,4
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  17,8 37,2  22,9 37,1
  Plantevernmidler 1000 NOK     0,1 0,1
  Konserveringsmidler 1000 NOK  2,9 3,0  4,7 4,2
  Fôrmidler 1000 NOK  176,0 263,4  202,0 275,8
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  15,2 17,4  16,0 20,2
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  5,5 5,2  3,1 3,6
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  22,4 33,3  22,8 35,7
Faste kostnader, registrerte:        
  Leid arbeid 1000 NOK  99,8 210,1  100,8 172,8
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  14,0 29,2  21,0 35,0
  Traktor 1000 NOK  9,0 15,3  11,3 16,7
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  51,7 41,3  44,6 42,1
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  0,9 2,1  1,1 5,9
  Drivstoff 1000 NOK  17,7 30,4  24,4 35,5
  Maskinleie 1000 NOK  53,1 158,2  41,7 117,9
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  7,8 13,2  11,5 17,0
  Andre faste kostnader 1000 NOK  94,8 132,1  89,9 121,3
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  588,5 993,1  618,7 943,3
Resultat før avskrivning 1000 NOK  561,6 625,6  650,1 703,0
Avskrivninger:        
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  8,9 21,0  21,6 31,3
  Traktor 1000 NOK  1,8 4,4  13,9 13,1
  Driftsbygninger 1000 NOK  43,8 74,9  81,3 93,6
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK   0,4  0,4 0,9
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  17,8 38,0  36,3 47,7
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  507,1 524,8  533,0 564,1
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  0,7 1,9  2,3 1,7
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  45,6 76,0  70,0 83,8
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  52,3 28,1  42,6 28,6
+Aksjeutbytte 1000 NOK  14,1 9,1  14,8 10,5
+Lønnsinntekter 1000 NOK  3,6 134,0  27,7 156,5
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  2,4 54,6  44,7 57,9
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK   15,2   10,4
+Renteinntekter 1000 NOK  1,1 1,7  6,0 4,1
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  79,3 100,9  72,8 91,5
=Nettoinntekt 1000 NOK  547,6 744,6  668,4 826,2
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  -105,9 101,2  -71,0 84,2
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  153,2 547,8  639,0 796,8
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -122,4 -96,8  -82,5 -84,6
Balanse pr 31/12:        
  Jordbruk 1000 NOK  862,8 1867,8  1781,5 2354,9
  Skogbruk 1000 NOK  2,6 16,9  13,9 32,0
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  772,2 851,1  556,8 801,5
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  1033,0 932,1  1190,7 1124,3
  Krav og kontanter 1000 NOK  257,1 752,7  683,6 864,8
  Eiendeler i alt 1000 NOK  2927,8 4420,6  4226,6 5177,4
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  340,3 431,0  276,4 349,6
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  1865,8 2818,1  1930,5 2634,2
  Egenkapital 1000 NOK  721,6 1171,5  2019,7 2193,6