Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2020
Hovedtabell 17g, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med melk fra geit

 

Landsdeler  Nord-Norge  Alle
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  Alle  100-200  Alle

 

Antall bruk    11 10  19
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  1542,9 1468,2  1709,5
  Planteprodukter 1000 NOK  2,4 4,4  6,3
  Husdyrprodukter 1000 NOK  499,2 477,0  603,0
  Tilskudd 1000 NOK  959,9 898,0  1019,6
  Andre inntekter 1000 NOK  81,3 88,8  80,5
Variable kostnader i alt 1000 NOK  355,1 350,5  414,4
  Såvarer 1000 NOK  2,0 1,9  2,8
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  35,9 21,9  38,6
  Plantevernmidler 1000 NOK  0,2 1,2  1,3
  Konserveringsmidler 1000 NOK  7,7 6,8  8,4
  Fôrmidler 1000 NOK  255,5 271,1  302,6
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  20,4 18,1  22,2
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  0,6 1,1  1,5
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  32,8 28,4  36,9
Faste kostnader, registrerte:       
  Leid arbeid 1000 NOK  184,2 157,1  169,0
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  36,5 38,5  51,0
  Traktor 1000 NOK  19,2 9,5  18,2
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  38,3 45,0  41,7
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  9,1 7,7  11,6
  Drivstoff 1000 NOK  23,5 17,7  27,7
  Maskinleie 1000 NOK  136,2 57,0  102,7
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  6,8 12,5  19,3
  Andre faste kostnader 1000 NOK  129,8 98,0  123,7
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  938,6 793,6  979,3
Resultat før avskrivning 1000 NOK  604,3 674,7  730,1
Avskrivninger:       
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  21,4 42,5  42,3
  Traktor 1000 NOK  5,0 20,9  21,6
  Driftsbygninger 1000 NOK  62,8 90,6  103,3
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  0,1 0,5  0,7
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  29,0 48,3  53,7
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  515,0 520,2  562,2
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  -1,3 0,9  -0,8
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  54,2 81,5  80,4
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  72,1 112,4  60,8
+Aksjeutbytte 1000 NOK  5,7 19,6  10,2
+Lønnsinntekter 1000 NOK  100,5 94,0  176,0
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  114,3 82,4  87,6
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  1,7 9,7  5,1
+Renteinntekter 1000 NOK  1,7 4,1  3,0
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  84,1 74,8  98,1
=Nettoinntekt 1000 NOK  779,9 849,9  886,6
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  121,8 248,3  202,0
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  617,9 1135,2  943,1
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -41,6 -21,2  -33,5
Balanse pr 31/12:       
  Jordbruk 1000 NOK  1412,7 2349,7  2640,9
  Skogbruk 1000 NOK  23,7 8,1  34,3
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  1083,3 846,6  1056,8
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  827,7 1340,7  1269,9
  Krav og kontanter 1000 NOK  720,1 1006,2  898,1
  Eiendeler i alt 1000 NOK  4067,5 5551,4  5900,0
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  392,5 275,6  408,4
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  2624,5 2011,7  2643,3
  Egenkapital 1000 NOK  1050,5 3264,1  2848,3