Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2021
Hovedtabell 17g, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med melk fra geit

 

Landsdeler  Nord-Norge  Alle
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  Alle  100-200  Alle

 

Antall bruk    9 8  17
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  1570,2 1424,2  1786,6
  Planteprodukter 1000 NOK  6,2 7,1  8,9
  Husdyrprodukter 1000 NOK  539,6 488,1  647,3
  Tilskudd 1000 NOK  973,1 890,0  1050,9
  Andre inntekter 1000 NOK  51,3 39,1  79,5
Variable kostnader i alt 1000 NOK  371,1 318,4  435,9
  Såvarer 1000 NOK  2,7 3,8  4,2
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  38,8 35,2  42,0
  Plantevernmidler 1000 NOK   0,8  0,7
  Konserveringsmidler 1000 NOK  7,5 4,5  15,9
  Fôrmidler 1000 NOK  253,7 221,8  292,9
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  17,5 21,0  22,0
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  1,0 0,8  4,0
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  49,8 30,5  54,1
Faste kostnader, registrerte:       
  Leid arbeid 1000 NOK  162,8 96,5  154,4
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  42,4 23,9  56,5
  Traktor 1000 NOK  20,6 25,5  22,6
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  63,6 53,4  54,2
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  3,6 3,3  4,2
  Drivstoff 1000 NOK  24,5 24,7  31,4
  Maskinleie 1000 NOK  157,6 45,3  125,5
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  6,9 9,5  18,1
  Andre faste kostnader 1000 NOK  137,7 108,3  132,6
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  990,9 708,7  1035,3
Resultat før avskrivning 1000 NOK  579,4 715,5  751,3
Avskrivninger:       
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  24,2 31,0  48,7
  Traktor 1000 NOK  5,5 16,3  24,5
  Driftsbygninger 1000 NOK  66,6 87,0  116,8
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  0,1 0,6  1,0
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  31,7 37,3  59,6
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  483,0 580,7  560,3
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  -1,2   1,3
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  93,9 79,7  121,5
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  18,5 39,8  34,4
+Aksjeutbytte 1000 NOK  10,8 14,3  24,2
+Lønnsinntekter 1000 NOK  92,7 111,0  180,5
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  27,1 66,1  42,3
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  13,5 34,2  16,7
+Renteinntekter 1000 NOK  0,9 2,8  2,2
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  72,8 52,6  89,4
=Nettoinntekt 1000 NOK  666,3 876,0  893,9
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  706,3 102,8  476,5
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  654,3 910,2  1079,6
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  83,4 -13,0  47,1
Balanse pr 31/12:       
  Jordbruk 1000 NOK  1603,8 1897,2  3090,5
  Skogbruk 1000 NOK  17,9 12,6  36,3
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  886,0 450,3  1027,3
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  937,9 1325,4  1387,0
  Krav og kontanter 1000 NOK  597,6 748,6  883,9
  Eiendeler i alt 1000 NOK  4043,1 4434,1  6425,0
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  270,3 239,5  339,2
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  2154,3 1703,2  2622,7
  Egenkapital 1000 NOK  1618,5 2491,3  3463,1