Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1999
Hovedtabell 17h, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med mjølk fra geit

 

Landsdeler  Nord-Norge  Alle
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  50-100  100-200  Alle  50-100  100-200  Alle

 

Antall bruk    8 11 20  12 12 26
Produksjonsinntekter i alt NOK  442139 486810 457558  443611 487028 455333
  Planteprodukter NOK  7239 3396 4784  5165 3113 4019
  Husdyrprodukter NOK  279470 304726 287018  281559 306490 287522
  Produksjonstillegg o.l. NOK  149551 174624 161077  152517 173533 159859
  Andre inntekter NOK  5880 4063 4679  4370 3892 3934
Variable kostnader i alt NOK  92902 112714 101049  100503 114195 104108
  Såvarer NOK  1890 534 1112  1694 667 1156
  Handelsgjødsel og kalk NOK  10762 11264 10916  10006 11487 10536
  Plantevernmidler NOK  308 67 160  452 61 272
  Konserveringsmidler NOK  2178 2858 2498  2819 2639 2729
  Fôrmidler NOK  66008 82869 73151  73433 82853 75724
  Diverse til husdyrholdet NOK  4291 4423 4219  4572 4467 4343
  Innkjøp av dyr NOK   793 436  483 2165 1222
  Andre forbruksartikler NOK  7466 9906 8556  7044 9856 8127
Faste kostnader, registrerte:          
  Leid arbeid NOK  54737 60433 56684  66958 59402 61421
  Maskiner og redskaper NOK  9741 14252 11834  12194 14417 12782
  Traktor NOK  5831 4195 4850  4647 3985 4445
  Driftsbygninger NOK  8595 14401 11540  10408 14450 11734
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  1716 982 1331  2014 900 1541
  Drivstoff NOK  6263 5745 5996  5565 5858 5639
  Maskinleie NOK  2813 2926 2863  2551 2942 2642
  Jordleie NOK  259 859 576  589 788 635
  Andre faste kostnader NOK  37210 40044 38561  36095 40221 37548
Registrerte kostnader i alt NOK  220066 256550 235284  241524 257156 242495
Resultat før avskrivning NOK  222073 230260 222274  202088 229872 212838
Avskrivninger:          
  Maskiner og redskaper NOK  12534 9145 10139  11257 9138 9788
  Traktor NOK  19869 15179 16979  20108 13914 16302
  Driftsbygninger NOK  20913 21198 20174  20312 20133 19700
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  1111 535 839  1512 696 1247
Kalkulert rente 7,0 % NOK  46808 44830 44214  45780 43886 43085
  Driftsoverskudd jordbruk NOK  167646 184202 174144  148899 185990 165801
+Driftsoverskudd skogbruk NOK  1784 658 1606  1591 837 1634
+Driftsoverskudd tilleggsnæring NOK  12127 2726 6350  12280 -814 5414
+Driftsoverskudd annen næring NOK  32886 36113 47202  71302 33104 59100
+Aksjeutbytte NOK  38 -4509 -2465  34 -3633 -1225
+Lønnsinntekter NOK  126753 126744 120410  106924 118848 110203
+Pensjoner/sykepenger NOK  23264  9306  23464  10829
+Familiens arbeid på nyanlegg NOK  1426 5234 3449  6208 4798 5781
+Renteinntekter NOK  4902 3681 4051  7062 3618 5361
-Gjeldsrenter og kår NOK  50199 43792 45931  43039 43769 41499
=Nettoinntekt NOK  320628 311057 318122  334723 298977 321400
Endring i egenkapital (sparing) NOK  -24756 -9989 -18970  10128 -25445 -9972
  Arbeidskapital pr 31/12 NOK  43500 -9746 15010  120344 724 73448
  Endring i arbeidskapital NOK  537 -30244 -16561  -6716 -19387 -12666
Balanse pr 31/12:          
  Jordbruk NOK  646493 630790 617338  633946 615417 601200
  Skogbruk NOK  33294 20806 25311  27566 19489 22852
  Annen næring + tilleggsnæring NOK  103275 109563 106870  136137 149443 142957
  Hovedbygning og privat NOK  374550 263681 305644  354243 286707 316291
  Krav og kontanter NOK  108293 104299 103589  203799 106664 154698
  Eiendeler i alt NOK  1265905 1129138 1158752  1355691 1177720 1237998
  Kortsiktig gjeld NOK  100201 150837 124115  120809 142524 124729
  Langsiktig gjeld NOK  561814 506290 519944  478034 549438 487147
  Egenkapital NOK  603890 472012 514693  756848 485758 626122

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015