Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2000
Hovedtabell 17h, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med mjølk fra geit

 

Landsdeler  Nord-Norge  Alle
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  50-100  100-200  Alle  50-100  100-200  Alle

 

Antall bruk    8 11 20  11 13 26
Produksjonsinntekter i alt NOK  461452 534018 490818  470261 538746 494539
  Planteprodukter NOK  3452 3418 3282  2631 3996 3510
  Husdyrprodukter NOK  113890 148912 129084  122003 152313 133672
  Tilskudd NOK  331532 378730 351756  336051 378640 351275
  Andre inntekter NOK  12578 2958 6695  9577 3797 6083
Variable kostnader i alt NOK  88462 103511 93844  93738 105923 97318
  Såvarer NOK  702 526 580  813 695 721
  Handelsgjødsel og kalk NOK  8515 7323 7801  8389 8074 8143
  Plantevernmidler NOK  489 77 238  438 65 218
  Konserveringsmidler NOK  1754 2850 2326  2693 2686 2660
  Fôrmidler NOK  62308 78816 69243  67475 80800 72134
  Diverse til husdyrholdet NOK  5055 4624 4600  4903 4388 4362
  Innkjøp av dyr NOK  481 2455 1543  532 2077 1357
  Andre forbruksartikler NOK  9158 6840 7514  8496 7137 7724
Faste kostnader, registrerte:          
  Leid arbeid NOK  47946 59869 53682  63799 61846 60984
  Maskiner og redskaper NOK  9722 18739 14418  13913 17901 15568
  Traktor NOK  4164 11281 8108  4421 10067 7555
  Driftsbygninger NOK  16527 10860 12802  17696 11410 13708
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  1280 1883 1839  1267 1892 1771
  Drivstoff NOK  6130 7457 7017  5416 8112 6819
  Maskinleie NOK  1931 4802 3644  2357 4397 3456
  Jordleie NOK  307 652 481  223 782 485
  Andre faste kostnader NOK  35563 49261 43069  35516 47956 41793
Registrerte kostnader i alt NOK  212032 268314 238904  238347 270288 249457
Resultat før avskrivning NOK  249420 265705 251914  231915 268458 245082
Avskrivninger:          
  Maskiner og redskaper NOK  8505 10529 9288  8907 11945 10139
  Traktor NOK  12229 16179 14473  14838 17643 15629
  Driftsbygninger NOK  17367 22296 19359  18838 20326 19078
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  1024 555 815  1195 879 1172
Kalkulert rente 7,0 % NOK  33522 44426 38631  37417 45465 40337
  Driftsoverskudd jordbruk NOK  210295 216146 207979  188137 217665 199065
+Driftsoverskudd skogbruk NOK  4683 -20 2322  3822 -765 1662
+Driftsoverskudd tilleggsnæring NOK  4405 5704 4899  4692 7476 5509
+Driftsoverskudd annen næring NOK  56198 14705 30792  106275 12443 51357
+Aksjeutbytte NOK  105 4499 2516  76 4084 3479
+Lønnsinntekter NOK  138305 151380 149337  151499 132010 142924
+Pensjoner/sykepenger NOK  21574 14284 16486  20170 12086 14576
+Familiens arbeid på nyanlegg NOK  360 15485 8661  482 16829 10170
+Renteinntekter NOK  3841 5333 4537  5284 5261 5234
-Gjeldsrenter og kår NOK  40931 45403 42929  38119 46726 40854
=Nettoinntekt NOK  398834 382113 384600  442318 360362 393122
Endring i egenkapital (sparing) NOK  11015 86949 54969  32827 71772 53951
  Arbeidskapital pr 31/12 NOK  34711 56346 45433  115536 49813 89686
  Endring i arbeidskapital NOK  374 38088 21013  -59778 26897 -11294
Balanse pr 31/12:          
  Jordbruk NOK  468388 617701 537807  525770 662053 579594
  Skogbruk NOK  8266 39783 25737  7203 37789 22953
  Annen næring + tilleggsnæring NOK  90345 109252 101151  144452 135117 141305
  Hovedbygning og privat NOK  383010 277135 319883  424814 275789 340363
  Krav og kontanter NOK  88372 152032 119547  244080 151415 186390
  Eiendeler i alt NOK  1038380 1195903 1104125  1346319 1262163 1270605
  Kortsiktig gjeld NOK  91046 131043 109546  167054 137471 142014
  Langsiktig gjeld NOK  431632 528432 476990  423100 597447 488266
  Egenkapital NOK  515703 536428 517589  756165 527244 640326

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015