Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1999
Hovedtabell 17d, del 4. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    28 22 31  10 93
Produksjonsinntekter i alt NOK  182724 267356 418397  780992 343073
  Planteprodukter NOK  125867 178438 288555  603320 242272
  Husdyrprodukter NOK  166     50
  Produksjonstillegg o.l. NOK  42280 77426 102407  155408 82132
  Andre inntekter NOK  14412 11492 27436  22264 18618
Variable kostnader i alt NOK  38693 54568 95773  152220 73210
  Såvarer NOK  11106 17188 29268  46988 22339
  Handelsgjødsel og kalk NOK  18858 28624 49150  71026 36649
  Plantevernmidler NOK  6220 7351 14327  28996 11549
  Konserveringsmidler NOK       
  Fôrmidler NOK  75 45 306  505 190
  Diverse til husdyrholdet NOK       
  Innkjøp av dyr NOK  96     29
  Andre forbruksartikler NOK  2338 1360 2722  4706 2455
Faste kostnader, registrerte:         
  Leid arbeid NOK  7246 3711 10123  25844 9212
  Maskiner og redskaper NOK  9751 13654 20735  48935 18341
  Traktor NOK  5055 5247 8088  11711 6758
  Driftsbygninger NOK  5405 5292 7704  11787 6761
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  3645 2605 4341  19806 5308
  Drivstoff NOK  5275 7824 13239  30662 11196
  Maskinleie NOK  5292 4062 6140  11907 6013
  Jordleie NOK  1605 6181 7750  26290 7356
  Andre faste kostnader NOK  26042 35921 41144  70718 38026
Registrerte kostnader i alt NOK  108009 139065 215038  409880 182180
Resultat før avskrivning NOK  74715 128291 203359  371112 160893
Avskrivninger:         
  Maskiner og redskaper NOK  10848 13150 32344  55261 23122
  Traktor NOK  10212 10524 19597  35100 15980
  Driftsbygninger NOK  11330 11880 18577  28724 15591
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  1330 1490 4074  4780 2625
Kalkulert rente 7,0 % NOK  32305 38766 76844  118441 57441
  Driftsoverskudd jordbruk NOK  40995 91246 128766  247247 103576
+Driftsoverskudd skogbruk NOK  35967 41937 27982  34938 33953
+Driftsoverskudd tilleggsnæring NOK  17962 59300 65902  72422 49303
+Driftsoverskudd annen næring NOK  48903 22882 53561  7724 38704
+Aksjeutbytte NOK  4193 1921 4961  6814 4103
+Lønnsinntekter NOK  231857 285242 257713  256960 253593
+Pensjoner/sykepenger NOK  21421 26164 41031  10961 30289
+Familiens arbeid på nyanlegg NOK  1460  3401   1573
+Renteinntekter NOK  27116 9629 18639  27649 19734
-Gjeldsrenter og kår NOK  32664 39453 44203  63243 40799
=Nettoinntekt NOK  397210 498867 557753  601471 494028
Endring i egenkapital (sparing) NOK  34545 111963 96672  96698 77853
  Arbeidskapital pr 31/12 NOK  608321 316989 565567  786137 533834
  Endring i arbeidskapital NOK  -40035 -47269 -47460  -27229 -41912
Balanse pr 31/12:         
  Jordbruk NOK  444534 526825 1086711  1654935 801227
  Skogbruk NOK  250924 183739 212497  86756 201602
  Annen næring + tilleggsnæring NOK  173664 177330 296389  227130 217733
  Hovedbygning og privat NOK  422982 390504 578885  801543 503939
  Krav og kontanter NOK  561758 279390 465320  560556 453214
  Eiendeler i alt NOK  1853861 1557788 2639802  3330920 2177715
  Kortsiktig gjeld NOK  103299 123277 180585  292842 152255
  Langsiktig gjeld NOK  330493 375261 469394  792962 431082
  Egenkapital NOK  1420070 1059250 1989822  2245116 1594377

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015