Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2000
Hovedtabell 17d, del 4. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    24 22 30  10 90
Produksjonsinntekter i alt NOK  166075 270568 444752  886130 360863
  Planteprodukter NOK  111427 186771 301528  691918 254765
  Husdyrprodukter NOK   115    28
  Tilskudd NOK  45059 73235 111241  171621 87078
  Andre inntekter NOK  9588 10447 31983  22591 18992
Variable kostnader i alt NOK  35477 51268 78716  144340 65145
  Såvarer NOK  11167 12445 24093  49311 19791
  Handelsgjødsel og kalk NOK  15577 25691 38281  55085 29793
  Plantevernmidler NOK  5875 10528 13117  32017 12165
  Konserveringsmidler NOK   32    8
  Fôrmidler NOK  318 685   245 305
  Diverse til husdyrholdet NOK   4    1
  Innkjøp av dyr NOK   62    15
  Andre forbruksartikler NOK  2540 1822 3225  7682 3067
Faste kostnader, registrerte:         
  Leid arbeid NOK  17802 8781 9842  30681 13664
  Maskiner og redskaper NOK  10795 15394 22950  42213 19250
  Traktor NOK  8288 9785 6934  16749 8823
  Driftsbygninger NOK  5101 6862 9327  6547 6918
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  4281 4363 4929  15442 5610
  Drivstoff NOK  7131 8581 17896  36635 14096
  Maskinleie NOK  4141 5099 6571  44079 9649
  Jordleie NOK  1223 4509 9165  50038 10100
  Andre faste kostnader NOK  31089 37156 47107  72045 41753
Registrerte kostnader i alt NOK  125328 151798 213436  458768 195008
Resultat før avskrivning NOK  40746 118770 231316  427362 165855
Avskrivninger:         
  Maskiner og redskaper NOK  12743 16918 31982  59530 24932
  Traktor NOK  11179 10671 24944  39388 18801
  Driftsbygninger NOK  10731 13884 18411  30091 16175
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  1438 1207 3883  10394 3174
Kalkulert rente 7,0 % NOK  35558 41651 78890  123821 60837
  Driftsoverskudd jordbruk NOK  4654 76090 152096  287959 102773
+Driftsoverskudd skogbruk NOK  43705 41933 16301  29749 31067
+Driftsoverskudd tilleggsnæring NOK  15773 20550 66273  60229 37973
+Driftsoverskudd annen næring NOK  11413 29374 45987  12310 29714
+Aksjeutbytte NOK  3493 7526 3382  94036 14347
+Lønnsinntekter NOK  293395 290750 293361  219854 287466
+Pensjoner/sykepenger NOK  15531 23268 30570  20168 23607
+Familiens arbeid på nyanlegg NOK  188 568 4942   1975
+Renteinntekter NOK  21721 12883 20835  31557 20618
-Gjeldsrenter og kår NOK  40969 31887 38114  64426 39772
=Nettoinntekt NOK  368904 471053 595633  691437 509766
Endring i egenkapital (sparing) NOK  -3120 97088 82671  263562 84171
  Arbeidskapital pr 31/12 NOK  471796 343087 576523  935891 530247
  Endring i arbeidskapital NOK  8162 1940 -38716  -117663 -23721
Balanse pr 31/12:         
  Jordbruk NOK  519261 610078 1141970  1885275 893746
  Skogbruk NOK  257171 191710 184671  184354 215440
  Annen næring + tilleggsnæring NOK  156055 255738 386005  303584 272129
  Hovedbygning og privat NOK  468386 427812 600636  816252 538639
  Krav og kontanter NOK  444083 237242 442568  730364 426409
  Eiendeler i alt NOK  1844956 1722580 2755850  3919828 2346364
  Kortsiktig gjeld NOK  120858 138242 229367  487774 197608
  Langsiktig gjeld NOK  515752 386672 438370  997718 501660
  Egenkapital NOK  1208346 1197666 2088113  2434337 1647096

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015