Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2002
Hovedtabell 17f, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med kombinert korn, melk og storfeslakt

 

Landsdeler  Østlandet  Alle
  

 

 

 

   Flatbygder   
  

 

   
Størrelsesgrupper  daa  300-500  >500  Alle  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk     8  13   23  12  16  31
Brukers alder år   52  45   48  51  47  49
Jordbruksareal daa   397  666   537  402  686  533
  Leid daa   120  216   165  137  235  178
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK   2093,1  2937,6   2524,5  2035,7  2865,9  2391,3
  Varelager 1000 NOK   189,9  376,5   288,7  168,0  355,5  259,1
  Buskap 1000 NOK   301,5  347,9   327,7  292,1  353,3  318,5
  Maskiner og redskap 1000 NOK   185,8  280,8   228,5  194,6  286,1  228,3
  Skurtresker 1000 NOK   15,4  85,4   53,9  11,0  85,4  48,5
  Traktor 1000 NOK   185,2  244,9   206,0  188,4  235,1  197,2
  Driftsbygninger 1000 NOK   780,4  979,0   880,0  778,2  945,9  842,5
  Jord, veg, osv. 1000 NOK   435,0  623,0   539,6  403,4  604,6  497,2
Arbeidsinnsats i alt (J) timer   3991  4489   4185  3798  4561  4114
  Familien timer   2898  2971   2899  2805  2987  2876
Arealbruk:              
  Bygg daa   92,1  193,4   145,7  105,7  214,9  157,5
  Havre daa   40,4  36,9   34,9  50,2  49,3  45,8
  Hvete daa   62,6  173,9   122,1  41,8  141,3  90,6
  Grovfôr og beite daa   190,9  212,8   202,1  192,7  237,3  212,0
  Annet daa   11,1  49,6   31,9  11,3  43,1  27,4
Avlinger pr daa:              
  Bygg kg   429  400   410  366  387  383
  Havre kg   392  496   454  362  441  405
  Hvete kg   455  436   441  455  436  441
  Grovfôr og beite FEm   486  505   492  481  490  484
  I alt FEm   453  435   440  424  426  425
Storfehold:              
  Årskyr stk   21,9  24,0   23,2  20,6  24,7  22,6
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk   38,3  42,7   41,4  35,2  44,0  39,7
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk   5,3  10,0   7,5  6,3  9,0  7,1
  Melk/årsku kg   7112  6814   6872  6991  6615  6749
  Omsatt melk l   137394  146394   142113  127053  147474  136180
  Melkekvote l   137358  154589   146693  126374  154653  139481
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK   8,5  8,3   8,2  8,6  7,6  7,9
  Grovfôr/årsku daa   8,7  8,9   8,7  9,4  9,6  9,4
Priser:              
  Melk uten tilskudd NOK/l   3,87  3,83   3,87  3,83  3,84  3,86
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg   25,60  24,80   25,14  25,12  24,70  24,89
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg   30,32  31,00   30,78  30,47  30,76  30,64
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK   531,0  560,5   550,3  486,7  566,9  525,5
  Driftstilskudd 1000 NOK   53,8  54,3   54,8  53,8  51,8  53,5
  Distriktstilskudd 1000 NOK   13,5  14,1   13,8  15,1  14,2  14,6
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK   75,8  62,3   66,8  64,6  69,9  65,8
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK   97,5  173,2   137,5  95,9  161,3  124,7
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK   20,5  30,9   25,4  18,8  30,3  23,8
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK   11,5  12,5   14,6  17,6  12,5  16,6
Annet husdyrhold 1000 NOK   1,3    0,7  2,7    1,2
Kornproduksjon, priser:              
  Bygg NOK/kg   1,98  1,86   1,89  1,93  1,85  1,87
  Havre NOK/kg   1,63  1,63   1,63  1,63  1,63  1,63
  Hvete NOK/kg   2,26  2,19   2,20  2,26  2,18  2,20
Variable kostnader NOK/daa   894  704   777  837  660  733
Produksjonsinntekt bygg 1000 NOK   83,4  142,7   113,9  78,7  147,2  110,7
Produksjonsinntekt havre 1000 NOK   26,8  27,6   24,6  29,8  30,2  27,4
Produksjonsinntekt hvete 1000 NOK   64,9  168,2   120,3  43,3  135,9  89,1
Produksjonsinntekt oljefrø 1000 NOK   6,5  32,2   20,5  6,8  26,2  16,9
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK   0,5  0,4   0,5  0,5  0,4  0,4
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK   2,4  1,8   2,0  2,2  1,8  2,0
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK  214,5  248,2   241,7  220,7  243,4  236,9
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK  203,1  243,3   236,6  214,7  238,9  232,4
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK   164,4  175,6   177,7  158,9  172,5  171,0

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015