Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2002
Hovedtabell 17g, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med sauehold

 

Landsdeler  Østlandet  Vestlandet  Trøndelag  Nord-Norge
  

 

 

 

 

 

 

 

   Andre bygder     Andre bygder   
  

 

    

 

   
Størrelsesgrupper  daa  100-200  Alle  50-100  Alle  100-200  Alle  100-200  Alle

 

Antall bruk     16  25   12  20  8  13  11  19
Brukers alder år   48  48   48  47  50  49  44  48
Jordbruksareal daa   135  152   70  117  154  197  144  132
  Leid daa   44  60   9  18  21  40  51  44
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK   595,0  601,0   438,8  531,6  660,3  635,2  659,4  523,3
  Varelager 1000 NOK   32,1  33,4   24,4  27,8  73,5  74,0  39,5  36,2
  Buskap 1000 NOK   55,0  56,7   44,1  48,9  100,3  104,2  73,0  62,9
  Maskiner og redskap 1000 NOK   54,3  53,2   23,1  48,5  57,8  55,1  75,0  53,4
  Traktor 1000 NOK   64,2  85,4   28,6  37,4  112,5  110,3  77,8  69,5
  Driftsbygninger 1000 NOK   309,6  296,2   162,8  237,9  202,6  188,7  272,4  210,9
  Jord, veg, osv. 1000 NOK   79,9  76,1   155,8  131,1  113,5  102,8  121,6  90,4
Arbeidsinnsats i alt (J) timer   1996  2053   1586  1785  2600  2750  2058  1898
  Familien timer   1701  1779   1359  1478  2172  2330  1788  1647
Arealbruk:                  
  Korn daa           6,3  3,9   
  Poteter daa   0,1  0,1     0,2      0,8  0,7
  Grovfôr og beite daa   135,2  152,3   69,7  113,4  147,3  192,7  143,2  127,5
  Annet daa       0,3  3,4      0,1  3,5
Avlinger pr daa:                  
  Korn FEm           417  417   
  Poteter kg   1667  1600   2000  886      1178  1264
  Grovfôr og beite FEm   282  254   361  261  377  306  224  227
  I alt FEm   282  254   360  253  379  308  224  222
Sauehold:                  
  Vinterfôra sauer stk   72  78   76  81  188  192  125  107
  Sauer under 1 år (gj.sn.) stk   35,8  35,4   28,7  33,9  66,8  64,0  41,4  33,2
  Gagnslam/vfs stk   1,7  1,8   1,2  1,2  1,3  1,3  1,3  1,3
  Kjøtt/vfs kg   34  36   22  23  26  26  27  27
  Omsatt saue- og lammekjøtt kg   2513  2789   1604  1795  4921  4833  3364  2895
  Omsatt ull kg   510,0  540,6   289,3  353,7  1043,1  1069,5  673,9  558,3
  Grovfôr/vfs daa   1,9  2,0   0,9  1,4  0,8  1,0  1,1  1,2
Variable kostnader/vfs NOK   774  797   464  518  472  487  757  722
  Fôrkjøp NOK   338  363   179  230  204  207  341  323
Priser:                  
  Saue- og lammekjøtt uten tilskudd NOK/kg   29,20  29,62   28,21  28,98  29,75  29,86  27,34  27,22
  Ull NOK/kg   32,87  33,96   36,45  34,46  35,60  34,71  36,91  37,33
Produksjonsinntekt saue- og lammekjøtt 1000 NOK   83,4  88,2   39,3  46,2  150,2  153,3  95,6  81,0
  Tilskudd sauekjøtt 1000 NOK   24,3  27,4   12,5  14,3  45,8  44,6  54,4  46,6
Produksjonsinntekt livdyr sau 1000 NOK   4,2  5,6   0,6  0,5  3,0  8,5  3,1  2,4
Produksjonsinntekt ull 1000 NOK   15,8  18,2   12,9  13,7  33,1  31,8  24,7  21,4
Annet husdyrhold 1000 NOK   0,8  0,6   -0,1  0,3  1,3  1,4  3,5  2,0
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK   0,4  0,4   0,5  0,4  0,5  0,4  0,5  0,4
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK   1,8  1,6   1,9  1,3  2,5  2,0  1,9  1,8
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK  83,4  87,5   43,8  52,9  146,0  136,7  92,8  104,8
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK  63,4  68,0   18,6  31,5  124,3  116,2  74,1  88,0
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK   33,4  39,6   -5,8  -0,9  95,8  90,5  39,3  56,1

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015