Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2002
Hovedtabell 19. Opplysninger om skogene og eierne

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99  100-199  200-399  400-  2002  2001

 

Landsdel                 
Østlandet Antall  16  28    34     29  107  118
Agder Antall  5  5    9     6  25  24
Midt-Norge Antall  23  19    17     6  65  64
 

 

Hele landet Antall  44  52   60    41  197  206
             
Produksjonsgrunnlag               
Produktivt skogareal daa  501  696   1222    2989  1290  1203
Stående kubikkmasse m3/daa  5,8  6,7   7,8    7,7  7,4  7,6
Balansekvantum m3/år  77  142   285    759  299  293
Balansekvantum m3/daa  0,15  0,20   0,23    0,25  0,23  0,24
Driftsveglengde1) km  0,7  0,8   0,9    0,7  0,7  0,7
Takseringsår    1988  1991   1991    1990  1990  1990
Jordbruksareal daa  214  271   244    268  249  243
             
Avstand til gården               
Inntil innmarka %  45  42   48    46  46  44
< 1 km fra gården %  18  10   10    7  11  11
1-5 km fra gården %  23  29   28    29  27  27
> 5 km fra gården %  11  17   13    17  15  17
 

 

Alle %  100  100   100    100  100  100
             
Teiger               
1 %  41  29   30    29  32  31
2-5 %  52  60   62    54  57  55
>5 %  7  10   8    17  10  14
 

 

Alle %  100  100   100    100  100  100
             
Aldersgruppe               
Under 30 år %  5        2  2  1
30-49 år %  50  50   55    51  52  50
50-59 år %  36  42   42    37  40  39
60-66 år %  9  8   3    10  7  9
Over 66 år %             
 

 

Alle grupper %  100  100   100    100  100  100

 

1)Gjennomsnitt for hele skogen

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015