Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2022
Hovedtabell 17a, del 3. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt. Agder og Rogaland, del 1
Regioner
Storleiksgrupper
Agder Rogaland Jæren
300-499,9
Agder Rogaland Jæren
Alle
Agder Rogaland Andre
200-299,9
Agder Rogaland Andre
300-499,9
Agder Rogaland Andre
>500
Agder Rogaland Andre
Alle
Tal bruk 8 18 7 9 10 29
Alder på brukar 44 47 52 50 47 50
Jordbruksareal 376 362 247 351 664 413
Herav leigd 191 180 105 197 426 239
Eigedelar i jordbruket: 7542947 7261188 3907811 4655757 10011573 6187209
Varelager 379261 367322 201281 245611 483681 306530
Buskap 930932 972326 457022 636764 1268339 782406
Maskinar og reiskapar 537692 565093 536558 416574 720991 528620
Traktorar 247189 261582 269833 155579 433691 275297
Driftsbygningar 3725487 3288143 1513278 2345635 4763166 2928059
Jord etc. 1722386 1806721 929840 855595 2341704 1366297
Arbeidsinnsats i alt (J) 3537 3411 2982 3567 4021 3490
Herav familien 2722 2615 2293 2431 2887 2562
Arealbruk: ---- ---- ---- ---- ---- ----
Korn 6 2.7 0 0 0 0
Poteter 1.5 1.6 0.3 0 0 0.1
Grovfôr og beite 366.1 354.3 246.4 350.8 664.1 413.1
Anna 2.8 3.3 0.6 0 0 0.1
Avlingar pr daa: ---- ---- ---- ---- ---- ----
Korn 466 466 ---- ---- ---- ----
Poteter 4167 2671 1250 ---- ---- 1250
Grovfôr og beite 612 545 325 330 390 361
I alt 607 540 324 330 390 361
Storfehald: ---- ---- ---- ---- ---- ----
Årskyr 38.7 34.2 15.4 24.8 43.2 28.1
Kviger og kalvar (gj.sn.) 59.4 56 25.5 37.6 68.3 43.3
Oksar over 1 år (gj.sn.) 7.2 11.2 4.9 3.1 11.2 6
Mjølk/årsku 8013 8035 6688 7708 7492 7420
Omsett mjølk 279664 250028 92487 177391 291454 189265
Mjølkekvote 286850 267628 99588 187615 305204 199798
Kraftfor/årsku 16598 17948 17461 17504 18795 17857
Grovfôr/årsku 9.5 10.4 16 14.1 15.4 14.7
Pris: Mjølk utan tilskot 6.56 6.62 6.29 6.37 6.33 6.34
Kukjøt utan tilskot 60.06 59.34 58.29 55.35 59.88 58.17
Anna storfekjøt u.tilsk. 64.09 64 60.14 60.14 66.06 63.87
Produksjonsinntekt mjølk: 1834053 1656364 582132 1129396 1845564 1199398
Driftstilskot 179088 182846 220959 223610 201787 214597
Distriktstilskot 0 0 33978 54310 86959 59255
Prod. inntekt kukjøt 286732 280352 130567 222168 427821 259732
" anna storfekjøt 276634 388848 175256 157634 468845 257595
Tilskot kjøt 15981 13026 31250 35858 78772 46794
Produksjonsinntekt livdyr 181094 118265 51249 38354 86835 58789
Anna husdyrhald 17656 19762 6023 4562 4467 4410
Netto mek. kostn./daa 1243 1133 973 873 1114 1026
Dekningsbidrag/daa 6449 5953 4603 4901 4386 4642
Vederl. til arb. og EK 506929 476854 275622 425460 452958 400136
Vederl. til fam. arb. og EK 522848 479024 230796 424855 454243 391011
Fam. arbeidsforteneste 508279 465600 233194 399300 463824 383451
Skattejust. vederlag til A&EK 543451 513444 318075 460708 485599 436194