Definisjonar driftsgranskingane

Avverkingsprosenten

Balansen

Balanseføring, grenser:

Balansekvantumet

Bruk

Brukaren

Brukarfamilien:

Buskap:

Dekningsbidrag

Driftsoverskot

Eigenkapital

Eigedelar:

Familien

Familiens arbeidsforteneste

Familiens arbeidsvederlag

Faste kostnader

Fråsal:

Gjeldsprosenten

Inngåande balanse

Inntekter frå plante- og husdyrproduksjon

Investeringsfrekvensen

Jordbruksareal:

Kortsiktig gjeld

Kostnader

Kår

Langsiktig gjeld

Lønsevne

Lønsevneprosenten

Nettoinntekt

Nettoinvestering

Netto mekaniseringskostnad

Omløpsmiddel

Produksjonsinntekt

Produktivt skogbruksareal:

Rentekrav

Rotverdi,

Rånetto

Samdrift

Skattejustert vederlag til arbeid og eigenkapital:

Sparing

Standard dekningsbidrag

Standard omsetning

Tilleggsnæring

Utgåande balanse

Variable kostnader

Vederlag til arbeid og eigenkapital

Vederlag til familiens arbeid og eigenkapital

Verdsetjing:

Årsverk: