Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2022
Hovedtabell 17a, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt. Østlandet, del 1
Regioner
Storleiksgrupper
Austlandet Flat
300-499,9
Austlandet Flat
>500
Austlandet Flat
Alle
Austlandet Andre
200-299,9
Austlandet Andre
300-499,9
Austlandet Andre
>500
Austlandet Andre
Alle
Tal bruk 8 10 19 8 8 14 31
Alder på brukar 53 53 52 45 50 49 49
Jordbruksareal 395 787 582 249 430 880 576
Herav leigd 216 463 335 53 163 602 328
Eigedelar i jordbruket: 4288162 11405378 7873127 5543373 5581280 12892691 8774289
Varelager 282796 585760 428565 282581 339996 782677 519296
Buskap 477173 1530742 1020132 552190 587179 1299844 888380
Maskinar og reiskapar 587843 1117312 837046 417106 628522 1773318 1074307
Traktorar 240010 581096 412581 414261 147393 693155 482247
Driftsbygningar 1898242 5375042 3635275 3187818 3171617 6579217 4644487
Jord etc. 802099 2215426 1539529 689417 706573 1764482 1165571
Arbeidsinnsats i alt (J) 2831 4554 3699 3636 3485 4533 3973
Herav familien 1940 2394 2182 2692 2322 2971 2723
Arealbruk: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Korn 97.5 142.8 116.2 0 5.3 64.3 30.4
Poteter 0 0 0 0.1 0 0 0
Grovfôr og beite 293.9 634.6 459.8 248.5 425.1 812.4 544
Anna 3.6 9.4 6.5 0 0 3.4 1.5
Avlingar pr daa: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Korn 513 433 461 ---- 405 412 411
Poteter ---- ---- ---- 950 ---- ---- 950
Grovfôr og beite 349 331 335 404 310 305 319
I alt 386 345 357 404 311 311 323
Storfehald: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Årskyr 21.7 59.5 40.8 24.2 23.5 42.7 31.9
Kviger og kalvar (gj.sn.) 31.8 90.9 62 32 35.2 75.6 51.9
Oksar over 1 år (gj.sn.) 2.3 3.2 2.8 2.1 2.9 9.9 5.8
Mjølk/årsku 8204 8073 8064 7766 7124 7995 7771
Omsett mjølk 160377 435216 297602 166939 151023 307007 222608
Mjølkekvote 178871 448587 313234 175958 159395 319994 233654
Kraftfor/årsku 20658 17792 18385 16128 16051 18051 17364
Grovfôr/årsku 13.5 10.7 11.3 10.3 18.1 19 17.1
Pris: Mjølk utan tilskot 6.62 6.51 6.53 6.23 6.55 6.39 6.39
Kukjøt utan tilskot 58.18 60.65 59.9 59.23 54.54 60.85 59.02
Anna storfekjøt u.tilsk. 62.42 67.16 65.29 65.02 62.99 67.07 66.03
Produksjonsinntekt mjølk: 1061381 2835232 1943847 1040636 989459 1962321 1422825
Driftstilskot 198192 174118 180490 220633 221827 202085 212333
Distriktstilskot 19099 51579 35766 71340 87679 147192 108595
Prod. inntekt kukjøt 219072 556129 386941 189929 177883 334362 247455
" anna storfekjøt 244709 392869 316833 157629 288589 656788 415181
Tilskot kjøt 15503 72797 45639 25088 58923 116275 75054
Produksjonsinntekt livdyr 20510 135618 80014 39866 17256 108066 63545
Anna husdyrhald 6023 2533 3869 735 1403 2344 1610
Netto mek. kostn./daa 978 1120 1083 1321 949 955 996
Dekningsbidrag/daa 4557 4922 4835 6299 4163 4006 4318
Vederl. til arb. og EK 541831 638804 593995 318323 426558 580049 480273
Vederl. til fam. arb. og EK 587786 720103 647037 294089 414257 637565 487367
Fam. arbeidsforteneste 581194 688915 626373 270844 401675 594113 455746
Skattejust. vederlag til A&EK 586801 669500 629809 352428 464218 606113 511352