Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2022
Hovedtabell 22. Produksjonsinntekter, kostnader og driftsoverskott
  Størrelsegrupper i m3
år
 
  Enhet 0-99 100-199 200-399 400- Alle skogar
Skogar Forests Tal Number 23 18 30 31 102
Solgt og brukt virke Wood sold and used m3 148 180 365 710 388
Utrekningar per skogeigedom Figures per forest property   . . . . .
Inntekter Income   . . . . .
Bruttoinnt. sal Income from sale Kr NOK 63353 52958 181759 369312 189331
Eige forbruk, br.verdi Own use of timber, gross value " 4961 12422 7354 5770 7228
Driftstilskot Grants for cutting and hauling " 0 222 2104 886 927
Andre inntekter Other income " 1629 -1626 5498 9243 4506
Produksjonsinntekter Output " 69943 63976 196716 385210 201993
Kostnader Costs   . . . . .
Leigd arbeid og utstyr Hired labour/equipment " 27787 13985 65058 116845 63380
Trekkraft frå jordbr. Hired tractor from agric. " 2890 6469 5451 11979 7037
Vedlh. utstyr, drivstoff Maintenance equip. etc. " 1461 5121 3732 9352 5173
Vedlh./anlegg enkle vegar Maintenance roads " 1499 2445 2130 11455 4877
Salsutgifter, div. trekk Sales expenditure " 955 675 2207 5284 2590
Administrasjon/diverse trekk Administration " 6806 6222 8331 14481 9484
Avskr. utstyr/diverse Depreciation equip. " 1763 5022 2568 8204 4532
Avskr. vegar Depreciation roads " 146 96 3131 3052 1898
Kostn. før skogkultur Costs before silviculture " 43307 40036 92607 180653 98972
Skogkultur(netto) Silviculture, net costs " -3236 1696 6713 27938 10035
Driftsoverskot Net income from forestry " 29872 22245 97396 176619 92986
Utrekningar per m3 Figures per m3   . . . . .
Inntekter Income   . . . . .
Virkesinntekter i alt Income from timber sales Kr NOK/m3 462 364 522 546 517
Andre inntekter Other income " 11 -8 21 14 14
Produksjonsinntekter Output " 473 356 540 542 520
Kostnader Costs   . . . . .
Kostnader før skogkultur Costs before silviculture " 293 223 254 254 255
Skogkultur (netto) Silviculture (net) " -22 9 18 39 26
Kostnader i alt Costs total " 271 232 272 293 281
Driftsoverskot Net income from forestry   202 124 267 249 240
Tømmerprisar Timber prices   . . . . .
Spesialtømmer Special timber Kr NOK/m3 . . 788 708 728
Skurtømmer Sawlogs " 648 619 644 621 628
Sams virke Unsorted sawlogs and pulpwood " 382 150 409 515 437
Massevirke Pulpwood " 279 278 335 304 308
Bartrevirke i alt Coniferous total " 484 423 522 523 514
Lauvtrevirke Broadleaved wood " . 395 429 522 513
Ved til brensel Fuelwood " 533 . 456 209 345
Rotsal Standing timber sale " . . . . .
Salsvirke i alt Roundwood for sale total " 485 423 522 523 514
Gards- og husbehovsvirke Timber for own use " 306 308 378 316 330
Driftskostnader fordelt Haul./cutting costs   . . . . .
Eige arbeid Own labour (calc.) % 11 19 10 7 9
Leigd arbeid og utstyr Hired labour/equipment % 57 28 63 60 58
Trekkraft frå jordbruk Hired tractor from agriculture % 6 13 5 6 6
Vedlh. utstyr, drivstoff A38. % 3 10 4 5 5
Vedlh. anlegg/vegar Maintenance roads % 3 5 2 6 4
Salsutgifter, div. trekk Sales expenditure % 2 1 2 3 2
Administrasjon/diverse trekk Administration % 14 13 8 7 9
Avskrivingar Depreciation % 4 10 6 6 6
I alt Total % 100 100 100 100 100