Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2022
Hovedtabell 25. Investeringer og finansiering
  Størrelsesgrupper i m3
år
 
  Enhet 0-99 100-199 200-399 400- Alle skogar
Årlege investeringar Investments (annual)   . . . . .
Skogkultur Silviculture Kr NOK 6442 4817 20125 47627 22697
Vegar Roads " 0 10131 5000 1935 3847
Anna Other " 10035 0 6154 21228 10524
I alt Total " 16476 14948 31279 70790 37068
Investeringar per daa Investments per decare Kr NOK/daa 39 24 22 22 23
Investeringar per m3 Investments per m3 Kr NOK/m3 111 83 86 100 96
Investeringar i % av resultat før kultur 1) % 62 62 30 35 36
Investeringsfrekvens Investment frequency   . . . . .
Skogkultur Silviculture % 48 39 47 68 52
Vegar Roads " 0 6 3 3 3
Tekninsk utstyr Technical eguipment " 13 0 7 6 7
Alle investeringar All investments " 52 39 57 74 58
Balanse Balance sheet   . . . . .
Omløpsmiddel Current assets   . . . . .
Balanse 1.1 Balance 1st January Kr NOK 223 2831 2453 17706 6653
Balanse 31.12 Balance 31st December " 197 2775 1333 5027 2454
Anleggsmiddel Fixed assets   . . . . .
Balanse 1.1 Balance 1st January Kr NOK 381979 398757 642208 1832363 902281
Nyanlegg New investments " 10035 30656 13004 23163 18537
Avskrivingar Depreciation " 1909 5118 5699 11256 6431
Tilskot/sal Grants/Sales " 0 3194 667 1157 1111
Balanse 31.12 Balance 31st December " 390105 421100 648847 1843114 913276
Finansieringskjelde Source of funds   . . . . .
Eigen arbeidsinnsats Family labour % 12 9 18 6 10
Offentlege tilskot Public grants % 47 12 25 24 25
Skogfond Forest Trust Fund % 76 54 79 85 81
Anna finansiering Other sources % -35 25 -22 -15 -16
I alt Total % 100 100 100 100 100
Skogfondkonto Forest Trust Fund   . . . . .
Inneståande skogfond 1.1 Balance 1st January Kr NOK 40252 46768 96820 163759 95576
Trekt skogfond Fees paid to the fund " 17166 8186 29424 81208 38650
Off. tilsk. behalde på konto Grants transferred to the fund " 7716 1545 3600 13638 7216
Innbetalt i alt Total payments to the fund " 24882 9731 33024 94846 45867
Utbetalt til Drawn out " . . . . .
-- Vegar/Skogkultur Roads/Silviculture " 12490 8037 24371 61424 30071
-- Anna Other " 0 0 431 -1014 -181
Utbetalt i alt Drawn out from fund total " 12490 8037 24801 60411 29889
Inneståande skogfond pr. 31.12 Balance 31st Dec. " 49434 48462 106479 197353 110996
Utbetalt tilskot til Grants paid for   . . . . .
Vegar Roads Kr NOK 0 0 0 0 0
Skogkultur Silviculture " 7689 1769 7739 15632 9073
driftsplan_tilskudd   0 0 0 1022 311
I alt Total " 7689 1769 7739 16655 9384