Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2022
Hovedtabell 17a, del 11. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt. Alle, del 1
Regioner
Storleiksgrupper
Alle bruk
100-199,9
Alle bruk
200-299,9
Alle bruk
300-499,9
Alle bruk
>500
Alle bruk
Alle
Tal bruk 20 55 95 112 283
Alder på brukar 54 50 49 50 50
Jordbruksareal 155 247 388 772 495
Herav leigd 54 93 193 487 279
Eigedelar i jordbruket: 2694247 4036529 5595483 10681792 7085003
Varelager 130850 234924 330160 642976 420279
Buskap 325350 486929 629204 1326165 854596
Maskinar og reiskapar 272016 449275 593008 1112990 746181
Traktorar 319061 352386 335053 544948 419557
Driftsbygningar 1084465 1735268 2643732 5134539 3333872
Jord etc. 562506 777746 1064326 1920174 1310518
Arbeidsinnsats i alt (J) 2632 3421 3684 4592 3912
Herav familien 2178 2561 2655 3098 2776
Arealbruk: ---- ---- ---- ---- ----
Korn 0 0 9.3 33.7 16.5
Poteter 0.9 0.8 0.2 0.1 0.3
Grovfôr og beite 153.6 245.1 376.3 733.5 475.2
Anna 0.3 0.9 1.8 5 2.8
Avlingar pr daa: ---- ---- ---- ---- ----
Korn ---- ---- 507 392 414
Poteter 1615 2084 3676 238 2134
Grovfôr og beite 368 381 342 329 338
I alt 367 380 344 330 339
Storfehald: ---- ---- ---- ---- ----
Årskyr 14.9 20.8 26.5 45.9 32.2
Kviger og kalvar (gj.sn.) 19.6 29.2 38 77.7 50.6
Oksar over 1 år (gj.sn.) 0.7 2.4 3.7 11.8 6.4
Mjølk/årsku 6848 7505 7928 8106 7937
Omsett mjølk 91453 140175 190489 338398 231643
Mjølkekvote 101605 151303 206353 365961 250811
Kraftfor/årsku 14708 17526 18556 20074 19153
Grovfôr/årsku 10.3 11.8 14.2 16 14.8
Pris: Mjølk utan tilskot 6.31 6.38 6.38 6.32 6.34
Kukjøt utan tilskot 53.85 56.44 56.56 58.09 57.37
Anna storfekjøt u.tilsk. 59.17 61.34 61.74 64.07 63.25
Produksjonsinntekt mjølk: 577277 893657 1214949 2139294 1469284
Driftstilskot 215581 221165 217479 200810 211058
Distriktstilskot 44639 64160 90097 177847 116292
Prod. inntekt kukjøt 89706 147987 203455 399044 261458
" anna storfekjøt 48298 148053 217608 563343 328655
Tilskot kjøt 11639 30821 45521 117922 68816
Produksjonsinntekt livdyr 52468 52052 55362 82815 65184
Anna husdyrhald 21 3121 7460 6731 5776
Netto mek. kostn./daa 1158 1206 1021 1060 1066
Dekningsbidrag/daa 6659 5719 4824 4316 4639
Vederl. til arb. og EK 385496 365670 418083 528831 460126
Vederl. til fam. arb. og EK 382004 349991 415413 555188 464952
Fam. arbeidsforteneste 350324 336072 404872 546822 451830
Skattejust. vederlag til A&EK 432013 402110 452619 558773 493447