Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2022
Hovedtabell 17a, del 7. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt. Trøndelag, del 1
Regioner
Storleiksgrupper
Trøndelag Flat
300-499,9
Trøndelag Flat
>500
Trøndelag Flat
Alle
Trøndelag Andre
200-299,9
Trøndelag Andre
300-499,9
Trøndelag Andre
>500
Trøndelag Andre
Alle
Tal bruk 6 9 16 7 13 15 35
Alder på brukar 48 50 49 51 46 48 48
Jordbruksareal 398 780 602 258 393 756 522
Herav leigd 182 449 325 89 150 450 266
Eigedelar i jordbruket: 4861068 10042160 7741326 3011806 6234479 11964366 8045611
Varelager 308602 823834 602029 244147 391372 767004 522912
Buskap 628508 1258043 967201 504275 719915 1379617 959516
Maskinar og reiskapar 334310 1209928 842408 299083 586952 890699 659556
Traktorar 340588 564558 496249 405683 382558 845230 585471
Driftsbygningar 1839075 4596098 3386562 1047967 2883052 6104261 3896553
Jord etc. 1409985 1589700 1446876 510651 1270630 1977555 1421602
Arbeidsinnsats i alt (J) 4206 4346 4331 3210 3809 4280 3891
Herav familien 2689 2999 2886 2284 2895 3099 2861
Arealbruk: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Korn 1.3 77.2 43.9 0 0 26.1 11.2
Poteter 0 0 0.4 0 0.1 0.1 0.1
Grovfôr og beite 396.5 694.3 553.3 258.1 389.3 724.3 506.7
Anna 0 8.2 4.6 0 3.7 5.3 3.7
Avlingar pr daa: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Korn 736 365 369 ---- ---- 436 436
Poteter ---- ---- 2571 ---- 2000 0 667
Grovfôr og beite 272 407 370 378 356 366 365
I alt 273 399 367 378 353 366 364
Storfehald: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Årskyr 25.7 50.6 39.1 21.5 29.6 49.6 36.5
Kviger og kalvar (gj.sn.) 37.9 78.6 60 33.1 41.2 81 56.7
Oksar over 1 år (gj.sn.) 4.2 7.3 5.8 2.1 3.5 13.2 7.4
Mjølk/årsku 8072 8554 8408 7125 7657 8347 7996
Omsett mjølk 187005 391005 296431 136972 206209 377233 265657
Mjølkekvote 195864 400662 304487 142430 225984 391879 280371
Kraftfor/årsku 17379 17765 17527 17620 18012 20712 19536
Grovfôr/årsku 15.4 13.7 14.1 12 13.2 14.6 13.9
Pris: Mjølk utan tilskot 6.47 6.25 6.3 6.28 6.42 6.3 6.34
Kukjøt utan tilskot 54.64 55.39 55.27 55.9 54.98 56.63 56.07
Anna storfekjøt u.tilsk. 63.03 60.47 60.98 59.06 60.68 62.81 62.08
Produksjonsinntekt mjølk: 1209090 2442248 1867893 859661 1324845 2377541 1682964
Driftstilskot 204491 178151 188821 226407 218534 195637 210295
Distriktstilskot 55184 99467 77324 53303 96180 157539 113902
Prod. inntekt kukjøt 277963 424783 354227 173299 225757 400746 290261
" anna storfekjøt 180653 414209 304241 137714 198826 551708 337839
Tilskot kjøt 45058 78139 60897 32617 40561 108572 68120
Produksjonsinntekt livdyr 33098 101133 71396 56434 66882 77877 69504
Anna husdyrhald 1223 8341 5150 623 514 2218 1266
Netto mek. kostn./daa 1148 1113 1128 955 1123 1013 1038
Dekningsbidrag/daa 4429 4233 4297 5429 4839 4406 4629
Vederl. til arb. og EK 315075 503127 410893 470097 373413 573230 483546
Vederl. til fam. arb. og EK 296906 524241 404283 470816 362252 609966 496376
Fam. arbeidsforteneste 298567 507160 393424 466227 353563 611084 492986
Skattejust. vederlag til A&EK 346281 537638 443637 510649 406602 606124 517811