Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2002
Hovedtabell 17a, del 12. Drift og driftsresultat på bruk med melk og
melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  50-100  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk     21  170   149  81  427
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK   393,5  657,0   868,7  1124,6  813,4
  Planteprodukter 1000 NOK   2,4  9,7   17,1  42,0  19,1
  Husdyrprodukter 1000 NOK   198,9  359,9   492,0  642,5  455,5
  Tilskudd 1000 NOK   189,9  281,1   349,4  421,9  329,0
  Andre inntekter 1000 NOK   2,3  6,4   10,3  18,2  9,8
Variable kostnader i alt 1000 NOK   112,2  180,1   247,1  339,0  232,0
  Såvarer 1000 NOK   0,9  2,6   5,5  10,2  5,3
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK   8,3  18,7   27,9  39,8  25,7
  Plantevernmidler 1000 NOK   0,1  0,9   1,7  3,3  1,6
  Konserveringsmidler 1000 NOK   4,2  5,9   7,8  8,6  7,0
  Fôrmidler 1000 NOK   71,9  116,9   152,6  204,2  144,1
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK   10,4  15,3   21,4  25,2  19,3
  Innkjøp av dyr 1000 NOK   6,9  6,2   12,2  21,0  11,3
  Andre forbruksartikler 1000 NOK   9,5  13,5   17,9  26,6  17,7
Faste kostnader, registrerte:            
  Leid arbeid 1000 NOK   34,7  55,9   72,1  96,2  69,0
  Maskiner og redskaper 1000 NOK   16,3  20,2   26,3  34,5  25,1
  Traktor 1000 NOK   6,8  8,5   13,8  17,0  12,1
  Driftsbygninger 1000 NOK   10,6  18,3   24,6  30,3  22,4
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK   3,3  4,1   6,2  8,4  5,8
  Drivstoff 1000 NOK   5,0  9,7   13,1  19,1  12,7
  Maskinleie 1000 NOK   3,8  10,4   14,2  24,4  14,9
  Jordleie 1000 NOK   0,5  2,6   6,3  9,6  5,6
  Andre faste kostnader 1000 NOK   37,9  52,5   66,5  79,2  62,4
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK   231,0  362,3   490,2  657,6  461,9
Resultat før avskrivning 1000 NOK   162,5  294,7   378,5  467,0  351,6
Avskrivninger:            
  Maskiner og redskaper 1000 NOK   8,4  14,0   18,9  31,0  18,9
  Traktor 1000 NOK   12,5  18,4   23,5  25,0  21,2
  Driftsbygninger 1000 NOK   17,5  28,7   36,3  49,6  35,2
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK   1,4  2,3   2,4  2,4  2,3
Kalkulert rente 7,0 % 1000 NOK   44,4  71,4   97,2  123,1  90,2
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK   122,6  231,4   297,4  359,0  273,9
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK   5,0  7,2   7,8  13,6  8,5
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK   6,6  12,7   20,7  33,7  19,6
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK   16,5  4,2   19,7  5,1  10,4
+Aksjeutbytte 1000 NOK   5,0    1,4  9,6  2,6
+Lønnsinntekter 1000 NOK   140,3  162,4   132,8  124,7  143,0
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK   23,4  24,4   24,3  32,5  27,0
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK   3,0  2,1   7,6  6,2  4,9
+Renteinntekter 1000 NOK   13,5  17,5   12,3  10,0  13,9
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK   34,5  44,4   72,7  98,6  65,4
=Nettoinntekt 1000 NOK   301,4  417,4   451,3  495,9  438,3
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK   14,0  50,0   71,1  65,7  57,6
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK   283,4  398,3   224,0  230,0  293,0
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK   -16,7  12,8   -16,3  6,1  0,2
Balanse pr 31/12:            
  Jordbruk 1000 NOK   640,0  1022,0   1422,4  1771,3  1304,2
  Skogbruk 1000 NOK   35,7  60,0   84,6  73,3  71,8
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK   114,1  131,6   115,3  184,9  134,6
  Hovedbygning og privat 1000 NOK   412,4  417,8   509,3  540,6  473,8
  Krav og kontanter 1000 NOK   277,2  351,6   283,8  295,6  311,5
  Eiendeler i alt 1000 NOK   1479,5  1983,0   2415,5  2865,7  2295,9
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK   91,2  151,7   257,0  347,0  227,9
  Langsiktig gjeld 1000 NOK   457,7  510,2   860,3  1086,0  754,5
  Egenkapital 1000 NOK   930,5  1321,2   1298,2  1432,7  1313,5

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015