Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2022
Hovedtabell 17c, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med melk og sauehold. Østlandet, Vestlandet og alle, del 1
Regioner
Storleiksgrupper
Agder Rogaland Jæren
>500
Agder Rogaland Jæren
Alle
Agder Rogaland Andre
Alle
Vestlandet
300-499,9
Vestlandet
Alle
Alle bruk
300-499,9
Alle bruk
>500
Alle bruk
Alle
Tal bruk 6 9 9 8 16 16 16 40
Alder på brukar 47 49 49 49 50 48 49 50
Jordbruksareal 708 606 511 386 421 396 765 509
herav leigd 272 232 298 169 184 176 411 252
Eigedelar i jordbruket: 9149762 8218371 7413181 5881321 5867421 6120269 9837687 6969273
Varelager 545099 517043 406769 239679 221180 309366 554611 368245
Buskap 1070888 981168 922086 615419 606516 624067 1218142 814538
Maskinar og reiskapar 860513 709841 496449 517879 571809 488150 894666 602530
Traktorar 460307 337918 262982 264697 442113 234100 522332 362552
Driftsbygningar 3685134 3380375 3369342 2880696 2809180 2873035 4242146 3156631
Jord etc 2527820 2292026 1955552 1362950 1216623 1591551 2405791 1664777
Arbeidsinnsats i alt (J) 4503 4205 3937 3756 3946 3703 4684 4003
herav familien 3143 3147 2979 2618 2739 2779 3248 2857
Arealbruk: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Korn 4 2.7 0 0 0 0 1.5 0.6
Poteter 0 0 0 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1
Grovfôr og beite 703.7 601.7 510.9 385.5 420.9 395.5 762.4 507.1
Anna 0.7 1.9 0 0.1 0.1 0.9 1 0.8
Avlingar pr daa: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Korn 333 333 ---- ---- ---- ---- 333 333
Poteter ---- ---- ---- 1200 400 1200 0 400
Grovfor og beite 310 340 374 250 255 318 306 309
I alt 310 339 374 249 255 318 306 309
Mjølkeproduksjon og sauehald: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Årskyr 32.7 29.7 26.3 22 20.9 21.2 37.5 25.9
Kviger og kalvar (gj.sn.) 59.3 52.8 45 31.8 29.9 30.5 64.6 41.7
Oksar over 1 år (gj.sn.) 8.1 8 7.7 3.2 3.9 4.1 10.9 6.5
Mjølk/årsku 8019 8037 7876 8207 8203 8160 8286 8076
Omsett mjølk 241356 218861 190492 160550 152493 155629 285401 190330
Mjølkekvote 249113 223061 209730 169563 164943 165924 302570 202600
Vinterfora sauer 99.2 102.4 137.9 71.9 98.5 100.7 127.1 108.6
Gagnslam/vfs 1.3 1.4 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
Omsett saue- og l. kjøt 3281 3345 3919 2224 2931 2948 4070 3441
Pris: Mjølk utan tilskot 6.39 6.28 6.3 6.24 6.27 6.18 6.32 6.26
Kukjøt utan tilskot 60.46 59.87 57.06 58.15 58.11 57.5 58.5 57.83
Anna storfekjøt u.tilsk. 63.39 62.8 64.17 61.35 63.53 61.39 63.75 62.94
Saue- og lammekjøt u.t. 56.66 55.99 55.17 53.6 54.45 53.78 55.02 53.04
Ull 46.1 39.76 33.67 41.25 35.88 35.34 38.44 36.45
Produksjonsinntekt mjølk 1541237 1375304 1200847 1001566 956249 961928 1804277 1191248
Driftstilskot 167876 175600 210095 217555 216067 213478 192516 204903
Distriktstilskot 0 0 66606 89448 85388 62322 108607 75659
Prod. inntekt kukjøt 359920 312733 216858 201879 177247 179796 348841 229070
" anna storfekjøt 383121 345788 397982 173189 184889 187237 504292 293151
Tilskot storfekjøt 32197 25037 55367 35271 39935 30871 83243 48627
Produk.inntekt livdyr storfe 86576 64511 17116 45290 36777 28990 65461 41059
" saue- og lammekj. 191235 196549 231355 130093 174939 172037 235832 197190
Tilskot kjøt 65764 68077 100201 55875 78029 74292 100005 85557
Prod.inntekt, livdyr sau 2000 3056 13406 2555 6634 5909 9450 6561
Prod.inntekt , ull 14743 15046 16316 10528 11972 13472 15148 13751
Anna husdyrhald 5075 3383 4684 4051 2164 4440 2485 2818
Netto mek. kostn./daa 881 860 988 885 837 872 1022 964
Dekningsbidrag/daa 3632 3792 4549 4706 4513 4665 4059 4350
Vederl. til arb. og EK 407110 388959 445504 487546 502552 455094 514577 466006
Vederl. til fam. arb. og EK 405108 380103 452887 505142 528604 462885 543497 478095
Fam. arbeidsforteneste 394738 370077 457049 466289 487056 437845 523607 456847
Skattejust. vederl. til A&EK 433874 415963 478845 516598 533010 485953 541739 496498