Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2002
Hovedtabell 17d, del 4. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk     22  24   27  14  89
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK   160,7  257,4   422,2  785,9  362,0
  Planteprodukter 1000 NOK   99,7  158,6   280,5  546,4  239,2
  Husdyrprodukter 1000 NOK   0,2    0,2  0,6  0,2
  Tilskudd 1000 NOK   50,2  89,0   113,0  203,7  103,1
  Andre inntekter 1000 NOK   10,5  9,7   28,5  35,2  19,4
Variable kostnader i alt 1000 NOK   42,8  60,2   98,3  183,6  86,1
  Såvarer 1000 NOK   14,0  17,7   26,1  47,5  23,9
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK   19,5  31,0   49,7  81,9  41,5
  Plantevernmidler 1000 NOK   7,5  9,6   18,7  46,8  17,5
  Konserveringsmidler 1000 NOK          
  Fôrmidler 1000 NOK   0,3    0,5  0,1  0,2
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK         0,2 
  Innkjøp av dyr 1000 NOK   0,2  0,4   0,5  0,1  0,3
  Andre forbruksartikler 1000 NOK   1,3  1,5   2,6  6,8  2,6
Faste kostnader, registrerte:            
  Leid arbeid 1000 NOK   4,9  1,0   3,1  20,2  5,6
  Maskiner og redskaper 1000 NOK   9,6  15,6   20,7  34,0  18,3
  Traktor 1000 NOK   5,8  5,2   8,8  22,2  9,1
  Driftsbygninger 1000 NOK   7,3  6,8   10,4  14,0  9,0
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK   2,4  2,8   6,4  16,7  5,9
  Drivstoff 1000 NOK   7,0  9,4   13,7  32,2  13,5
  Maskinleie 1000 NOK   5,7  7,2   8,8  35,7  11,8
  Jordleie 1000 NOK   1,4  6,9   9,2  25,8  9,1
  Andre faste kostnader 1000 NOK   35,0  39,0   46,9  85,1  47,0
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK   121,9  154,3   226,4  469,6  215,6
Resultat før avskrivning 1000 NOK   38,8  103,1   195,7  316,3  146,4
Avskrivninger:            
  Maskiner og redskaper 1000 NOK   11,3  15,2   22,5  55,7  22,5
  Traktor 1000 NOK   13,1  11,6   19,9  33,9  17,7
  Driftsbygninger 1000 NOK   11,0  12,9   20,3  30,9  17,3
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK   1,4  1,4   3,0  4,9  2,4
Kalkulert rente 7,0 % 1000 NOK   34,7  48,9   81,8  145,3  69,6
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK   1,9  62,0   130,0  191,1  86,4
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK   37,3  11,7   28,3  56,4  29,9
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK   16,4  22,5   82,1  47,1  42,4
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK   3,2  19,0   36,6  43,2  24,0
+Aksjeutbytte 1000 NOK   4,3  -7,3   7,9  7,3  2,7
+Lønnsinntekter 1000 NOK   339,6  351,7   345,2  273,4  335,6
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK   30,8  46,2   25,9  18,5  32,0
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK       1,6  0,3  0,5
+Renteinntekter 1000 NOK   30,1  13,2   20,1  27,0  21,4
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK   53,9  41,7   61,9  97,8  59,1
=Nettoinntekt 1000 NOK   409,7  477,3   615,9  566,4  515,8
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK   68,7  55,0   64,6  64,5  60,2
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK   573,8  328,5   450,0  673,4  474,9
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK   3,8  -3,6   -49,9  -13,4  -17,8
Balanse pr 31/12:            
  Jordbruk 1000 NOK   490,5  708,6   1164,3  2059,7  991,9
  Skogbruk 1000 NOK   298,4  186,7   228,9  196,6  225,4
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK   151,8  168,6   402,3  291,2  251,1
  Hovedbygning og privat 1000 NOK   521,8  524,8   745,1  970,7  654,6
  Krav og kontanter 1000 NOK   574,3  261,3   403,3  605,9  432,5
  Eiendeler i alt 1000 NOK   2036,9  1850,1   2943,9  4124,1  2555,6
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK   131,7  134,2   247,5  469,7  218,4
  Langsiktig gjeld 1000 NOK   544,1  516,8   711,8  1243,7  689,2
  Egenkapital 1000 NOK   1361,1  1199,1   1984,6  2410,8  1647,9

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015