Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2002
Hovedtabell 17g, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med sauehold

 

Landsdeler  Østlandet  Vestlandet  Trøndelag  Nord-Norge
  

 

 

 

 

 

 

 

   Andre bygder     Andre bygder   
  

 

    

 

   
Størrelsesgrupper  daa  100-200  Alle  50-100  Alle  100-200  Alle  100-200  Alle

 

Antall bruk     16  25   12  20  8  13  11  19
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK   295,1  305,4   167,8  198,2  470,3  480,5  363,4  319,5
  Planteprodukter 1000 NOK   11,1  8,3   1,5  2,1  10,0  7,6  2,5  4,7
  Husdyrprodukter 1000 NOK   104,2  112,5   52,7  60,8  187,6  195,0  126,9  106,8
  Tilskudd 1000 NOK   167,2  172,4   112,9  133,9  262,2  267,6  226,9  198,7
  Andre inntekter 1000 NOK   12,5  12,2   0,6  1,4  10,5  10,2  7,2  9,3
Variable kostnader i alt 1000 NOK   55,4  62,4   35,1  41,9  88,8  93,5  94,7  77,5
  Såvarer 1000 NOK   2,1  1,9   0,8  0,8  3,7  3,7  2,8  1,8
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK   10,5  11,6   6,2  7,1  18,0  20,6  19,1  15,8
  Plantevernmidler 1000 NOK   0,1  0,1   0,1  0,2  0,9  0,9  0,4  0,5
  Konserveringsmidler 1000 NOK   1,6  1,6   2,2  2,0  2,3  2,9  4,5  3,5
  Fôrmidler 1000 NOK   24,4  29,2   13,9  19,0  42,4  43,1  47,3  37,7
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK   8,9  9,8   6,0  5,5  11,6  10,9  9,3  8,3
  Innkjøp av dyr 1000 NOK   1,4  1,2   1,4  1,8  2,0  1,7  4,0  4,2
  Andre forbruksartikler 1000 NOK   6,4  7,0   4,5  5,5  8,1  9,7  7,4  5,7
Faste kostnader, registrerte:                  
  Leid arbeid 1000 NOK   29,5  29,8   23,5  24,0  57,8  56,1  30,3  27,3
  Maskiner og redskaper 1000 NOK   13,5  13,8   8,4  11,3  15,4  17,8  20,2  16,5
  Traktor 1000 NOK   10,0  8,6   3,6  6,0  10,2  13,7  7,1  6,8
  Driftsbygninger 1000 NOK   8,7  8,9   8,3  9,0  14,0  15,0  13,0  10,6
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK   1,4  1,5   3,2  2,0  4,4  4,2  3,3  2,2
  Drivstoff 1000 NOK   8,3  8,0   3,5  4,1  8,5  8,3  9,4  8,5
  Maskinleie 1000 NOK   10,0  8,7   3,0  2,9  8,4  8,8  2,5  2,2
  Jordleie 1000 NOK   2,1  2,2     0,4  1,3  3,5  1,5  1,2
  Andre faste kostnader 1000 NOK   43,1  43,0   28,2  29,5  49,6  49,3  42,3  38,6
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK   182,2  187,0   116,8  131,2  258,3  270,1  224,3  191,4
Resultat før avskrivning 1000 NOK   112,9  118,4   50,9  67,0  211,9  210,4  139,2  128,2
Avskrivninger:                  
  Maskiner og redskaper 1000 NOK   8,6  8,0   5,5  8,3  11,3  11,6  15,2  11,2
  Traktor 1000 NOK   11,9  13,8   6,0  8,4  21,2  19,4  19,8  14,3
  Driftsbygninger 1000 NOK   17,2  15,2   11,5  12,4  17,5  18,2  17,6  13,5
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK   0,7  0,7   1,5  1,3  0,3  0,7  0,7  0,4
Kalkulert rente 7,0 % 1000 NOK   42,4  41,5   30,9  37,4  47,7  45,6  47,1  37,4
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK   74,5  80,8   26,4  36,6  161,7  160,6  85,9  88,8
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK   8,2  7,6   1,5  0,8  2,1  6,4  6,0  3,0
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK   41,6  35,7   14,0  16,3  41,8  36,0  11,0  8,7
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK   -0,1  17,3   5,6  3,3  50,0  44,8  15,9  19,2
+Aksjeutbytte 1000 NOK   37,1  24,2   4,9  3,2  -0,6  5,4  0,1  1,2
+Lønnsinntekter 1000 NOK   256,1  230,9   343,4  343,0  77,0  99,2  211,4  214,1
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK   38,4  24,5   33,1  22,7  57,1  48,1  36,7  51,7
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK   4,0  4,1   2,2  1,3      6,8  4,1
+Renteinntekter 1000 NOK   18,2  14,8   6,6  13,2  12,2  18,8  15,3  22,9
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK   45,9  40,7   32,4  28,0  31,5  31,6  27,7  21,7
=Nettoinntekt 1000 NOK   432,0  399,3   405,2  412,6  369,7  387,6  361,3  391,9
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK   148,3  141,2   -2,1  25,2  22,0  3,6  15,9  39,6
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK   617,9  505,8   193,7  336,0  462,1  496,5  408,4  522,9
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK   73,3  34,8   15,0  7,6  -23,9  -33,8  -23,7  -13,5
Balanse pr 31/12:                  
  Jordbruk 1000 NOK   595,0  601,0   438,8  531,6  660,3  635,2  659,4  523,3
  Skogbruk 1000 NOK   130,0  111,5   9,9  7,8  31,8  52,5  37,4  22,3
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK   147,5  109,6   94,1  103,0  148,7  117,2  128,6  99,3
  Hovedbygning og privat 1000 NOK   572,7  568,0   463,4  668,3  333,9  335,4  263,7  250,7
  Krav og kontanter 1000 NOK   548,5  452,5   150,2  268,4  340,2  416,7  341,2  478,6
  Eiendeler i alt 1000 NOK   1993,8  1842,6   1156,6  1579,1  1515,0  1557,1  1430,2  1374,2
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK   42,8  43,8   24,1  22,5  97,7  105,1  25,0  37,4
  Langsiktig gjeld 1000 NOK   442,9  389,3   337,9  303,3  308,1  320,3  363,8  254,9
  Egenkapital 1000 NOK   1508,0  1409,5   794,5  1253,4  1109,2  1131,7  1041,4  1081,9

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015