Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2022
Hovedtabell 23. Driftsresultat
  Salgsvirke i m3
år
 
  Enhet utan salsvirke 0-99 100-199 200-399 400- Alle skogar
Skogar Forests Tal Number 11 52 5 8 26 102
Solgt og brukt virke Wood sold and used m3 . 21 131 297 1360 387
Utrekningar per skogeigedom Figures per forest   . . . . . .
+ Bruttoinnt. v/avverk. Income from cutt. Kr NOK 818 7763 60517 123076 705737 196559
- Eige arb. drift/vedlh. Family labour " 540 5435 31531 31983 17262 11283
- Leigd arb. og utstyr Hired labour/equip. " . 3091 13640 25833 231892 63380
- Eige utstyr, vegvedlh. Maintenance " 5255 8384 18480 40259 40985 19351
- Sal, måling, adm. Admin., sales exp. " 10269 4930 14143 6745 19486 9810
*= Var. kost. i alt Var. costs, total " 16064 21839 77795 104820 309624 103825
*= Rånetto Net conversion value " -15246 -14076 -17278 18256 396113 92734
+ Andre inntekter Other income " 46 2255 1395 406 16393 5434
*= Result. før avskr. Result before deprec. " -15200 -11821 -15883 18662 412506 98168
- Avskrivingar Depreciation " 1125 4071 16146 13377 9389 6431
*= Resultat før kultur Result before silv. " -16324 -15892 -32029 5285 403117 91737
- Skogkult., eige arb. S.cult. fam.labour " 400 3968 918 5650 4059 3589
- Skogkult. leigd arb./planter mv. 1) " 10302 9311 . 6590 49955 19108
+ Skogkult. tilskot Grants, silvicult. " 4531 7828 14033 5089 13756 9073
*= Driftsresultat Operating result " -22494 -21342 -18914 -1866 362860 78114
- Trekt skogfond 2) " 4531 6362 7174 33390 153645 45867
+ Utbetalt frå skogfond 3) " 16107 16311 10559 21230 69258 29889
*= Dr.res. etter skgfond. Adjusted result " -10919 -11393 -15529 -14026 278473 62136
Utrekningar per m3 Figures per m3   . . . . . .
+ Bruttoinnt. v/avvirk. Income from cutt. Kr NOK/m3 . 370 462 414 519 508
- Eige arb. drift/vedlh. Family labour " . 259 241 108 13 29
- Leigd arb. og utstyr Hired labour/equip. " . 147 104 87 171 164
- Eige utstyr, vegvedlh. Maintenance " . 399 141 136 30 50
- Sal, måling, adm. Admin., sales exp. " . 235 108 23 14 25
*= Var. kost. i alt Var. costs, total " . 1040 594 353 228 268
*= Rånetto Net conversion value " . -670 -132 61 291 240
+ Andre inntekter Other income " . 107 11 1 12 14
*= Result. før avskr. Result before deprec. " . -563 -121 63 303 254
- Avskrivingar Depreciation " . 194 123 45 7 17
*= Resultat før kultur Result before silv. " . -757 -244 18 296 237
- Skogkult., eige arb. S.cult. fam.labour " . 189 7 19 3 9
- Skogkult. leigd arb./planter mv. 1) " . 443 . 22 37 49
+ Skogkult. tilskot Grants, silvicult. " . 373 107 17 10 23
*= Driftsresultat Operating result " . -1016 -144 -6 267 202
- Trekt skogfond 2) " . 303 55 112 113 119
+ Utbetalt skogfond 3) " . 777 81 71 51 77
*= Dr.res. etter skogfond. Adjusted result " . -543 -119 -47 205 161