Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2002
Hovedtabell 17a, del 6. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Vestlandet
  

 

Størrelsesgrupper  daa  50-100  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk     12  45   19  7  85
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK   390,8  650,3   829,7  1141,7  698,9
  Planteprodukter 1000 NOK   2,4  7,0   5,7  30,8  9,4
  Husdyrprodukter 1000 NOK   193,3  361,0   469,4  678,3  389,6
  Tilskudd 1000 NOK   193,0  275,7   341,3  426,6  292,1
  Andre inntekter 1000 NOK   2,0  6,6   13,4  5,9  7,7
Variable kostnader i alt 1000 NOK   107,7  188,3   260,1  332,4  206,2
  Såvarer 1000 NOK   0,6  1,7   2,3  9,2  2,6
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK   8,8  18,6   27,0  43,5  21,6
  Plantevernmidler 1000 NOK   0,1  1,2   1,6  3,9  1,4
  Konserveringsmidler 1000 NOK   4,2  5,9   8,3  4,2  5,9
  Fôrmidler 1000 NOK   71,0  124,7   153,6  213,3  130,6
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK   9,9  14,8   21,5  23,5  16,3
  Innkjøp av dyr 1000 NOK   5,1  10,2   25,7  4,2  13,1
  Andre forbruksartikler 1000 NOK   8,0  11,1   20,1  30,6  14,7
Faste kostnader, registrerte:            
  Leid arbeid 1000 NOK   30,5  58,6   77,4  59,1  58,6
  Maskiner og redskaper 1000 NOK   13,7  19,9   34,5  32,7  23,6
  Traktor 1000 NOK   5,9  6,7   13,7  10,1  8,4
  Driftsbygninger 1000 NOK   10,7  16,2   20,2  23,2  16,8
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK   3,4  3,0   6,3  9,7  4,3
  Drivstoff 1000 NOK   5,1  8,4   12,9  17,5  9,8
  Maskinleie 1000 NOK   2,9  8,4   10,9  21,2  9,5
  Jordleie 1000 NOK   0,5  2,1   3,4  7,9  3,1
  Andre faste kostnader 1000 NOK   34,2  48,6   60,9  69,1  51,1
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK   214,5  360,3   500,3  582,8  391,4
Resultat før avskrivning 1000 NOK   176,3  290,0   329,4  558,9  307,6
Avskrivninger:            
  Maskiner og redskaper 1000 NOK   7,1  14,4   18,3  37,8  16,3
  Traktor 1000 NOK   16,1  21,5   25,0  37,4  23,0
  Driftsbygninger 1000 NOK   20,1  33,4   43,3  50,2  35,1
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK   1,5  3,1   2,6  4,4  2,9
Kalkulert rente 7,0 % 1000 NOK   49,8  72,9   107,3  141,7  83,8
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK   131,5  217,7   240,3  429,1  230,3
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK   2,2  2,0   -1,3  -1,8  0,8
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK   3,2  14,2   23,3  79,1  20,3
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK   13,5  0,8   12,3  -1,6  5,0
+Aksjeutbytte 1000 NOK   6,8  -2,6   2,1  0,5  0,1
+Lønnsinntekter 1000 NOK   142,2  154,0   123,3  129,5  142,0
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK   12,0  25,3   17,6  28,2  24,2
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK   1,4  2,7   31,4  9,5  9,5
+Renteinntekter 1000 NOK   13,0  15,9   9,6  3,6  13,0
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK   35,5  44,4   64,9  150,4  57,4
=Nettoinntekt 1000 NOK   290,3  385,6   393,5  525,6  387,7
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK   2,8  24,1   35,4  70,6  27,3
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK   231,8  428,7   127,4  84,3  298,2
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK   -20,0  25,3   -78,1  60,6  -1,2
Balanse pr 31/12:            
  Jordbruk 1000 NOK   715,4  1038,7   1721,6  2044,0  1240,4
  Skogbruk 1000 NOK   26,0  44,2   43,2  15,8  40,9
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK   68,6  196,2   73,6  365,3  160,2
  Hovedbygning og privat 1000 NOK   388,8  478,3   483,2  678,4  490,5
  Krav og kontanter 1000 NOK   269,0  313,0   279,9  235,9  293,3
  Eiendeler i alt 1000 NOK   1467,9  2070,3   2601,6  3339,5  2225,3
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK   100,4  153,6   311,0  415,6  207,7
  Langsiktig gjeld 1000 NOK   487,8  524,3   986,0  1372,1  699,6
  Egenkapital 1000 NOK   879,7  1392,4   1304,6  1551,7  1318,0

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015