Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2022
Hovedtabell 17a, del 9. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt. Nord-Norge, del 1
Regioner
Storleiksgrupper
Nord-Noreg
200-299,9
Nord-Noreg
300-499,9
Nord-Noreg
>500
Nord-Noreg
Alle
Tal bruk 8 20 31 60
Alder på brukar 53 49 49 49
Jordbruksareal 253 398 779 572
Herav leigd 97 195 498 335
Eigedelar i jordbruket: 3062408 3712337 8950679 6292436
Varelager 234140 272796 501206 382137
Buskap 328645 473339 1110302 778601
Maskinar og reiskapar 460318 526457 988252 748780
Traktorar 221695 294261 480993 377404
Driftsbygningar 1256492 1399607 4343383 2889085
Jord etc. 561118 745877 1526543 1116429
Arbeidsinnsats i alt (J) 3049 3988 4661 4207
Herav familien 2171 2914 3070 2896
Arealbruk: ---- ---- ---- ----
Korn 0 0 11.6 6
Poteter 4.4 0.1 0.2 0.7
Grovfôr og beite 247.1 396.3 763.6 562.4
Anna 1.3 1.6 3.8 2.6
Avlingar pr daa: ---- ---- ---- ----
Korn ---- ---- 189 189
Poteter 2067 2750 317 1854
Grovfôr og beite 315 259 272 271
I alt 316 258 269 269
Storfehald: ---- ---- ---- ----
Årskyr 14.6 20.3 40.6 29.8
Kviger og kalvar (gj.sn.) 20 28.9 66.1 46.6
Oksar over 1 år (gj.sn.) 1.6 3.5 8.9 6
Mjølk/årsku 7354 7675 7481 7507
Omsett mjølk 95684 143198 277092 204546
Mjølkekvote 104510 170125 315884 235155
Kraftfor/årsku 18042 18474 19893 19405
Grovfôr/årsku 16.9 19.5 18.8 18.8
Pris: Mjølk utan tilskot 6.5 6.29 6.27 6.29
Kukjøt utan tilskot 53.75 56.07 57.25 56.77
Anna storfekjøt u.tilsk. 58.7 59.33 61.61 61
Produksjonsinntekt mjølk: 622116 901330 1736072 1286539
Driftstilskot 227991 234135 218230 224864
Distriktstilskot 78530 140170 293872 209928
Prod. inntekt kukjøt 107529 132594 323704 227226
" anna storfekjøt 93223 186061 455601 310112
Tilskot kjøt 39073 70949 151230 107230
Produksjonsinntekt livdyr 36833 38358 71069 54585
Anna husdyrhald 667 10196 5637 6400
Netto mek. kostn./daa 1096 811 1017 971
Dekningsbidrag/daa 4508 4240 3977 4074
Vederl. til arb. og EK 355331 444359 512105 472806
Vederl. til fam. arb. og EK 347128 448220 544746 489348
Fam. arbeidsforteneste 334211 436547 565547 494585
Skattejust. vederlag til A&EK 392411 477202 540118 503316