Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2013
Hovedtabell 17d, del 4. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    22 20  27 21 92
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  210,4 305,9  511,0 1242,4 552,9
  Planteprodukter 1000 NOK  120,8 178,3  318,0 859,4 358,2
  Husdyrprodukter 1000 NOK  1,2 1,9    0,7
  Tilskudd 1000 NOK  72,6 109,9  156,3 323,3 161,3
  Andre inntekter 1000 NOK  15,8 15,8  36,7 59,7 32,8
Variable kostnader i alt 1000 NOK  64,2 90,7  140,1 340,2 154,4
  Såvarer 1000 NOK  17,9 23,8  41,6 83,7 41,0
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  31,3 52,9  74,3 178,9 81,8
  Plantevernmidler 1000 NOK  8,2 10,1  18,8 63,5 24,3
  Konserveringsmidler 1000 NOK       
  Fôrmidler 1000 NOK  1,9 0,1  0,1 0,5 0,6
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  0,3     0,1
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  0,1     
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  4,6 3,7  5,3 13,6 6,6
Faste kostnader, registrerte:         
  Leid arbeid 1000 NOK  3,1 0,7  4,1 26,9 8,2
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  13,8 14,2  23,0 47,6 24,0
  Traktor 1000 NOK  6,8 8,6  12,9 22,7 12,5
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  8,7 13,7  12,8 36,0 17,1
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  4,3 3,5  13,4 19,2 10,1
  Drivstoff 1000 NOK  14,9 18,9  27,2 86,1 35,4
  Maskinleie 1000 NOK  15,9 25,7  50,6 52,1 36,4
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  1,5 6,7  21,0 118,9 35,1
  Andre faste kostnader 1000 NOK  44,5 51,1  63,1 110,2 66,2
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  177,8 233,7  368,2 859,8 399,5
Resultat før avskrivning 1000 NOK  32,5 72,2  142,8 382,6 153,4
Avskrivninger:         
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  15,6 21,0  26,4 72,7 32,6
  Traktor 1000 NOK  14,1 18,7  25,3 34,2 23,0
  Driftsbygninger 1000 NOK  24,0 27,7  27,0 60,0 33,5
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  0,3 0,5  1,6 4,7 1,8
Kalkulert rente 3,0 % 1000 NOK  30,2 32,4  50,6 108,5 54,1
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  -21,4 4,3  62,5 211,0 62,5
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  37,5 5,8  -4,9 15,3 12,3
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  19,0 24,0  91,4 74,3 54,1
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  28,7 68,9  73,0 118,5 70,3
+Aksjeutbytte 1000 NOK  15,8 11,2  90,0 14,7 36,4
+Lønnsinntekter 1000 NOK  726,7 581,2  580,9 560,3 619,8
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  50,9 108,8  84,9 11,8 63,4
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK   6,0  1,2 3,4 2,4
+Renteinntekter 1000 NOK  18,9 15,3  10,6 36,2 19,4
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  67,5 74,8  96,1 80,1 79,7
=Nettoinntekt 1000 NOK  808,5 750,9  893,6 965,4 861,0
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  51,7 26,2  -60,9 181,6 43,8
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  1199,1 1009,2  1285,7 1720,9 1310,9
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -56,1 21,0  -13,4 47,8 -2,1
Balanse pr 31/12:         
  Jordbruk 1000 NOK  994,9 1053,5  1662,2 3650,2 1796,2
  Skogbruk 1000 NOK  442,3 247,7  223,6 394,4 316,3
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  472,7 423,7  1784,2 596,9 890,5
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  942,1 1008,4  1205,7 1468,7 1152,2
  Krav og kontanter 1000 NOK  980,4 691,2  573,6 1533,2 914,2
  Eiendeler i alt 1000 NOK  3832,4 3424,4  5449,3 7643,4 5069,5
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  122,0 105,9  320,4 701,1 307,8
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  1320,7 1398,6  2007,0 2138,4 1714,0
  Egenkapital 1000 NOK  2389,7 1919,9  3121,9 4803,9 3047,7

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015