Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2009
Hovedtabell 17d, del 4. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    22 26  28 18 98
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  188,9 287,7  480,1 1003,2 445,0
  Planteprodukter 1000 NOK  117,3 163,6  300,8 689,0 284,6
  Husdyrprodukter 1000 NOK  0,2 1,4  0,2  0,5
  Tilskudd 1000 NOK  65,1 110,1  146,4 276,3 137,4
  Andre inntekter 1000 NOK  6,4 12,7  32,7 37,9 22,5
Variable kostnader i alt 1000 NOK  60,6 85,2  144,2 309,1 135,6
  Såvarer 1000 NOK  16,1 18,9  32,3 62,2 29,6
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  34,1 52,7  89,7 184,0 81,8
  Plantevernmidler 1000 NOK  7,4 9,1  17,8 54,1 19,3
  Konserveringsmidler 1000 NOK       
  Fôrmidler 1000 NOK  0,5 0,5    0,3
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  0,1 0,2  0,1  0,1
  Innkjøp av dyr 1000 NOK   0,2    
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  2,3 3,7  4,4 8,7 4,4
Faste kostnader, registrerte:         
  Leid arbeid 1000 NOK   0,8  7,0 20,3 6,0
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  10,8 14,8  20,8 39,8 19,7
  Traktor 1000 NOK  5,9 11,7  16,3 19,5 12,8
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  5,8 9,1  11,8 26,3 11,9
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  3,9 6,4  7,4 12,7 7,1
  Drivstoff 1000 NOK  9,1 13,6  24,8 50,8 22,3
  Maskinleie 1000 NOK  24,6 20,5  29,8 36,1 26,4
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  0,7 7,4  20,2 76,8 22,0
  Andre faste kostnader 1000 NOK  40,8 48,4  63,3 94,6 58,8
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  162,1 217,7  345,7 685,9 322,7
Resultat før avskrivning 1000 NOK  26,9 70,0  134,3 317,3 122,3
Avskrivninger:         
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  16,1 13,9  24,6 65,3 26,4
  Traktor 1000 NOK  11,5 18,2  22,7 33,1 20,5
  Driftsbygninger 1000 NOK  19,0 21,6  27,5 45,9 26,6
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  1,0 1,1  2,4 2,4 1,7
Kalkulert rente 3,0 % 1000 NOK  28,9 29,1  47,2 89,5 44,7
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  -20,7 15,1  57,0 170,5 47,1
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  31,3 8,3  8,6 11,0 13,7
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  20,2 55,4  56,9 127,6 59,4
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  81,9 53,3  32,4 125,0 64,8
+Aksjeutbytte 1000 NOK  3,1 -4,5  7,5 2,9 2,2
+Lønnsinntekter 1000 NOK  561,7 588,0  419,0 434,4 503,1
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  40,3 13,7  84,9 24,0 43,9
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  1,8 0,3  7,9 0,8 2,9
+Renteinntekter 1000 NOK  16,3 9,5  15,8 28,0 16,0
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  57,3 55,3  64,4 63,1 58,6
=Nettoinntekt 1000 NOK  678,4 683,9  625,6 861,3 694,6
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  7,7 -12,5  61,2 230,0 59,0
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  993,3 994,4  708,5 1522,4 982,1
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -52,1 -47,8  -64,3 -64,1 -54,6
Balanse pr 31/12:         
  Jordbruk 1000 NOK  973,4 958,2  1601,0 3073,5 1511,4
  Skogbruk 1000 NOK  252,2 186,4  246,4 389,7 249,1
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  464,4 526,8  451,2 396,4 450,4
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  915,7 1012,4  989,3 1169,0 1000,0
  Krav og kontanter 1000 NOK  864,8 550,6  669,8 1225,1 767,4
  Eiendeler i alt 1000 NOK  3470,4 3234,5  3957,8 6253,7 3978,3
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  169,8 86,8  199,0 379,2 189,4
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  1079,6 1082,2  1426,5 1283,2 1199,9
  Egenkapital 1000 NOK  2221,0 2065,6  2332,3 4591,3 2589,0

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015