Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2019
Hovedtabell 17d, del 4. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    16 28  36 23 104
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  293,4 469,7  749,7 1796,2 828,8
  Planteprodukter 1000 NOK  192,2 332,3  515,1 1258,8 575,9
  Husdyrprodukter 1000 NOK  1,6 1,0  0,2  0,6
  Tilskudd 1000 NOK  74,2 115,5  191,9 437,0 205,8
  Andre inntekter 1000 NOK  25,4 20,9  42,5 100,4 46,6
Variable kostnader i alt 1000 NOK  81,8 128,0  172,7 378,5 190,8
  Såvarer 1000 NOK  26,7 30,7  48,7 88,4 48,9
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  39,3 66,7  85,3 216,1 101,5
  Plantevernmidler 1000 NOK  10,6 19,7  27,6 62,1 30,2
  Konserveringsmidler 1000 NOK       
  Fôrmidler 1000 NOK  0,4 2,2  0,4 0,7 1,0
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  0,3 0,6    0,2
  Innkjøp av dyr 1000 NOK   0,4    0,1
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  4,5 7,7  10,7 11,3 9,0
Faste kostnader, registrerte:         
  Leid arbeid 1000 NOK  0,5 3,2  7,2 57,5 16,1
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  13,2 22,2  41,3 71,8 38,2
  Traktor 1000 NOK  13,9 12,7  17,2 35,2 19,3
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  14,0 12,7  11,8 43,3 19,2
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  5,7 7,5  7,5 17,3 9,3
  Drivstoff 1000 NOK  13,2 19,7  34,8 88,6 39,0
  Maskinleie 1000 NOK  21,6 31,4  79,8 171,9 77,6
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  0,3 15,0  26,5 130,8 42,2
  Andre faste kostnader 1000 NOK  56,4 71,0  90,5 134,5 89,0
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  220,6 323,5  489,4 1129,3 540,8
Resultat før avskrivning 1000 NOK  72,8 146,2  260,3 667,0 288,0
Avskrivninger:         
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  22,9 30,6  49,4 105,2 52,1
  Traktor 1000 NOK  17,3 22,7  30,0 47,0 29,9
  Driftsbygninger 1000 NOK  27,7 40,2  58,9 82,4 53,8
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  0,9 1,6  1,6 11,5 3,7
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  30,4 35,8  57,4 102,1 56,8
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  3,9 51,1  120,3 420,8 148,6
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  87,6 12,2  84,0 236,0 98,0
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  30,9 515,0  338,7 134,2 290,4
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  5,6 126,3  36,0 62,1 61,1
+Aksjeutbytte 1000 NOK  44,4 197,1  73,3 254,0 141,5
+Lønnsinntekter 1000 NOK  775,0 874,1  769,4 844,2 811,3
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  153,2 113,7  60,8 30,7 83,6
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK   0,1  13,2  4,6
+Renteinntekter 1000 NOK  7,9 8,9  8,0 12,2 9,1
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  63,5 105,9  109,8 134,5 106,4
=Nettoinntekt 1000 NOK  1045,0 1792,8  1394,0 1859,6 1541,8
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  300,5 1847,7  405,6 726,8 843,2
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  1491,1 3214,7  1696,2 2837,5 2342,7
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -26,4 -6,3  40,9 173,5 46,0
Balanse pr 31/12:         
  Jordbruk 1000 NOK  1527,9 1935,1  2971,9 5298,9 2958,1
  Skogbruk 1000 NOK  266,2 411,7  555,3 816,0 524,8
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  659,6 2925,0  1162,4 2417,3 1855,5
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  1433,9 2588,0  2343,9 2356,2 2262,2
  Krav og kontanter 1000 NOK  1162,4 1483,3  1160,5 1428,3 1299,9
  Eiendeler i alt 1000 NOK  5050,0 9343,1  8194,0 12316,7 8900,6
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  102,0 250,6  304,4 715,2 347,3
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  1616,6 2910,1  3091,4 3531,7 2886,1
  Egenkapital 1000 NOK  3331,4 6182,3  4798,2 8069,8 5667,2