Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2022
Hovedtabell 17b, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med melk og svinehold. Østlandet, Agder, Rogaland, Vestlandet og alle, del 1
Regioner
Regions
Storleiksgrupper
Agder Rogaland Jæren
>500
Agder Rogaland Jæren
Alle
Alle bruk
>500
Alle bruk
Alle
Tal bruk 6 9 7 17
Alder på brukar 49 47 48 48
Jordbruksareal 713 577 687 443
herav leigd 348 266 327 197
Eigedelar i jordbruket 17508569 15515059 15879373 11521950
Varelager 1035029 860001 973542 630419
Buskap 2473853 2071500 2210290 1575655
Maskinar og reiskapar 974102 824791 967349 766624
Traktorar 837927 632855 729652 427079
Driftsbygningar 7329283 6952239 6636152 5300937
Jord etc. 4858376 4173673 4362388 2821236
Arbeidsinnsats i alt (J) 5462 4931 5257 4469
herav familien 3548 3284 3471 2898
Arealbruk: ---- ---- ---- ----
Korn 32.5 21.7 61.9 25.5
Poteter 20.7 13.8 17.7 7.3
Grovfôr og beite 659.5 541.2 607.3 410.6
Anna 0 0 0 0
Avlingar pr daa: ---- ---- ---- ----
Korn 810 810 606 606
Poteter 2420 2420 2420 2420
Grovfôr og beite 638 655 629 575
I alt 643 658 624 576
Storfe- og svinehald: ---- ---- ---- ----
Årskyr 60.7 53.6 56.3 39.3
Mjølk/årsku 8679 8684 8722 8863
Omsett mjølk 471589 416811 440066 310116
Mjølkekvote 477581 418727 447461 319650
Grovfôr/årsku 10.9 10.1 10.8 10.5
Avlsgrisar (gj.snitt) 13 15 12.9 20.4
Smågriskull 22 29 22 47
Salbare smågrisar 368 435 356 609
Omsette slaktesvin 1223 1050 1070 792
Innkjøp av svin 1547907 1237156 1338266 714855
Pris: Mjølk utan tilskot 6.94 6.83 6.9 6.7
Kukjøt utan tilskot 61.75 60.4 61.56 59.45
Anna storfekjøt u.tilsk. 65.92 65.89 65.9 65.48
Svinekjøt 34.54 34.63 34.55 34.94
Smågris, sal 1358 1334 1338 1302
Produksjonsinntekt mjølk 3275099 2847080 3037042 2079173
Driftstilskot 167039 172234 170837 190993
Distriktstilskot 0 0 4302 38214
Prod. inntekt kukjøt 751790 605443 665186 408503
" anna storfekjøt 1077787 749152 937389 609589
Tilskot kjøt 81495 54420 72546 68322
Prod.innt. livdyr, storfe 124779 105646 118395 90308
" smågris 245873 246506 235484 342798
" slaktesvin 3852045 3296213 3364226 2462581
" avlsgrisar 63512 53317 58357 47716
Anna husdyrhald 21998 15381 19928 15946
Netto mek. kostn./daa 1498 1570 1419 1571
Dekningsbidrag/daa 7974 8342 7538 8591
Vederl. til arb. og EK 851829 813150 812782 721738
Vederl. til fam. arb. og EK 1040349 980403 975319 833419
Fam. arbeidsforteneste 1056749 971674 979100 810688
Skattejust. vederl. til A&EK 875861 839768 837751 750910