Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2021
Hovedtabell 17b, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med melk og svinehold

 

Landsdeler  Agd./Rog.   Vestlandet  Alle
  

 

 

 

 

 

   Jæren      
  

 

      
Størrelsesgrupper  daa  Alle  Alle  300-500  Alle

 

Antall bruk    10 4  6 19
Brukers alder år 48 48  49 49
Jordbruksareal daa  561 223  332 427
  Leid daa  262 109  118 180
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  13597,8 5582,1  7988,2 10053,5
  Varelager 1000 NOK  728,8 214,0  294,4 507,0
  Buskap 1000 NOK  1745,7 631,5  937,9 1308,8
  Maskiner og redskap 1000 NOK  628,5 520,9  758,8 612,0
  Traktor 1000 NOK  422,8 278,9  142,4 318,1
  Driftsbygninger 1000 NOK  5789,4 3147,6  3859,8 4466,0
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  4282,6 789,1  1994,9 2841,6
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  4650 3809  4355 4306
  Familien timer  3247 2713  2988 2963
Arealbruk:        
  Korn daa  39,8   45,3 32,5
  Poteter daa  11,7    6,2
  Grovfôr og beite daa  509,1 222,8  286,5 388,5
  Annet daa  0,4   0,5 0,4
Avlinger pr daa:        
  Korn FEm  662   425 555
  Poteter kg  2157    2157
  Grovfôr og beite FEm  653 380  445 573
  I alt FEm  649 380  441 569
Storfe- og svinehold:        
  Årskyr stk  57,9 21,6  31,2 41,8
  Melk/årsku kg  8608 10433  10297 8890
  Omsatt melk l  456129 191771  283846 335216
  Melkekvote l  460113 205689  295506 345000
  Grovfôr/årsku daa  8,8 10,3  9,2 9,3
  Avlsgriser (gj.sn.) stk  22,1 16,5  25,8 23,2
  Smågriskull stk  49 57  54 54
  Salgbare smågriser stk  532 711  660 620
  Omsatt slaktesvin stk  912 477  431 712
  Innkjøp av svin 1000 NOK  860,0 21,1  125,4 501,9
  Melk uten tilskudd NOK/l  6,12 5,74  5,95 6,07
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  52,91 50,11  48,31 52,31
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  58,64 53,15  60,51 58,86
  Slaktesvin NOK/kg  30,46 31,08  30,81 30,73
  Smågris, salg NOK/stk  1031 1009  1029 1044
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  2792,5 1099,9  1688,3 2034,1
  Driftstilskudd 1000 NOK  163,4 201,5  195,7 180,5
  Distriktstilskudd, melk 1000 NOK   106,5  95,6 37,5
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  485,4 61,6  127,9 307,7
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  613,3 162,9  428,3 486,8
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  44,3 24,5  76,7 52,1
Produksjonsinntekt livdyr, storfe 1000 NOK  136,6 108,4  134,3 108,7
Produksjonsinntekt smågris 1000 NOK  252,1 270,5  326,7 278,6
Produksjonsinntekt slaktesvin 1000 NOK  2397,1 1184,0  1071,0 1859,0
Produksjonsinntekt avlsgriser 1000 NOK  97,8 1,8  35,3 68,2
Annet husdyrhold 1000 NOK  10,8 11,7  24,2 17,3
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  1,3 1,6  1,4 1,4
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  7,4 10,1  8,5 7,8
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 710,5 503,5  649,8 661,1
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 810,5 535,0  734,3 743,0
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  785,9 484,5  676,1 707,6
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 738,2 537,2  678,6 690,7