Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2021
Hovedtabell 17a, del 6. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Vestlandet
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    12 19  25 20 76
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  1275,0 1967,7  2617,9 4948,6 2856,6
  Planteprodukter 1000 NOK  5,7 18,2  34,9 67,8 34,8
  Husdyrprodukter 1000 NOK  725,2 1197,9  1655,2 3422,8 1859,2
  Tilskudd 1000 NOK  541,4 697,5  853,1 1328,5 890,1
  Andre inntekter 1000 NOK  2,7 54,0  74,7 129,5 72,6
Variable kostnader i alt 1000 NOK  351,6 641,3  883,8 1690,0 951,3
  Såvarer 1000 NOK  2,6 3,6  9,2 17,7 9,0
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  39,1 47,8  83,8 123,2 78,1
  Plantevernmidler 1000 NOK  2,3 3,1  2,1 4,5 3,0
  Konserveringsmidler 1000 NOK  8,2 13,5  15,4 36,8 19,4
  Fôrmidler 1000 NOK  210,9 406,6  546,8 1092,9 602,4
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  57,0 78,5  108,0 163,5 107,2
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  2,1 37,4  31,3 133,0 55,0
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  29,4 50,7  87,3 118,6 77,2
Faste kostnader, registrerte:         
  Leid arbeid 1000 NOK  75,7 154,9  103,2 287,8 160,4
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  37,1 62,6  71,1 125,6 77,9
  Traktor 1000 NOK  12,7 32,4  32,7 65,7 38,1
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  41,3 64,6  106,6 196,2 109,4
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  9,0 5,1  10,3 21,7 11,8
  Drivstoff 1000 NOK  20,2 44,6  52,7 108,0 60,1
  Maskinleie 1000 NOK  18,3 63,2  120,0 299,8 137,0
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  13,5 19,9  51,6 92,8 48,5
  Andre faste kostnader 1000 NOK  119,1 156,8  193,8 322,9 206,7
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  698,4 1245,6  1625,7 3210,6 1801,3
Resultat før avskrivning 1000 NOK  576,6 722,0  992,1 1738,0 1055,3
Avskrivninger:         
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  39,4 57,4  71,2 137,4 80,1
  Traktor 1000 NOK  38,2 57,6  55,3 58,3 54,0
  Driftsbygninger 1000 NOK  68,0 126,0  179,8 387,0 203,2
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  1,8 2,9  3,3 4,1 3,2
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  40,4 78,2  114,8 200,3 116,4
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  429,2 478,0  682,6 1151,2 714,8
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  2,6 -5,8  24,2 89,5 30,4
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  -3,5 208,1  52,7 121,1 100,7
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  17,5 75,0  57,8 8,3 42,7
+Aksjeutbytte 1000 NOK  17,1 10,4  50,4 924,2 265,1
+Lønnsinntekter 1000 NOK  617,4 461,8  309,1 457,8 435,1
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  102,5 64,5  30,2 65,0 59,3
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  5,3 21,5  8,1 13,4 12,4
+Renteinntekter 1000 NOK  12,4 9,4  4,3 7,9 7,8
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  29,3 68,2  124,2 206,6 116,9
=Nettoinntekt 1000 NOK  1171,3 1254,7  1095,1 2631,8 1551,5
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  578,2 475,7  226,7 1907,4 786,7
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  4408,3 1732,1  656,0 4299,8 2476,4
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -21,5 -20,0  -191,6 -60,5 -87,3
Balanse pr 31/12:         
  Jordbruk 1000 NOK  2227,5 3951,5  5914,1 10212,7 5972,5
  Skogbruk 1000 NOK  164,6 193,3  163,3 139,2 164,7
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  2571,5 985,9  451,8 2646,5 1497,6
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  1575,3 1363,3  1085,0 1529,0 1348,8
  Krav og kontanter 1000 NOK  2213,3 1605,7  919,0 2556,6 1726,0
  Eiendeler i alt 1000 NOK  8752,2 8099,6  8533,1 17084,0 10709,6
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  161,6 481,8  929,4 1458,4 835,5
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  1136,1 2108,4  3819,4 6154,5 3582,5
  Egenkapital 1000 NOK  7454,6 5509,4  3784,3 9471,1 6291,6