Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2021
Hovedtabell 17f, del 3. Drift og driftsresultat på bruk med sauehold

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  50-100  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    4 32  47 27 12 123
Brukers alder år  54 49  49 49 46 49
Jordbruksareal daa  86 154  246 386 659 286
  Leid daa  13 61  107 228 377 144
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1528,0 1439,9  1855,4 2643,5 4133,2 2132,5
  Varelager 1000 NOK  59,0 54,5  100,1 121,7 246,1 105,4
  Buskap 1000 NOK  63,0 52,6  91,6 136,6 227,2 104,4
  Maskiner og redskap 1000 NOK  236,7 209,8  308,4 402,8 558,8 324,5
  Traktor 1000 NOK  104,6 131,2  280,9 259,9 239,1 227,1
  Driftsbygninger 1000 NOK  550,3 738,7  779,0 1285,0 2327,4 1021,3
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  514,4 253,0  295,5 437,5 534,5 349,8
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  702 1966  2280 2422 3292 2272
  Familien timer  564 1519  1777 1954 2463 1773
Arealbruk:          
  Korn daa       18,0 1,8
  Poteter daa     0,1  0,2 0,1
  Grovfôr og beite daa  85,5 153,7  245,1 384,0 639,8 283,5
  Annet daa     0,6 2,4 0,5 0,8
Avlinger pr daa:          
  Korn FEm       383 383
  Poteter kg     750 2000 400 829
  Grovfôr og beite FEm  249 235  237 206 196 219
  I alt FEm  249 235  237 205 201 220
Sauehold:          
  Vinterfôra sauer stk  88 88  158 204 296 160
  Sauer under 1 år (gj.sn.) stk  23,6 25,7  46,0 57,3 83,7 45,8
  Gagnslam/vfs stk  1,1 1,5  1,4 1,4 1,6 1,4
  Kjøtt/vfs kg  19 31  29 31 31 30
  Omsatt saue- og lammekjøtt kg  1682 2808  4536 6392 9316 4837
  Omsatt ull kg  154,5 366,1  661,8 665,8 1144,7 611,0
  Grovfôr/vfs daa  1,0 1,7  1,6 1,9 2,2 1,8
Variable kostnader/vfs NOK  1043 1375  1322 1462 1420 1384
  Fôrkjøp NOK  491 576  574 621 613 595
Priser:          
  Saue- og lammekjøtt uten tilskudd NOK/kg  39,23 47,06  45,38 47,34 49,56 46,93
  Ull NOK/kg  26,74 34,21  35,82 35,59 34,57 35,21
Produksjonsinntekt saue- og lammekjøtt 1000 NOK  89,8 166,9  276,7 383,2 605,1 295,8
  Tilskudd sauekjøtt 1000 NOK  40,1 78,6  128,5 177,7 266,4 135,9
Produksjonsinntekt livdyr sau 1000 NOK  1,2 5,6  5,7 9,3 14,0 7,1
Produksjonsinntekt ull 1000 NOK  4,1 12,3  22,8 24,3 41,5 21,4
Annet husdyrhold 1000 NOK  10,3 5,2  4,3 27,8 59,1 16,3
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  1,2 0,8  0,8 0,6 0,5 0,7
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  3,3 2,9  2,9 2,4 2,2 2,6
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 121,6 131,3  238,6 294,1 369,1 244,3
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 52,8 100,5  213,1 275,3 362,4 219,1
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  -24,1 82,1  199,1 259,4 339,7 201,3
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 183,1 163,1  276,3 338,7 405,6 282,3