Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2021
Hovedtabell 17f, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med sauehold

 

Landsdeler  Østlandet  Agd./Rog.  Vestlandet  Trøndelag  Nord-Norge
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fl.bygd.  Andre bygder  A. bygd.     A. bygd.   
  

 

 

 

 

 

    

 

   
Størrelsesgrupper  daa  Alle  100-200  200-300  Alle  200-300  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle  Alle  200-300  Alle

 

Antall bruk    6 7  15 29 6 17 9 12  6 30 10 7 22
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  890,4 641,8  901,3 838,9 647,0 874,3 579,2 923,4  1019,2 864,9 1070,1 1075,7 1148,5
  Planteprodukter 1000 NOK  11,9 6,4  16,8 11,3 6,6 10,4 20,2 24,9  21,5 23,3 30,6 35,9 23,1
  Husdyrprodukter 1000 NOK  320,5 198,3  333,0 296,8 217,3 332,3 191,6 266,6  338,1 282,4 386,3 329,2 362,5
  Tilskudd 1000 NOK  532,2 397,7  526,4 504,3 414,5 502,9 362,8 535,6  646,5 516,6 596,7 663,3 703,6
  Andre inntekter 1000 NOK  25,8 39,4  25,1 26,4 8,5 28,7 4,7 96,2  13,2 42,6 56,4 47,5 59,3
Variable kostnader i alt 1000 NOK  177,2 112,7  181,9 174,6 203,9 263,1 118,1 209,7  259,1 196,3 186,8 270,2 257,3
  Såvarer 1000 NOK  8,2 3,8  3,9 4,1 3,4 3,5 0,3 2,0  4,8 1,9 6,4 7,1 3,6
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  17,0 22,0  38,7 35,0 36,5 45,7 14,4 33,1  56,4 33,2 39,3 64,8 56,1
  Plantevernmidler 1000 NOK   1,0   0,4 0,3 0,8 0,2 0,5  0,7 0,7 1,4 0,9 1,0
  Konserveringsmidler 1000 NOK  2,4 1,9  0,9 1,0 2,3 2,4 1,7 4,4  3,2 3,5 4,6 1,1 0,5
  Fôrmidler 1000 NOK  80,2 48,5  70,3 77,0 94,3 132,7 53,6 101,2  111,9 92,4 71,5 120,5 110,0
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  28,1 18,6  33,3 27,3 31,3 40,1 19,9 27,2  34,1 25,6 29,1 20,4 30,3
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  9,3 5,1  4,2 5,6 10,2 9,4 7,5 11,0  16,3 11,4 4,1 4,6 8,3
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  31,9 11,8  30,5 24,2 25,6 28,6 20,5 30,4  31,7 27,7 30,3 50,9 47,6
Faste kostnader, registrerte:                  
  Leid arbeid 1000 NOK  53,2 63,6  68,1 62,1 50,3 56,9 44,9 64,6  67,8 61,5 64,3 85,8 81,4
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  48,8 20,8  28,3 29,2 41,2 35,7 22,6 26,9  29,6 28,1 32,4 49,6 42,3
  Traktor 1000 NOK  19,1 21,3  12,6 17,2 11,2 11,2 9,1 12,8  8,1 12,0 19,2 22,2 25,8
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  41,5 28,0  21,3 24,6 22,7 24,0 22,4 26,9  30,6 24,5 29,3 20,7 33,6
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  7,5 5,0  11,2 11,3 1,1 4,1 6,4 4,0  11,2 7,5 6,4 5,3 5,5
  Drivstoff 1000 NOK  16,7 18,1  20,5 19,8 20,6 17,3 18,8 23,0  27,4 26,2 28,9 45,5 35,4
  Maskinleie 1000 NOK  70,0 17,4  27,0 26,8 60,5 45,4 26,0 68,5  22,1 40,0 85,5 53,3 88,8
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  22,7 2,6  5,2 6,8 7,2 10,9 3,3 12,9  11,1 8,6 17,4 1,9 3,4
  Andre faste kostnader 1000 NOK  112,8 84,2  102,6 98,1 97,6 89,7 80,0 104,1  116,2 99,5 100,0 123,8 132,2
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  569,4 373,8  478,8 470,3 516,2 558,3 351,5 553,6  583,3 504,3 570,2 678,3 705,8
Resultat før avskrivning 1000 NOK  321,0 268,0  422,5 368,5 130,7 316,0 227,7 369,8  436,0 360,7 499,9 397,4 442,7
Avskrivninger:                  
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  17,8 25,2  43,9 37,2 35,9 45,0 41,7 39,7  30,3 37,6 43,0 47,2 47,9
  Traktor 1000 NOK  8,2 13,3  35,5 31,5 30,2 30,9 33,0 40,0  37,7 38,9 36,4 42,1 34,1
  Driftsbygninger 1000 NOK  43,2 59,7  39,8 51,3 59,4 76,6 59,2 73,9  81,9 73,5 47,4 17,2 50,7
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK   1,7  0,9 1,0 1,5 4,9 0,4 1,7  2,1 2,3 0,4  1,3
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  28,6 31,8  31,7 33,5 40,5 47,4 37,9 46,0  42,9 48,7 35,6 25,3 40,2
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  251,8 168,1  302,4 247,5 3,7 158,6 93,3 214,5  283,9 208,4 372,6 291,0 308,6
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  37,4 -2,2  19,6 4,7 39,9 54,9 2,0 3,7  3,4 3,0 55,2 1,9 1,6
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  33,5 59,1  34,3 43,8 20,3 47,4 43,9 50,1  31,5 38,0 37,6 88,0 74,2
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  4,0 4,3  13,2 31,8 30,4 10,7 -1,7 63,5  3,8 25,6 59,7 193,1 79,1
+Aksjeutbytte 1000 NOK  8,3 4,6  7,7 6,8 10,3 14,0 4,3 6,2  5,4 19,1 10,9 7,8 5,3
+Lønnsinntekter 1000 NOK  678,5 646,7  693,6 700,4 820,6 655,9 761,8 655,6  817,9 758,0 609,2 265,0 265,3
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK   35,6  66,9 66,7 34,0 40,0 67,4 54,1  96,2 61,1 22,5 94,2 61,4
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK   8,5  0,8 2,8 4,4 1,5    3,7 4,1  5,5 1,7
+Renteinntekter 1000 NOK  0,7 3,4  7,2 5,6 5,2 3,3 6,9 5,4  2,9 5,3 4,4 12,7 4,9
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  65,3 25,4  37,7 39,4 62,4 52,2 37,9 85,9  58,7 63,9 76,4 41,7 53,1
=Nettoinntekt 1000 NOK  948,8 902,8  1108,1 1070,6 906,4 934,2 940,0 967,2  1190,1 1058,8 1095,6 917,4 749,0
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  149,6 274,7  392,3 397,6 242,3 281,1 65,7 189,4  299,5 240,2 356,3 780,8 329,7
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  464,4 1849,6  1753,1 1793,6 905,1 892,0 2239,2 986,4  630,7 1304,0 1351,9 2986,5 1574,2
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -193,1 -2,7  -1,3 -16,4 115,9 26,0 -281,4 9,0  13,4 -58,9 3,9 -129,7 -56,5
Balanse pr 31/12:                  
  Jordbruk 1000 NOK  1463,6 1591,1  1615,7 1700,2 2040,8 2375,5 1893,4 2327,3  2157,9 2459,5 1805,8 1299,1 2053,9
  Skogbruk 1000 NOK  493,9 70,4  274,6 210,5 128,4 294,6 17,0 118,4  30,4 71,4 195,7 13,0 54,4
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  185,4 701,1  889,4 838,9 609,4 525,9 374,0 545,7  213,8 524,1 341,8 865,9 518,6
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  1424,3 1409,5  1007,8 1148,0 1399,5 1184,1 1756,7 1686,0  1269,8 1653,7 947,1 881,3 751,8
  Krav og kontanter 1000 NOK  546,4 1208,8  1184,6 1234,7 828,7 843,8 2335,5 786,8  580,7 1253,3 1074,9 2992,5 1496,3
  Eiendeler i alt 1000 NOK  4113,5 4981,0  4972,0 5132,2 5006,7 5224,0 6376,7 5464,0  4252,6 5962,1 4365,3 6051,8 4875,0
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  340,3 65,3  182,9 136,0 169,6 220,4 455,9 149,1  137,7 296,1 115,7 375,9 254,6
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  1944,8 515,3  779,2 745,6 2517,1 2075,4 953,2 2733,6  1608,2 1896,5 1488,2 1026,6 1334,8
  Egenkapital 1000 NOK  1828,4 4400,4  4009,9 4250,6 2320,1 2928,1 4967,7 2581,3  2506,7 3769,4 2761,4 4649,3 3285,6