Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2021
Hovedtabell 17a, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Østlandet
  

 

   Flatbygder  Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  300-500  >500  Alle  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    9 11  20 10 8 16 35
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  2144,5 4888,7  3653,8 2138,6 2234,8 4304,9 3117,7
  Planteprodukter 1000 NOK  120,6 239,0  185,7 17,7 27,0 103,6 58,6
  Husdyrprodukter 1000 NOK  1362,9 3515,9  2547,0 1389,4 1341,5 2812,4 2005,7
  Tilskudd 1000 NOK  603,3 1062,6  855,9 715,5 835,1 1314,7 1007,7
  Andre inntekter 1000 NOK  57,6 71,2  65,1 15,9 31,2 74,2 45,7
Variable kostnader i alt 1000 NOK  758,2 1643,4  1245,1 720,8 671,4 1436,4 1025,8
  Såvarer 1000 NOK  25,6 53,5  41,0 12,1 13,8 41,5 25,6
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  70,8 117,7  96,6 57,9 75,8 170,1 112,1
  Plantevernmidler 1000 NOK  8,8 19,4  14,6 2,4 1,7 10,7 6,0
  Konserveringsmidler 1000 NOK  3,2 20,6  12,7 11,1 12,6 29,5 19,7
  Fôrmidler 1000 NOK  412,1 1096,5  788,5 491,5 349,8 829,8 606,7
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  73,8 164,2  123,5 75,0 79,7 136,4 102,6
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  88,3 25,2  53,6 11,6 66,5 97,7 63,1
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  75,6 146,3  114,5 59,3 71,7 120,8 89,9
Faste kostnader, registrerte:           
  Leid arbeid 1000 NOK  134,4 378,7  268,7 139,5 113,4 337,5 220,3
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  59,9 88,3  75,5 36,8 54,7 100,6 69,6
  Traktor 1000 NOK  30,0 65,6  49,6 32,7 28,1 57,2 42,0
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  89,1 173,3  135,4 91,3 44,5 157,2 108,5
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  11,7 11,4  11,5 11,3 9,1 17,4 13,4
  Drivstoff 1000 NOK  43,8 115,5  83,2 31,6 58,5 118,8 77,1
  Maskinleie 1000 NOK  88,6 317,1  214,3 113,5 123,8 200,3 152,3
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  46,3 209,1  135,8 57,9 34,9 138,9 88,0
  Andre faste kostnader 1000 NOK  169,4 293,4  237,6 190,4 183,3 258,2 217,0
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  1431,4 3295,7  2456,7 1425,8 1321,7 2822,5 2014,0
Resultat før avskrivning 1000 NOK  713,1 1593,0  1197,1 712,8 913,0 1482,4 1103,7
Avskrivninger:           
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  64,8 119,1  94,7 61,7 58,3 140,5 95,8
  Traktor 1000 NOK  36,8 63,8  51,6 54,8 29,6 83,9 61,5
  Driftsbygninger 1000 NOK  127,1 365,6  258,3 165,6 131,0 324,0 226,9
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  2,1 4,8  3,6 2,7 0,3 7,4 4,3
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  79,4 209,9  151,2 97,7 90,9 201,0 141,5
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  482,3 1039,7  788,9 427,9 693,8 926,6 715,3
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  32,7 16,1  23,6 11,5 19,7 21,5 17,7
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  71,5 114,0  94,9 483,3 54,9 89,7 191,8
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  9,4 -31,9  -13,3 26,1  -1,6 6,7
+Aksjeutbytte 1000 NOK  9,2 207,4  118,2 16,5 111,5 77,7 65,5
+Lønnsinntekter 1000 NOK  414,6 381,0  396,2 474,4 499,2 411,9 438,0
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  34,4 140,0  92,5 3,1 29,9 79,5 44,1
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK      16,4   4,7
+Renteinntekter 1000 NOK  4,1 10,5  7,6 3,8 4,0 8,7 9,5
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  78,1 243,0  168,8 118,1 105,9 166,0 133,8
=Nettoinntekt 1000 NOK  980,2 1633,7  1339,6 1344,7 1307,1 1447,9 1359,4
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  546,6 479,2  509,6 570,4 612,3 736,3 653,6
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  1327,2 2841,4  2160,0 1620,2 1358,2 1929,3 1946,9
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  61,4 -194,7  -79,4 -173,5 22,7 -178,4 -125,8
Balanse pr 31/12:           
  Jordbruk 1000 NOK  3977,2 10596,7  7617,9 4941,7 4573,4 10138,7 7143,4
  Skogbruk 1000 NOK  487,0 128,6  289,8 222,4 623,0 541,1 453,9
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  510,2 1766,0  1200,9 617,2 633,9 1004,8 877,5
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  885,5 1850,2  1416,1 1723,4 1058,4 1211,8 1297,8
  Krav og kontanter 1000 NOK  1093,3 2487,7  1860,2 1661,9 858,0 2048,6 1802,9
  Eiendeler i alt 1000 NOK  6953,2 16829,2  12385,0 9166,6 7746,8 14944,9 11575,5
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  408,0 1370,4  937,3 549,2 361,2 1393,6 877,6
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  2776,2 8315,8  5823,0 3563,6 2594,4 4954,8 3876,3
  Egenkapital 1000 NOK  3768,9 7143,0  5624,6 5053,8 4791,1 8596,5 6821,6