Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2012
Hovedtabell 17a, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Østlandet
  

 

   Flatbygder  Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  200-300  300-500  >500  Alle  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    7 11  7 25 10 11 17 7  47
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  1196,8 1929,5  2815,8 1972,5 1045,1 1209,2 1699,9 2869,3  1576,4
  Planteprodukter 1000 NOK  51,6 35,6  130,9 66,8 7,7 10,7 27,3 102,9  29,5
  Husdyrprodukter 1000 NOK  708,5 1343,9  1761,3 1282,8 579,3 729,5 1050,7 1879,0  970,2
  Tilskudd 1000 NOK  408,0 516,6  846,4 578,5 454,9 450,6 590,0 796,7  546,4
  Andre inntekter 1000 NOK  28,7 33,4  77,2 44,3 3,1 18,4 32,0 90,7  30,3
Variable kostnader i alt 1000 NOK  370,4 696,4  778,4 628,1 290,3 381,6 513,6 929,9  483,5
  Såvarer 1000 NOK  13,5 20,3  44,9 25,3 3,6 6,4 11,1 37,6  12,0
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  41,9 48,9  63,1 50,9 28,7 33,7 55,3 150,1  56,9
  Plantevernmidler 1000 NOK  5,7 2,5  0,7 2,9 0,6 1,7 1,4 9,9  2,5
  Konserveringsmidler 1000 NOK  4,3 5,9  25,7 11,0 3,4 4,5 12,1 23,0  9,7
  Fôrmidler 1000 NOK  205,2 358,2  450,3 341,2 167,5 227,6 293,6 549,8  283,0
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  33,4 58,9  111,9 66,6 40,1 45,4 51,0 70,5  48,7
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  30,2 151,1  18,7 80,2 19,3 24,7 36,7 34,6  28,3
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  36,1 50,6  63,0 50,0 27,2 37,7 52,4 54,4  42,4
Faste kostnader, registrerte:              
  Leid arbeid 1000 NOK  89,0 175,2  375,6 207,2 115,9 90,7 127,5 233,3  128,9
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  25,7 57,1  55,7 47,9 27,7 32,3 42,5 69,7  40,2
  Traktor 1000 NOK  12,4 20,2  30,2 20,8 18,5 28,9 26,8 21,7  23,8
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  32,0 45,4  88,3 53,7 41,6 41,1 55,6 47,0  45,9
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  24,7 11,2  24,0 18,5 6,3 10,5 14,8 38,8  15,0
  Drivstoff 1000 NOK  25,2 40,2  71,7 44,8 18,9 29,8 50,0 88,8  42,9
  Maskinleie 1000 NOK  51,9 108,7  122,5 96,7 28,8 39,4 38,5 130,1  48,9
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  33,6 56,4  102,1 62,8 12,2 9,4 16,7 73,7  21,8
  Andre faste kostnader 1000 NOK  102,8 114,1  189,3 132,0 91,7 103,6 125,8 155,0  114,9
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  767,5 1324,9  1837,7 1312,4 651,9 767,3 1011,9 1788,1  965,7
Resultat før avskrivning 1000 NOK  429,2 604,6  978,1 660,1 393,2 441,9 688,1 1081,3  610,6
Avskrivninger:              
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  11,9 43,1  59,7 39,0 17,1 27,6 36,4 67,8  34,6
  Traktor 1000 NOK  20,6 27,8  47,3 31,2 19,5 25,8 31,7 56,9  31,2
  Driftsbygninger 1000 NOK  35,4 83,1  196,8 101,6 41,2 43,9 78,4 164,3  72,2
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  2,1 1,4  4,7 2,5 1,8 1,0 0,5 3,4  1,3
Kalkulert rente 3,0 % 1000 NOK  38,1 95,1  188,2 105,2 44,8 56,8 84,7 187,5  82,3
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  359,3 449,2  669,6 485,7 313,5 343,6 541,0 788,9  471,4
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  -2,9 4,9  50,2 15,4 8,7 26,7 3,1 73,9  20,2
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  50,3 29,9  98,7 54,9 95,0 12,3 36,6 62,1  45,8
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  -6,4 8,8  49,2 15,9 2,4 39,6 55,8 0,5  30,1
+Aksjeutbytte 1000 NOK  48,7 6,1  21,2 22,2 5,2 6,8 9,9 16,0  8,8
+Lønnsinntekter 1000 NOK  235,9 261,3  388,7 289,9 318,1 391,4 253,1 269,3  299,1
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  3,2 8,2  104,8 33,9 70,7 10,3 23,4 29,7  30,3
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  1,3 4,1  9,0 4,7 6,2 0,3 5,5 5,1  4,1
+Renteinntekter 1000 NOK  17,4 11,9  39,1 21,1 21,1 17,8 20,2 9,7  20,1
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  45,8 128,4  124,2 104,1 46,7 82,7 66,2 175,6  79,4
=Nettoinntekt 1000 NOK  660,9 656,1  1306,4 839,5 794,1 766,2 882,4 1079,5  850,7
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  173,9 149,5  450,2 240,5 274,3 86,5 294,6 404,0  254,3
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  1725,0 502,3  2127,6 1299,8 1002,9 752,0 1081,4 526,0  956,4
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  1,0 -16,4  -229,1 -71,1 5,7 -80,0 -36,9 44,3  -25,2
Balanse pr 31/12:              
  Jordbruk 1000 NOK  1271,8 3318,3  6489,1 3633,1 1514,9 1901,9 2990,8 6440,1  2838,1
  Skogbruk 1000 NOK  98,6 235,0  442,0 254,8 96,0 108,9 242,7 1070,2  293,4
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  1389,5 144,2  840,1 687,7 233,2 480,6 248,9 272,6  308,9
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  573,8 705,7  692,4 665,0 777,4 862,9 792,2 834,3  792,1
  Krav og kontanter 1000 NOK  851,4 693,9  1900,1 1075,7 945,6 824,2 987,2 607,4  926,5
  Eiendeler i alt 1000 NOK  4185,0 5097,1  10363,7 6316,4 3567,0 4178,6 5261,8 9224,6  5159,1
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  238,4 548,4  780,6 526,6 156,1 264,7 289,7 734,1  316,2
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  714,3 2339,7  3201,4 2125,9 684,3 1519,7 1173,3 3794,6  1493,9
  Egenkapital 1000 NOK  3232,3 2209,1  6381,7 3663,9 2726,5 2394,2 3798,8 4695,9  3349,0

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015