Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2018
Hovedtabell 17a, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Østlandet
  

 

   Flatbygder  Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  300-500  >500  Alle  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    12 11  25 6 15 13 38
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  2154,3 4012,7  2972,2 1538,1 2123,7 3805,5 2513,0
  Planteprodukter 1000 NOK  57,8 75,8  63,6 11,6 26,3 58,9 32,6
  Husdyrprodukter 1000 NOK  1212,6 2600,9  1845,3 938,1 1291,6 2368,1 1544,2
  Tilskudd 1000 NOK  825,6 1268,0  1004,7 551,9 745,0 1317,5 885,4
  Andre inntekter 1000 NOK  58,3 68,0  58,5 36,6 60,8 61,0 50,8
Variable kostnader i alt 1000 NOK  786,1 1501,9  1112,6 470,7 726,0 1256,2 834,5
  Såvarer 1000 NOK  26,3 55,6  39,3 4,4 16,4 31,6 19,0
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  69,6 116,9  86,7 41,2 79,7 145,1 89,9
  Plantevernmidler 1000 NOK  3,6 3,7  3,4 0,5 0,3 3,0 1,2
  Konserveringsmidler 1000 NOK  10,3 14,5  11,3 4,1 12,8 14,0 10,9
  Fôrmidler 1000 NOK  466,4 939,2  692,4 301,2 402,0 770,0 497,2
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  64,0 139,0  96,0 58,7 76,0 128,5 88,7
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  66,9 123,8  93,9 26,6 70,5 55,2 52,9
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  78,9 109,2  89,6 34,2 68,3 108,9 74,6
Faste kostnader, registrerte:           
  Leid arbeid 1000 NOK  128,3 388,5  254,3 101,8 131,6 295,7 180,7
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  41,8 92,4  62,2 38,1 53,8 66,9 52,0
  Traktor 1000 NOK  30,3 66,9  46,3 22,3 34,4 45,2 34,9
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  72,9 122,8  91,8 55,2 69,7 151,4 90,8
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  10,7 15,6  12,3 9,6 12,8 16,1 12,5
  Drivstoff 1000 NOK  49,5 102,4  72,7 26,0 76,1 92,0 69,4
  Maskinleie 1000 NOK  142,5 201,5  174,7 35,8 116,3 111,0 90,9
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  43,7 106,8  69,9 23,3 35,3 113,8 59,1
  Andre faste kostnader 1000 NOK  140,4 274,2  200,3 128,1 164,4 227,2 179,7
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  1446,3 2872,9  2097,1 911,0 1420,3 2375,6 1604,5
Resultat før avskrivning 1000 NOK  708,1 1139,7  875,1 627,1 703,4 1429,8 908,5
Avskrivninger:           
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  63,4 95,4  74,6 64,5 54,2 85,6 65,0
  Traktor 1000 NOK  40,8 61,7  47,4 56,0 46,5 65,7 53,2
  Driftsbygninger 1000 NOK  102,9 302,5  186,2 77,1 121,7 317,1 176,2
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  3,2 3,7  3,2 1,8 1,1 2,7 2,0
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  74,8 170,3  114,4 60,8 82,3 176,8 107,0
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  497,7 676,5  563,8 427,7 479,8 958,7 612,1
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  21,3 20,6  18,5 14,4 116,9 22,9 60,6
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  83,8 90,5  80,6 21,0 64,9 95,3 62,7
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  -0,1 15,3  3,0 4,4 78,4 1,1 32,0
+Aksjeutbytte 1000 NOK  20,5 23,0  20,8 11,2 17,3 15,5 15,2
+Lønnsinntekter 1000 NOK  371,2 477,0  424,0 475,4 341,4 262,6 357,0
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  13,0 115,1  59,9 0,3 51,0 43,7 46,1
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK   2,8  1,2 5,0 2,5 5,1 5,0
+Renteinntekter 1000 NOK  5,3 20,9  11,8 16,4 8,0 15,2 13,0
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  90,8 229,6  155,4 59,6 106,2 204,6 130,6
=Nettoinntekt 1000 NOK  921,9 1212,0  1028,2 916,3 1054,0 1215,3 1073,0
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  220,2 248,4  241,1 230,5 443,9 1290,0 646,2
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  901,6 2849,7  1716,5 1310,9 1076,8 1519,7 1371,1
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -68,4 -314,8  -174,7 39,6 188,9 168,7 135,6
Balanse pr 31/12:           
  Jordbruk 1000 NOK  3789,1 8719,7  5832,1 3130,9 4302,9 9276,9 5594,6
  Skogbruk 1000 NOK  346,5 141,5  261,1 174,2 200,4 503,4 288,0
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  482,3 1355,1  956,0 244,8 557,9 548,9 540,0
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  929,2 2054,1  1392,4 1877,2 1211,6 1565,2 1402,4
  Krav og kontanter 1000 NOK  808,7 2392,4  1491,6 1191,5 1107,1 1779,2 1400,7
  Eiendeler i alt 1000 NOK  6355,7 14662,8  9933,2 6618,5 7379,9 13673,8 9225,7
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  393,9 1171,5  752,1 144,5 619,8 975,7 630,8
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  2559,2 6985,6  4610,8 1150,4 3108,8 5557,5 3489,5
  Egenkapital 1000 NOK  3402,6 6505,7  4570,2 5323,6 3651,3 7140,6 5105,3