Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2018
Hovedtabell 17e, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med korn og svinehold

 

Landsdeler  Østlandet  T.lag  Alle
  

 

 

 

 

 

   Flatbygder  Flatb.   
  

 

 

 

   
Størrelsesgrupper  daa  Alle  Alle  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    15 9  5 5 13 6 29
Brukers alder år  54 52  57 49 52 55 53
Jordbruksareal daa  452 417  152 264 380 829 414
  Leid daa  218 153  11 38 147 482 174
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  4913,4 4433,3  5054,9 4351,0 5490,3 5136,9 5145,7
  Varelager 1000 NOK  282,8 373,0  110,4 270,3 410,5 456,3 344,1
  Buskap 1000 NOK  334,2 478,6  583,8 285,9 482,6 284,1 425,1
  Maskiner og redskap 1000 NOK  369,6 356,7  275,8 274,3 505,1 484,5 421,5
  Skurtresker 1000 NOK  134,1 231,9  87,7 91,0 83,6 447,6 160,9
  Traktor 1000 NOK  162,3 440,9  175,1 98,6 417,0 326,3 301,7
  Driftsbygninger 1000 NOK  2915,3 2105,3  3555,0 2793,5 3029,5 2170,3 2901,6
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  715,0 446,9  267,2 537,3 562,1 967,7 590,9
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3003 2744  2609 3024 3022 3008 2948
  Familien timer  2192 2156  1960 2028 2202 2445 2181
Arealbruk:           
  Bygg daa  149,4 392,1  107,8 171,2 221,5 376,2 225,2
  Havre daa  66,5 13,4  15,0 9,0 48,2 85,0 43,3
  Hvete daa  150,0   16,4 59,0 56,5 214,3 82,7
  Poteter daa  3,3    10,0 7,5  5,1
  Annet daa  68,9 11,6  13,2 14,8 36,3 139,7 50,0
Avlinger pr daa:           
  Bygg kg  333 434  339 306 425 403 395
  Havre kg  248 108  304  220 247 228
  Hvete kg  286   603 287 263 286 290
  Poteter kg  2529    2529 2653  2611
  I alt FEm  289 415  354 284 335 338 332
Avlsgriser (gj.sn.) stk  37,2 52,2  68,3 51,5 47,4 30,3 48,2
Smågriskull stk  116 90  109 160 94 100 109
Salgbare smågriser stk  1338 1038  1344 1872 1084 1150 1278
Omsatt slaktesvin stk  823 1123  1147 619 1121 722 956
Innkjøp av svin 1000 NOK  424,4 454,7  479,0 181,9 542,2 309,8 421,1
Priser:           
  Bygg NOK/kg  2,96 2,63  2,57 3,26 2,71 2,67 2,74
  Havre NOK/kg  2,80 2,14  3,16 3,29 2,65 2,52 2,74
  Hvete NOK/kg  3,04   4,03 2,86 3,01 2,95 3,04
  Slaktesvin NOK/kg  25,49 26,32  25,53 26,69 26,00 26,01 25,98
  Smågris, salg NOK/stk  901 870  879 915 857 932 894
Variable kostnader NOK/daa  4175 4960  14666 6282 5656 2090 4820
Produksjonsinntekt bygg 1000 NOK  164,5 436,2  98,1 169,1 242,5 446,7 247,2
Produksjonsinntekt havre 1000 NOK  52,1 3,1  24,6 13,5 28,1 52,9 30,1
Produksjonsinntekt hvete 1000 NOK  133,8   39,9 67,1 40,2 183,7 74,5
Produksjonsinntekt oljefrø og erter 1000 NOK  38,8 2,0    18,2 60,6 20,7
Produksjonsinntekt smågris 1000 NOK  885,7 195,4  434,9 1184,3 409,5 676,2 602,6
Produksjonsinntekt slaktesvin 1000 NOK  1563,8 2249,9  2299,8 1233,3 2189,5 1365,5 1873,2
Produksjonsinntekt avlsgriser 1000 NOK  122,5 192,7  598,2 108,7 116,9 245,4 225,0
Annet husdyrhold 1000 NOK   0,4    0,3  0,1
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,8 0,7  1,0 1,1 0,9 0,6 0,8
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  3,3 3,3  9,5 5,8 3,5 2,4 3,7
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 173,3 314,1  468,1 307,6 187,8 286,7 273,4
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 116,5 300,7  460,8 310,7 126,4 267,0 241,6
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  94,5 306,4  411,8 287,9 117,2 247,6 220,7
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 205,0 356,5  507,7 336,1 224,6 323,9 309,3