Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2014
Hovedtabell 17e, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med korn og svinehold

 

Landsdeler  Østlandet  T.lag  Alle
  

 

 

 

 

 

   Flatbygder  Flatb.   
  

 

 

 

   
Størrelsesgrupper  daa  200-300  Alle  Alle  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    7 19  9 6 9 10 7 32
Brukers alder år  49 51  49 53 49 50 49 50
Jordbruksareal daa  257 452  397 160 261 402 818 408
  Leid daa  31 218  173 15 53 166 521 184
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  4608,0 4888,0  4227,0 3529,5 4137,9 5709,3 4877,8 4676,7
  Varelager 1000 NOK  233,2 303,3  266,0 113,5 224,4 237,0 497,7 267,3
  Buskap 1000 NOK  438,0 368,4  517,8 473,3 400,0 493,0 337,9 429,2
  Maskiner og redskap 1000 NOK  178,8 277,3  285,9 134,6 168,9 330,9 414,2 266,7
  Skurtresker 1000 NOK  34,5 106,7  150,6 87,2 27,3 91,3 243,4 105,8
  Traktor 1000 NOK  144,1 163,6  300,3 141,2 158,8 210,5 272,2 196,5
  Driftsbygninger 1000 NOK  2747,8 2838,4  2373,4 2373,3 2471,5 3693,6 2283,2 2793,8
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  831,5 830,3  333,1 206,3 687,1 653,0 829,1 617,4
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  2672 2785  2917 2610 2727 3069 3056 2884
  Familien timer  1777 2096  2327 2079 1943 2417 2417 2220
Arealbruk:            
  Bygg daa  100,1 87,4  373,2 100,5 135,7 210,4 220,9 171,1
  Havre daa  44,0 62,1  13,3 3,7 34,2 42,5 108,0 47,2
  Hvete daa  67,0 195,7   27,2 52,1 98,6 300,1 116,2
  Poteter daa  1,4 0,5    1,1   0,3
  Annet daa  40,9 102,5  10,2 28,5 35,3 45,2 188,7 70,7
Avlinger pr daa:            
  Bygg kg  428 459  420 322 419 472 386 419
  Havre kg  456 412  334 342 456 429 381 409
  Hvete kg  503 485   729 503 489 460 485
  Poteter kg  2500 2500    2500   2500
  I alt FEm  403 415  400 370 398 434 385 401
Avlsgriser (gj.sn.) stk  44,6 38,2  61,2 43,5 41,7 65,4 34,8 47,9
Smågriskull stk  138 98  104 90 120 134 49 103
Salgbare smågriser stk  1602 1256  1114 1005 1393 1505 865 1240
Omsatt slaktesvin stk  479 565  901 1087 530 651 600 688
Innkjøp av svin 1000 NOK  105,3 294,1  142,4 374,3 98,2 175,6 388,2 237,6
Priser:            
  Bygg NOK/kg  2,66 2,61  2,37 2,63 2,58 2,35 2,51 2,47
  Havre NOK/kg  2,52 2,28  2,26 2,24 2,52 2,31 2,10 2,27
  Hvete NOK/kg  2,67 2,80   3,60 2,67 2,80 2,69 2,80
  Slaktesvin NOK/kg  25,74 25,35  25,73 25,24 25,56 25,42 25,95 25,49
  Smågris, salg NOK/stk  1012 949  903 1024 1012 903 906 950
Variable kostnader NOK/daa  4681 3265  4065 11224 4555 3938 2011 3740
Produksjonsinntekt bygg 1000 NOK  114,9 103,6  361,9 79,5 145,7 227,2 210,1 172,9
Produksjonsinntekt havre 1000 NOK  50,6 58,8  7,8 2,8 39,4 42,6 84,5 43,4
Produksjonsinntekt hvete 1000 NOK  92,0 273,0   71,2 71,6 136,8 392,5 162,1
Produksjonsinntekt oljefrø og erter 1000 NOK  9,9 48,2    7,7 11,7 104,1 28,6
Produksjonsinntekt smågris 1000 NOK  1120,3 901,1  185,5 247,3 877,6 812,9 553,2 668,2
Produksjonsinntekt slaktesvin 1000 NOK  1060,4 1139,6  1799,7 2173,1 1126,2 1267,5 1175,7 1377,5
Produksjonsinntekt avlsgriser 1000 NOK  72,8 80,8  195,5 123,6 63,4 111,4 221,7 124,3
Annet husdyrhold 1000 NOK  -0,3 2,7    -0,2  7,6 1,6
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,8 0,6  0,6 0,8 0,8 0,7 0,4 0,6
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  6,3 3,4  3,3 7,0 5,5 3,5 2,0 3,5
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 453,0 309,0  298,3 409,8 395,1 219,7 282,2 314,4
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 494,9 303,6  290,9 413,6 415,4 190,6 269,3 308,4
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  476,5 280,8  289,3 374,4 401,6 184,9 247,0 289,1
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 498,5 349,1  341,6 458,0 437,7 255,5 320,8 354,8

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015