Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1998
Hovedtabell 17e, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med korn og svinehold

 

Landsdeler  Østlandet  Trøndelag  Alle
  

 

 

 

 

 

   Flatbygder  Flatbygder   
  

 

 

 

  
Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  Alle  200-300  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    8 8 11 29 6 11 11 14 14 42
Brukers alder år  51 47 49 50 50 53 53 49 49 50
Jordbruksareal daa  138 255 358 292 247 231 142 252 347 272
  Leid daa  6 33 65 51 48 40 18 39 55 47
Eiendeler i jordbruket NOK  1268796 1710852 1910332 1670022 1197001 1144254 1185747 1490630 1922413 1538203
  Varelager NOK  97718 134742 236819 179762 123527 98015 84526 129936 209773 153424
  Buskap NOK  238108 318779 198884 244777 243539 269112 257455 286533 209852 246345
  Maskiner og redskap NOK  48156 92454 115513 85129 61008 63349 54772 78977 115409 80891
  Skurtresker NOK  3545 47506 52477 52606 9833 31583 17857 31360 54114 46047
  Traktor NOK  41471 89123 88335 77079 70832 75318 63168 81284 78294 74995
  Driftsbygninger NOK  674992 722311 900692 757183 572561 491305 571324 658132 948817 707041
  Jord, veg, osv. NOK  164807 305938 317613 273486 115702 115571 136645 224408 306155 229460
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  2553 3310 2771 2868 2495 2862 2730 2960 2803 2827
  Familien timer  1978 2503 2355 2299 2018 2319 2134 2295 2367 2281
Arealbruk:             
  Bygg daa  68,4 144,2 133,2 125,0 194,0 185,2 83,9 165,6 149,0 139,9
  Havre daa  18,0 47,3 96,5 66,5 22,8 22,5 18,6 36,8 86,3 54,1
  Hvete daa  42,6 37,9 102,9 79,9   31,0 21,6 84,0 56,2
  Poteter daa  1,4 0,3 0,1 0,5   1,0 0,1 0,1 0,3
  Annet daa  7,8 25,3 25,3 19,7 30,2 23,7 7,9 27,4 27,4 21,0
Avlinger pr daa:             
  Bygg kg  459 396 506 452 388 344 402 392 445 414
  Havre kg  547 464 490 492 380 392 488 442 485 479
  Hvete kg  620 479 573 562   620 479 565 557
  Poteter kg  2318 1000 2000 2107   2318 1000 2000 2107
  I alt FEm  496 379 494 461 393 346 440 385 458 433
Avlsgriser (gj.sn.) stk  24,8 37,6 23,1 26,8 28,3 30,1 27,6 33,6 23,9 27,2
Smågriskull stk  46 66 44 49 59 62 52 63 47 52
Salgbare smågriser stk  438 621 399 456 540 574 490 586 423 478
Omsatt slaktesvin stk  366 290 295 314 346 357 374 314 293 319
Innkjøp av svin NOK  60497 27353 93618 72976 28176 28401 48490 27705 84239 59151
  Bygg NOK/kg  1,97 1,95 1,94 1,94 1,92 1,92 1,95 1,94 1,93 1,93
  Havre NOK/kg  1,66 1,63 1,77 1,71 1,77 1,87 1,66 1,65 1,78 1,72
  Hvete NOK/kg  2,29 2,30 2,27 2,27   2,29 2,30 2,28 2,28
  Slaktesvin NOK/kg  22,71 22,85 21,76 22,32 21,46 21,55 22,52 22,19 21,63 22,07
  Smågris, salg NOK/stk  747 759 775 764 780 783 761 766 780 770
Variable kostnader NOK/daa  3621 1981 1460 1780 2092 2280 3552 2028 1501 1879
Produksjonsinntekt bygg NOK  59262 116873 127623 109121 147264 125523 66125 129898 125490 112235
Produksjonsinntekt havre NOK  16195 33583 84683 56135 15483 15331 14970 25826 74724 44537
Produksjonsinntekt hvete NOK  61917 42384 132509 102149   45031 24220 107989 71823
Produksjonsinntekt oljefrø NOK    4312 1635 6441 3513  2760 3388 2049
Produksjonsinntekt smågris NOK  61051 203544 136009 124745 140874 136349 88460 176686 120837 122477
Produksjonsinntekt slaktesvin NOK  677543 553166 451045 552171 584447 600438 674163 566572 454421 552377
Produksjonsinntekt avlsgriser NOK  66739 70462 84747 71093 67474 107485 64276 69181 134837 86563
Annet husdyrhold NOK   1704 3345 1739 3683 4549 2540 2553 2629 2392
Netto mekaniseringskostnader/daa NOK  506 394 372 374 278 333 538 345 365 366
Dekningsbidrag/daa NOK  3808 2573 1925 2213 2534 2724 3837 2557 1982 2330
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. NOK 218521 202788 232650 223257 280311 261958 227926 230861 237140 233378
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. NOK 226215 202725 237656 228898 296338 273041 235319 238091 243071 240327
Familiens arbeidsfortj. J NOK  183883 215865 227379 217806 269602 286157 214100 238895 237029 233008
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk NOK  174352 161688 181013 177602 250538 231341 188147 195163 187750 191543

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015