Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2007
Hovedtabell 17e, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med korn og svinehold

 

Landsdeler  Østlandet  T.lag  Alle
  

 

 

 

 

 

   Flatbygder  Flatb.   
  

 

 

 

   
Størrelsesgrupper  daa  300-500  >500  Alle  Alle  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    11 6  25 10 9 9 14 7  39
Brukers alder år  53 53  50 48 49 41 52 51  49
Jordbruksareal daa  374 892  443 286 150 249 371 850  378
  Leid daa  100 574  194 46 13 51 95 492  137
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  2859,5 4971,6  3201,8 3286,5 2501,6 3141,5 2836,4 4971,6  3212,8
  Varelager 1000 NOK  191,5 496,6  231,1 124,0 56,0 106,3 186,3 474,8  189,6
  Buskap 1000 NOK  355,9 385,2  354,6 426,0 361,6 408,9 364,8 395,6  379,8
  Maskiner og redskap 1000 NOK  144,1 348,9  183,6 105,8 57,0 170,6 129,3 347,8  161,3
  Skurtresker 1000 NOK  81,0 132,6  76,9 79,3 10,2 97,9 68,2 114,5  70,0
  Traktor 1000 NOK  125,1 241,2  171,2 105,3 152,8 121,8 130,1 215,9  148,8
  Driftsbygninger 1000 NOK  1575,4 2827,4  1791,9 2197,3 1708,6 1876,1 1588,7 2889,0  1916,1
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  386,5 539,7  392,5 248,9 155,4 359,9 369,1 533,9  347,3
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  2964 3497  2925 2964 2702 2803 3040 3519  2993
  Familien timer  2412 2805  2341 2375 2287 2040 2499 2819  2402
Arealbruk:              
  Bygg daa  127,7 83,7  102,6 258,6 119,9 132,1 172,5 133,7  144,1
  Havre daa  41,6 127,5  55,8 18,8 16,6 16,7 32,6 132,6  43,2
  Hvete daa  155,5 482,5  209,5  9,0 73,2 122,1 413,6  137,0
  Poteter daa     0,2  0,6     0,1
  Annet daa  49,6 198,2  74,6 8,1 3,6 27,3 43,6 170,3  53,4
Avlinger pr daa:              
  Bygg kg  382 438  402 333 318 377 365 386  362
  Havre kg  500 496  496 274 382 301 500 465  452
  Hvete kg  453 482  476  613 497 453 482  476
  Poteter kg     2000  2000     2000
  I alt FEm  404 430  421 313 342 374 386 418  393
Avlsgriser (gj.sn.) stk  40,6 24,7  36,8 50,7 42,4 63,8 41,3 33,8  45,4
Smågriskull stk  75 92  84 98 91 114 76 98  92
Salgbare smågriser stk  940 951  941 962 883 1177 928 975  984
Omsatt slaktesvin stk  686 849  657 688 706 309 659 884  629
Innkjøp av svin 1000 NOK  105,7 321,0  213,0 90,8 254,3 123,4 93,1 293,3  173,2
Priser:              
  Bygg NOK/kg  1,80 1,84  1,82 1,67 1,74 1,68 1,77 1,82  1,76
  Havre NOK/kg  1,58 1,63  1,64 1,70 2,04 1,56 1,59 1,64  1,65
  Hvete NOK/kg  2,08 2,07  2,08  2,56 2,00 2,08 2,07  2,08
  Slaktesvin NOK/kg  22,36 22,29  22,29 22,54 21,85 22,98 22,42 22,47  22,35
  Smågris, salg NOK/stk  801 860  843 814 883 854 801 853  847
Variable kostnader NOK/daa  2691 1566  2434 3237 6939 3351 2608 1619  2717
Produksjonsinntekt bygg 1000 NOK  94,0 53,4  75,0 136,1 67,3 87,2 109,9 80,3  89,5
Produksjonsinntekt havre 1000 NOK  34,4 103,8  46,4 10,9 12,9 8,1 28,9 100,8  33,3
Produksjonsinntekt hvete 1000 NOK  147,0 490,3  209,5  14,1 75,0 115,5 420,2  137,4
Produksjonsinntekt oljefrø 1000 NOK  19,4 48,3  20,1 -4,5  1,7 12,1 41,4  12,2
Produksjonsinntekt smågris 1000 NOK  271,2 385,1  406,2 197,9 332,2 722,3 246,3 358,7  396,1
Produksjonsinntekt slaktesvin 1000 NOK  1239,7 1560,0  1202,5 1211,9 1234,6 616,7 1196,2 1580,0  1140,2
Produksjonsinntekt avlsgriser 1000 NOK  107,5 88,1  87,1 144,9 69,4 153,1 143,7 98,7  120,6
Annet husdyrhold 1000 NOK   8,8  2,2   0,3  7,5  1,4
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,5 0,4  0,5 0,4 0,6 0,6 0,5 0,4  0,5
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  3,1 2,1  2,9 3,6 5,7 4,2 3,2 2,1  3,1
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 316,7 376,5  336,3 340,9 328,8 299,9 330,3 387,2  335,4
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 318,9 400,2  347,7 354,9 331,0 313,3 335,7 413,9  346,4
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  289,8 312,4  297,0 299,0 284,1 253,8 301,0 329,1  293,9
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 350,2 407,3  369,9 373,9 363,7 332,2 363,7 417,9  368,3

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015