Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2007
Hovedtabell 25. Investeringer og finansiering

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-   2007  2006

 

Årlige investeringer      
Skogkultur NOK 3114 4919 13268  20836 10281 7173
Veger NOK  1887 6250  14262 5258 1192
Annet NOK 2679 1247 25133  8567 10832 8276
 

 

I alt NOK 5793 8054 44651  43665 26371 16641
       
Investeringer pr daa NOK/daa 13 11 34  15 21 13
Investeringer pr m3 NOK/m3 70 41 127  68 85 72
Investeringer i % av resultat før kultur % 35 22 60  31 41 45
       
Investeringshyppighet      
Skogkultur % 41 44 63  79 56 47
Veger %  2 6  14 5 2
Teknisk utstyr % 4 4 6  14 6 6
Alle investeringer % 41 52 73  86 63 52
       
Balanse      
Omløpsmidler      
Balanse 1.1 NOK 1082 1854 5034  1452 2714 2680
Balanse 31.12 NOK 1033 1750 712  11938 3117 3048
Anleggsmidler      
Balanse 1.1 NOK 93074 162395 289819  860322 319146 307443
 

 

Nyanlegg NOK 2679 3135 31383  22829 16090 9468
Avskrivninger NOK 1168 1434 2657  6175 2654 2699
Tilskott/salg NOK 339  2012  4227 1498 1497
 

 

Balanse 31.12 NOK 94246 164096 316533  872749 331084 312715
       
Finansieringskilde      
Egen arbeidsinnsats % 38 22 6  13 11 18
Offentlige tilskott % 6 24 9  13 11 10
Skogavgiftsmidler % 19 46 30  47 36 32
Annen finansiering % 37 8 56  26 42 40
 

 

I alt % 100 100 100  100 100 100
       
Skogavgiftskonto      
Innestående skogavgift 1.1 NOK 8403 12814 22102  34466 19073 15303
 

 

Trukket skogavgift NOK 2006 6725 20687  43262 17187 7259
Offentlige tilskott beholdt på konto NOK 233 2001 2203  4519 2216 1195
 

 

Innbetalt i alt NOK 2238 8726 22890  47781 19403 8454
       
Utbetalt til veger NOK 951 3546 13233  20430 9394 4611
Utbetalt til skogkultur NOK       
Utbetalt til annet NOK 162 143 -47  194 92 784
 

 

Utbetalt i alt NOK 1113 3689 13186  20624 9486 5395
 

 

Innestående skogsavgift 31.12. NOK 9527 17851 31806  61623 28990 18362
       
Utbetalt tilskott til      
Veger NOK  74 1886  1577 941 349
Skogkultur NOK 357 1861 1465  4071 1865 1279
Driftsplan NOK   558  171 218 
 

 

I alt NOK 357 1935 3909  5819 3024 1628

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015