Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i skogbruket 2021
Hovedtabell 25. Investeringer og finansiering

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-   2021  2020

 

Årlige investeringer      
Skogkultur NOK 9764 6559 19264  37722 20730 31604
Veger NOK 22383  15694  22727 16753 15973
Annet NOK 4006 15607 2780  41666 17622 21341
 

 

I alt NOK 36153 22166 37738  102115 55104 68917
       
Investeringer pr daa NOK/daa 90 37 28  31 34 44
Investeringer pr m3 NOK/m3 196 109 80  124 117 126
Investeringer i % av resultat før kultur % 183 166 50  57 65 82
       
Investeringshyppighet      
Skogkultur % 38 39 59  91 61 66
Veger % 4  3  3 3 4
Teknisk utstyr % 4 11 3  9 7 7
Alle investeringer % 54 44 59  91 65 70
       
Balanse      
Omløpsmidler      
Balanse 1.1 NOK 5060 2776 1024  1965 2557 2866
Balanse 31.12 NOK 414 3042 2667  16994 6758 2457
Anleggsmidler      
Balanse 1.1 NOK 393039 380362 645162  1875618 931582 840473
 

 

Nyanlegg NOK 26389 15607 18474  64393 34375 37313
Avskrivninger NOK 1687 5002 5462  11307 6366 6008
Tilskott/salg NOK 10514 694 11159  9377 8634 3851
 

 

Balanse 31.12 NOK 407227 390273 647015  1919327 950957 867928
       
Finansieringskilde      
Egen arbeidsinnsats % 8 14 9  4 6 6
Offentlige tilskott % 39 29 22  19 23 23
Skogavgiftsmidler % 54 103 92  73 76 53
Annen finansiering % -1 -46 -24  5 -5 19
 

 

I alt % 100 100 100  100 100 100
       
Skogavgiftskonto      
Innestående skogavgift 1.1 NOK 40701 50640 86963  153179 91011 81388
 

 

Trukket skogavgift NOK 6370 17618 29471  67374 34116 39510
Offentlige tilskott beholdt på konto NOK 14119 2669 11813  17785 12658 8014
 

 

Innbetalt i alt NOK 20489 20287 41284  85160 46773 47525
       
Utbetalt til veger NOK 19377 22921 32873  73020 40775 36193
Utbetalt til skogkultur NOK       
Utbetalt til annet NOK 16  1957  1278 955 170
 

 

Utbetalt i alt NOK 19393 22921 34830  74298 41730 36363
 

 

Innestående skogsavgift 31.12. NOK 41797 48005 93417  164041 96054 92550
       
Utbetalt tilskott til      
Veger NOK 9653     2228 3519
Skogkultur NOK 4466 6411 8037  19051 10426 11933
Driftsplan NOK   413   115 174
 

 

I alt NOK 14119 6411 8450  19051 12769 15626