Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2001
Hovedtabell 25. Investeringer og finansiering

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-   2001  2000

 

Årlige investeringer      
Skogkultur NOK 2484 6625 4759  24954 8763 7344
Veger NOK  295 2211  2673 1237 4825
Annet NOK 1604 2211 4448  45310 11274 8705
 

 

I alt NOK 4088 9131 11418  72938 21275 20874
       
Investeringer pr daa NOK/daa 8 13 9  27 18 17
Investeringer pr m3 NOK/m3 39 48 70  100 79 96
Investeringer i % av resultat før kultur % 25 35 49  59 50 63
       
Investeringshyppighet      
Skogkultur % 49 67 55  88 64 62
Veger %  2 3  7 3 10
Teknisk utstyr % 6 7 12  10 9 9
Alle investeringer % 53 67 64  88 67 72
       
Balanse      
Omløpsmidler      
Balanse 1.1 NOK 630 853 2657  11533 3433 2477
Balanse 31.12 NOK 861 3312 3585  7442 3628 2381
Anleggsmidler      
Balanse 1.1 NOK 91288 122763 206041  521119 218008 204094
 

 

Nyanlegg NOK 1604 2506 6659  47983 12512 13530
Avskrivninger NOK 1852 3451 3975  8617 4246 4235
Tilskott/salg NOK 126 217 2365  2500 1254 1630
 

 

Balanse 31.12 NOK 90914 121601 206360  557984 225019 211759
       
Finansieringskilde      
Egen arbeidsinnsats % 16 33 15  8 13 11
Offentlige tilskott % 22 19 35  12 17 15
Skogavgiftsmidler % 30 40 52  25 31 34
Annen finansiering % 32 8 -2  55 40 40
 

 

I alt % 100 100 100  100 100 100
       
Skogavgiftskonto      
Innestående skogavgift 1.1 NOK 7950 13096 16808  25937 15473 16455
 

 

Trukket skogavgift NOK 2629 5009 6213  25413 8843 7339
Offentlige tilskott beholdt på konto NOK 21  899  292 316 376
 

 

Innbetalt i alt NOK 2649 5009 7112  25705 9159 7715
       
Utbetalt til veger NOK  658 1666  2490 1150 2162
Utbetalt til skogkultur NOK 1183 2875 3145  14910 4944 4741
Utbetalt til annet NOK 302 1219 2016  4585 1895 1693
 

 

Utbetalt i alt NOK 1486 4751 6828  21985 7989 8596
 

 

Innestående skogsavgift 31.12. NOK 9114 13353 17092  29657 16643 15574
       
Utbetalt tilskott til      
Veger NOK  133 1210  1006 578 825
Skogkultur NOK 780 1552 1464  6834 2395 2182
Driftsplan NOK 126 88 1283  736 562 163
 

 

I alt NOK 905 1773 3957  8575 3535 3171

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015