Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2001
Hovedtabell 17e, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med korn og svinehold

 

Landsdeler  Østlandet  T.lag  Alle
  

 

 

 

 

 

   Flatbygder  A.bygd  Flatb.   
  

 

 

 

 

 

  
Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  Alle  Alle  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    6 7  12 29 6 11 13 11  16 46
Produksjonsinntekter i alt NOK  1295975 1643349  1555203 1639148 1224050 1222141 1251404 1418430  1528718 1485286
  Planteprodukter NOK  125127 214038  340436 300626 91445 100369 99739 177340  290311 225454
  Husdyrprodukter NOK  1077898 1233188  1040120 1169223 1008687 939303 1024181 1055072  1059601 1093303
  Tilskudd NOK  87604 186174  158428 157813 114389 170418 117382 174663  165278 155163
  Andre inntekter NOK  5347 9949  16220 11486 9529 12051 10103 11356  13528 11366
Variable kostnader i alt NOK  817567 771270  847032 892810 616173 627520 717145 677145  822945 793288
  Såvarer NOK  18068 23359  32806 30975 11259 7092 12820 18437  26772 22692
  Handelsgjødsel og kalk NOK  18259 21623  41273 36165 12989 15336 15409 19646  35716 28161
  Plantevernmidler NOK  11989 12454  19621 17083 7423 8339 8875 11613  17303 13732
  Konserveringsmidler NOK      567  181 153    401
  Fôrmidler NOK  447029 556696  455146 517860 449130 514666 491682 498765  486605 508131
  Diverse til husdyrholdet NOK  34716 50005  32365 36124 50203 36626 38267 42584  37712 38080
  Innkjøp av dyr NOK  268452 84540  249080 235402 64780 23584 128285 68205  199121 162495
  Andre forbruksartikler NOK  19055 22592  16742 18635 20390 21696 21653 17895  19717 19596
Faste kostnader, registrerte:               
  Leid arbeid NOK  47538 97020  64958 71438 69477 67220 55000 92915  59971 70174
  Maskiner og redskaper NOK  14923 33231  39048 34944 22879 13683 14559 30786  32728 28286
  Traktor NOK  5368 21914  14796 14481 16566 6638 7414 16626  13994 12877
  Driftsbygninger NOK  20093 25699  19659 21712 18482 20276 22758 21901  20179 20947
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  4914 16585  11058 14074 2774 9461 4861 13651  11461 11497
  Drivstoff NOK  8360 21856  22638 22440 14026 10809 9353 18521  20986 18562
  Maskinleie NOK  11424 28542  15889 17430 9463 10441 9547 20921  16619 14719
  Jordleie NOK  2475 9847  23288 18560 4683 5541 3575 6266  20898 13636
  Andre faste kostnader NOK  83127 95601  92410 92179 86275 80129 79104 91216  92394 88528
Registrerte kostnader i alt NOK  1015789 1121566  1150775 1200069 860797 851720 923316 989949  1112176 1072515
Resultat før avskrivning NOK  280186 521783  404428 439079 363253 370421 328088 428481  416542 412771
Avskrivninger:               
  Maskiner og redskaper NOK  15774 24445  37564 32364 18707 12931 12774 23018  34016 25935
  Traktor NOK  10692 16892  16571 17163 18106 19702 14066 21718  17325 17893
  Driftsbygninger NOK  49139 83708  61802 59864 60615 48415 49067 70323  63194 57224
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  3760 1992  1130 1794 1564 2706 2541 1977  1911 1982
Kalkulert rente 7,0 % NOK  92153 210692  145526 150448 147743 106987 94352 177092  152612 139702
  Driftsoverskudd jordbruk NOK  200821 394746  287361 327894 264260 286668 249639 311446  300097 309736
+Driftsoverskudd skogbruk NOK  -9378 -307  32427 23591 81544 2797 -5017 30138  23594 26177
+Driftsoverskudd tilleggsnæring NOK  13283 26097  15439 33751 27229 10917 9834 32195  15602 27440
+Driftsoverskudd annen næring NOK  11767   5711 4798 15591  5431 8504  4283 5058
+Aksjeutbytte NOK  6274 739  1573 -1542 1104 1661 3604 1118  1301 -431
+Lønnsinntekter NOK  214078 201029  190257 199110 160044 140783 161850 218424  176019 180067
+Pensjoner/sykepenger NOK  32548 30830  18514 24026 31142 36320 34965 27243  23822 27894
+Familiens arbeid på nyanlegg NOK   3371  21346 9647 3278 596 504 2145  16010 6652
+Renteinntekter NOK  23621 8167  8625 14290 10288 15655 18464 10707  10053 14095
-Gjeldsrenter og kår NOK  79299 228347  94177 122663 69092 74942 73640 172197  96067 104264
=Nettoinntekt NOK  413715 436325  487078 512901 525387 420455 405634 469723  474714 492423
Endring i egenkapital (sparing) NOK  122801 -83190  76225 95162 109924 37936 48558 -3129  60770 83403
  Arbeidskapital pr 31/12 NOK  575727 -179339  270008 285641 268934 404528 447593 17101  308912 311891
  Endring i arbeidskapital NOK  37989 -112471  -184994 -73430 -24435 -2288 -9063 -67052  -135210 -50027
Balanse pr 31/12:               
  Jordbruk NOK  1317663 3044230  2271167 2252902 2108500 1521792 1349153 2537506  2328201 2059236
  Skogbruk NOK  123748 113855  73036 118136 616313 31936 79218 337234  78174 162502
  Annen næring + tilleggsnæring NOK  233705 130382  144430 193745 111202 89974 144793 146814  132874 158164
  Hovedbygning og privat NOK  518320 808528  388698 537478 547308 480177 512629 731441  408012 525057
  Krav og kontanter NOK  450625 153453  316479 330287 317228 304648 354064 223407  318424 322453
  Eiendeler i alt NOK  2644061 4250447  3193810 3432547 3700550 2428526 2439857 3976402  3265686 3227412
  Kortsiktig gjeld NOK  286924 720639  537453 545612 250685 252171 249646 549884  481121 436972
  Langsiktig gjeld NOK  680652 2234429  1117289 1264710 970777 853239 718759 1728150  1195155 1127976
  Egenkapital NOK  1676485 1295380  1539068 1622225 2479088 1323117 1471452 1698368  1589410 1662464

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015