Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2001
Hovedtabell 17a, del 10. Drift og driftsresultat på bruk med mjølk og
mjølk/storfeslakt

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  50-100  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    23 178  154 70 430
Produksjonsinntekter i alt NOK  369584 611255  792615 1023237 735271
  Planteprodukter NOK  5186 6990  16874 34246 15526
  Husdyrprodukter NOK  186436 332003  443982 578745 406832
  Tilskudd NOK  175715 264674  323282 398071 303914
  Andre inntekter NOK  2247 7588  8478 12175 9000
Variable kostnader i alt NOK  105896 173008  233341 310124 214597
  Såvarer NOK  1351 2857  5386 8832 4944
  Handelsgjødsel og kalk NOK  8230 17392  25651 33869 22689
  Plantevernmidler NOK  327 859  1519 2118 1280
  Konserveringsmidler NOK  3074 5703  7510 8487 6621
  Fôrmidler NOK  70961 110923  145073 189219 133896
  Diverse til husdyrholdet NOK  10771 15566  20794 24976 18791
  Innkjøp av dyr NOK  3343 6654  9560 19935 10002
  Andre forbruksartikler NOK  7838 13054  17846 22688 16374
Faste kostnader, registrerte:         
  Leid arbeid NOK  39826 65655  83754 110038 78927
  Maskiner og redskaper NOK  11235 18329  23832 33906 22873
  Traktor NOK  3809 8132  12410 13473 10479
  Driftsbygninger NOK  10357 17725  21720 26165 20232
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  1946 3639  5349 6803 4671
  Drivstoff NOK  5716 9924  13163 18267 12462
  Maskinleie NOK  4891 9009  13232 20438 12884
  Jordleie NOK  167 2627  6617 8510 5274
  Andre faste kostnader NOK  39005 50368  65070 75099 59463
Registrerte kostnader i alt NOK  222850 358415  478487 622823 441862
Resultat før avskrivning NOK  146734 252840  314128 400413 293410
Avskrivninger:         
  Maskiner og redskaper NOK  7597 14078  19391 30358 18484
  Traktor NOK  11805 18153  21854 27011 20645
  Driftsbygninger NOK  17623 28007  35954 48076 33947
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  1725 2361  2561 3060 2531
Kalkulert rente 7,0 % NOK  40493 69481  91922 120282 85111
  Driftsoverskudd jordbruk NOK  107983 190241  234368 291909 217803
+Driftsoverskudd skogbruk NOK  11642 8018  11628 17490 10884
+Driftsoverskudd tilleggsnæring NOK  24162 13145  19219 23765 17968
+Driftsoverskudd annen næring NOK  10952 7353  17550 3536 10525
+Aksjeutbytte NOK  370 4980  -1433 1102 1751
+Lønnsinntekter NOK  131884 133896  123492 128676 128811
+Pensjoner/sykepenger NOK  20329 23554  21144 20812 22995
+Familiens arbeid på nyanlegg NOK  2564 2622  5146 7013 4551
+Renteinntekter NOK  12778 15306  10883 9850 12618
-Gjeldsrenter og kår NOK  32689 42830  68166 105132 62150
=Nettoinntekt NOK  289976 356285  373832 399020 365758
Endring i egenkapital (sparing) NOK  -24433 30784  25443 -7261 20013
  Arbeidskapital pr 31/12 NOK  249280 346459  201058 145022 252313
  Endring i arbeidskapital NOK  -3826 -13877  -30606 -27605 -22196
Balanse pr 31/12:         
  Jordbruk NOK  580019 989652  1339588 1724230 1226920
  Skogbruk NOK  41667 53653  70029 95693 66273
  Annen næring + tilleggsnæring NOK  78218 123793  110589 198375 128583
  Hovedbygning og privat NOK  360380 412540  460619 531305 445892
  Krav og kontanter NOK  267272 324436  249526 224832 278821
  Eiendeler i alt NOK  1327557 1904073  2230351 2774435 2146489
  Kortsiktig gjeld NOK  81908 174545  249110 353604 230672
  Langsiktig gjeld NOK  348057 462001  782782 1131672 689227
  Egenkapital NOK  897591 1267527  1198459 1289159 1226589

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015