Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2015
Hovedtabell 17a, del 10. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Nord-Norge
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    6 11  28 16 61
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  940,9 1505,5  2032,2 2986,2 2080,1
  Planteprodukter 1000 NOK  13,7 14,4  17,0 35,7 21,1
  Husdyrprodukter 1000 NOK  491,9 907,9  1207,4 1845,0 1250,2
  Tilskudd 1000 NOK  429,9 570,3  795,4 1057,8 787,7
  Andre inntekter 1000 NOK  5,3 12,9  12,5 47,7 21,1
Variable kostnader i alt 1000 NOK  262,3 479,9  598,4 1029,8 657,1
  Såvarer 1000 NOK  6,0 6,1  8,4 15,6 9,7
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  34,1 61,6  66,5 118,8 76,1
  Plantevernmidler 1000 NOK  0,6 1,5  0,9 2,4 1,3
  Konserveringsmidler 1000 NOK  5,4 5,2  5,0 13,6 7,3
  Fôrmidler 1000 NOK  138,3 282,0  379,9 641,5 407,1
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  28,4 56,5  60,6 89,8 64,3
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  20,3 16,1  19,1 51,8 27,3
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  29,2 50,8  58,1 96,2 63,9
Faste kostnader, registrerte:         
  Leid arbeid 1000 NOK  129,2 136,6  155,6 199,9 161,2
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  30,7 26,8  52,8 92,7 56,4
  Traktor 1000 NOK  15,6 13,2  29,3 38,8 27,5
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  26,1 29,6  56,2 91,3 57,6
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  2,7 7,3  5,8 9,0 6,6
  Drivstoff 1000 NOK  21,5 34,7  42,8 65,1 45,1
  Maskinleie 1000 NOK  29,4 26,8  68,3 162,1 81,6
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  0,7 11,8  16,9 45,5 21,9
  Andre faste kostnader 1000 NOK  78,3 128,9  146,8 193,6 149,1
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  596,5 895,6  1172,8 1927,8 1264,2
Resultat før avskrivning 1000 NOK  344,4 609,9  859,4 1058,4 815,9
Avskrivninger:         
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  16,3 42,3  59,5 88,8 59,9
  Traktor 1000 NOK  4,6 21,8  30,5 50,1 31,5
  Driftsbygninger 1000 NOK  33,7 56,5  95,1 171,1 102,0
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  1,2 1,0  0,7 1,9 1,1
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  22,1 44,2  70,5 128,3 76,1
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  288,7 488,2  673,5 746,6 621,4
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  1,8 0,6  5,3 8,4 4,9
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  9,7 20,7  13,7 36,5 20,5
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK   21,4  31,7 14,9 22,3
+Aksjeutbytte 1000 NOK  2,5 3,5  -8,4 10,9 -0,1
+Lønnsinntekter 1000 NOK  261,0 119,9  224,3 152,7 190,3
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  85,0 67,9  54,5 57,7 60,7
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK   6,1  17,9 5,0 10,6
+Renteinntekter 1000 NOK  4,4 4,4  7,0 6,2 6,0
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  25,6 90,9  109,1 261,9 137,7
=Nettoinntekt 1000 NOK  627,4 641,8  910,3 777,1 799,1
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  105,3 45,6  250,8 148,0 172,5
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  385,0 407,7  693,2 220,4 487,4
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -36,7 97,5  548,5 167,3 309,6
Balanse pr 31/12:         
  Jordbruk 1000 NOK  1118,5 2252,7  3606,9 6526,0 3883,6
  Skogbruk 1000 NOK  41,3 69,0  72,1 71,8 68,4
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  231,0 111,0  321,6 374,4 288,6
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  236,3 518,6  851,2 919,4 748,6
  Krav og kontanter 1000 NOK  461,3 449,2  722,7 637,5 625,3
  Eiendeler i alt 1000 NOK  2088,4 3400,5  5574,5 8529,1 5614,5
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  213,1 338,2  445,7 1128,9 582,6
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  460,8 1602,9  2497,5 4980,7 2787,2
  Egenkapital 1000 NOK  1414,5 1459,4  2631,3 2419,5 2244,7