Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2015
Hovedtabell 17a, del 7. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Trøndelag
  

 

   Flatbygder  Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  300-500  Alle  200-300  300-500  >500  Alle 

 

Antall bruk    11 19  16 21 7 44
Brukers alder år  51 50  48 44 49 46
Jordbruksareal daa  418 395  250 384 718 388
  Leid daa  144 148  84 171 430 181
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  4637,0 4444,3  2834,6 4361,6 7385,5 4287,4
  Varelager 1000 NOK  267,8 267,8  159,6 238,9 453,4 244,2
  Buskap 1000 NOK  647,9 581,9  394,1 518,7 897,0 533,6
  Maskiner og redskap 1000 NOK  363,4 313,7  340,6 369,1 851,3 435,4
  Traktor 1000 NOK  277,1 291,9  308,4 359,7 807,1 412,2
  Driftsbygninger 1000 NOK  2150,7 2116,0  1124,9 2145,9 3388,7 1972,4
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  930,0 872,9  507,0 729,2 988,0 689,6
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  4219 3977  3282 3318 4847 3548
  Familien timer  3230 3031  2562 2596 4011 2809
Arealbruk:          
  Korn daa  45,4 36,7  5,0 3,3 32,9 8,6
  Poteter daa   0,3     
  Grovfôr og beite daa  366,8 352,8  241,8 377,8 664,0 373,9
  Annet daa  5,4 5,2   2,9 21,3 4,8
Avlinger pr daa:          
  Korn FEm  396 365  310 251 479 401
  Poteter kg   2000  1000   1000
  Grovfôr og beite FEm  461 476  436 407 389 409
  I alt FEm  448 460  431 403 381 403
Storfehold:          
  Årskyr stk  29,6 29,8  21,4 29,5 44,6 28,9
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  46,9 42,2  31,6 40,3 78,1 43,2
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  14,5 9,5  3,6 3,5 13,6 5,1
  Melk/årsku kg  7579 7569  7748 7893 7844 7842
  Omsatt melk l  202564 200757  152599 210172 322215 207061
  Melkekvote l  213152 210117  158002 218515 333113 214741
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  15,2 14,2  14,3 14,4 16,5 14,9
  Grovfôr/årsku daa  12,4 11,8  11,3 12,8 14,9 12,9
Priser:          
  Melk uten tilskudd NOK/l  5,37 5,31  5,32 5,29 5,34 5,31
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  45,38 44,89  43,58 44,61 44,81 44,40
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  49,87 50,14  50,79 49,99 51,17 50,66
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  1088,7 1065,5  812,2 1111,2 1719,8 1099,3
  Driftstilskudd 1000 NOK  125,0 125,0  125,0 125,0 125,0 125,0
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  26,0 26,8  44,2 74,5 112,2 69,5
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  187,2 176,7  118,1 160,2 260,7 160,9
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  340,8 249,5  120,1 130,9 433,7 175,1
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  60,6 41,1  26,7 40,4 91,3 43,5
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  37,5 46,2  38,7 61,4 44,8 50,5
Annet husdyrhold 1000 NOK  2,4 7,3   4,2  2,0
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,7 0,7  1,0 0,8 0,7 0,8
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 3,7 3,7  4,4 3,7 3,0 3,6
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 339,2 316,4  314,4 322,2 363,9 329,7
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 332,4 308,4  297,1 305,3 360,4 316,5
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  322,0 305,6  279,6 306,1 357,8 308,9
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 371,1 350,0  354,5 360,7 391,5 366,4